НА ФОКУСТемида

ВСС избра отново Игнат Колчев за председател на Административния съд в Смолян

Висшият съдебен съвет (ВСС) избра Игнат Колчев да ръководи Административния съд в Смолян втори мандат. Решението на ВСС е от сряда и е прието единодушно.

„Тази безапелационна подкрепа на ВСС е страшно задължаваща и ме мотивира за още по-усилена работа. Имам идеи, с които ще доразвием работата на съда, за да запазим всичко ценно, което е постигнато през годините. Знам накъде съм тръгнал и какво искам да постигна“, каза Колчев пред „Отзвук“.
Съдия Колчев има над 30 години общ трудов стаж, от които над 17 години юридически стаж в органите на съдебната власт. В периода от 1998г. до 2013г. е бил съдия в Районен съд – Смолян, като е заемал последователно административните длъжности заместник-председател и председател на Районния съд. От 04.03.2003г. е съдия в Окръжен съд – Смолян, а от 30.11.2009г. и понастоящем е заместник на административния ръководител на Окръжен съд Смолян и Председател на гражданското отделение. От 2000г. Игнат Колчев е участвал в работни групи и постоянни комисии към ВСС, както и в реализацията на международни проекти в областта на информационните технологии, бил е член на Експертния съвет по информационни технологии на ВСС в два последователни състава, лектор по съдебна администрация към Националния институт на правосъдието в периода 2000-2003г.
В изслушването си пред членовете на ВСС съдия Колчев представи пътна карта за изпълнение на

Концепцията си за стратегическо управление на Административен съд – Смолян, която предвижда реализация на четири програми съдържащи краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Сред предложените цели са създаване на стратегически план за работата на съда през следващия петгодишен период; подобряване качеството на правораздаването, запазване и завишаване на показателите за срочност при разглеждане на делата; оценка и анализ на вътрешната организация на работата и набелязване на мерки за нейната оптимизация; прилагане на политики за използването и разширяването на приложното поле на информационните технологии в правораздавателната и административна дейност; прозрачно и ефективно управление на материалните ресурси; внедряване и използване на система за управление и контрол на движението на делата; подобряване административното обслужване на гражданите и достъп до съдебна информация; повишаване доверието в институцията чрез прилагане на мерки за противодействие на корупция и прозрачност в дейността на съда.

Главният инспектор на ИВСС Теодора Точкова попита кандидата за мотивите му да участва в конкурсната процедура, какви конкретни грешки вижда в управлението на Административен съд – Смолян и какви мерки ще предприеме за отстраняването им.

Игнат Колчев бе подкрепен от члена на ВСС Галина Карагьозова, която се позова на личните си впечатления от работата му, креативната му концепция, иновативният подход и визия за управление на съда. Тя посочи, че съдия Колчев е професионалист, който притежава всички изискуеми от закона качества, проявява изключителна отговорност, има поглед върху дейността на съдебната система и е участвал в различни работни групи, въз основа на чиято дейност са въведени иновации на национално ниво.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button
Close