Advertisement
НОВИНИ

Филиал – Смолян на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ – история, традиция и перспективи

През 2024 година Филиал – Смолян на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ отбелязва своята 25-та годишнина. Това ни дава повод да погледнем назад към всичко, което сме постигнали заедно, и да продължим напред към нови постижения. Тази годишнина ни кара да се чувстваме и отговорни, защото приемаме ангажимента за обучение на нашите възпитаници и формирането на професионалните им умения и компетенции в съответствие с изискванията за успешна реализация.

25 години Филиалът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ в гр. Смолян осигурява обучение на студенти – бакалаври, магистри и докторанти, по специалности от акредитирани професионални направления, съобразени с потребностите на Родопския регион. За тези 25 години се превръща в лидер в обучението и научните изследвания и започва да налага съвременни понятия като иновации, технологичен трансфер, развитие на предприемачески умения, дигитализация, образователна и изследователска свързаност.

Екипът от учени, преподаватели и студенти разработва съвременни методи за смекчаване на демографската криза и изолацията, намаляване на безработицата, устойчиво използване на ресурсите, намаляване на бедността и повишаване на интелектуалния капитал и решаването на важни обществени проблеми.

Образователните политики на Академичното ръководство на Варненския свободен университет и на Филиала му в Смолян са насочени към справяне с общите европейски предизвикателства чрез присъединяване към екологичния и цифровия преход, укрепване на икономическата и социалната устойчивост и сближаването на единния пазар за пълноценното използване на ресурсите, интелигентната специализация в областта на екоиновациите и зелените технологии.

Важна част от стратегията за развитие на Филиал – Смолян е разработването и прилагането на функционални анализи за пазара на труда. Това позволява въвеждането на нови образователни модели и предлагането на специалности, отговарящи на изискванията на реалната икономическа среда.
Филиал – Смолян е неразделна част от развитието на Варненския свободен университет, на създадената образователна система, която обвързва търсенето на пазара на труда с предлаганите образователни продукти, квалифициран преподавателски, експертен и административен екип и високо ниво на обучение, съобразено с потребностите на бизнеса.

Наред с необходимите професионални и научни познания приоритетно е и развиването на личностните качества на студентите, които да ги направят отговорни граждани, критично мислещи хора с широка международна перспектива, отговорни към работата си и обществото като цяло.

Една от основните задачи на преподавателския екип на Филиала е да подпомага преодоляването на бариерите между бизнеса, академичните среди и студентите в процесите на подготовка им за бъдещата професионална реализация. Усилията ни са насочени към разширяването на партньорската мрежа на Филиала и привличането на бизнеса в образователния процес. Включването на авторитетни експерти от практиката в преподавателската, научноизследователската, развойната и проектна дейност на Филиал – Смолян, е един от факторите, обуславящи успешното му развитие.

Филиал – Смолян на ВСУ „Черноризец Храбър“ приема предизвикателството да изведе обучението от рамките на теорията в университета и да даде максимума от практически умения в областта на икономиката, строителството, националната сигурност, дигиталните технологии. Успехите на нашите възпитаници говорят за техните постижения. Стремим се да подготвяме кадри, които са необходими на работодателите, затова сме в непрекъснат диалог с тях.

Ясното дефиниране на заявката на бизнеса към образованието и включването на експерти от практиката в образователния процес е от първостепенно значение, за да могат заинтересованите страни в образователния процес – студенти, преподаватели, работодатели и партньори да работят в синхрон.
Осигуряването на реални възможности за ангажиране на общността наложи функционирането на Обществен съвет към Филиал – Смолян на Варненския свободен университет. Една от целите му е формирането на позиции, становища и инициативи за решаване на проблеми от специфична компетентност. В него важна роля и значение има Камарата на строителите в България , Областното представителство – Смолян. Участието на представители на строителния бранш осигурява адекватен подход при актуализиране на академичния профил и предлагането на нови образователни продукти, създаване на работещи стажантски програми и реализиране на съвместни проекти в областта на регионалното развитие, строителството, ландшафтния дизайн и архитектурата.

Активният диалог и ползотворното съвместно сътрудничество между Филиал – Смолян и Камарата на строителите в България , Областното представителство – Смолян намериха израз в присъждането на два приза за 2022г. и 2023г. от браншовата организация за популяризиране и утвърждаване на строителната професия във висшето образование в Смолянска област и за изразени позиции и активна дейност към него.

Предлаганите специалности за обучение в ОКС бакалавър за учебната 2024/2025 г. в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ са „Строителство на сгради и съоръжения“ и „Водоснабдяване и канализация“, а в ОКС магистър – „Водоснабдяване и канализация“.
Специалността „Строителство на сгради и съоръжения” подготвя инженерни кадри с теоретична подготовка и практически умения в проектирането и изпълнението на различни строителни конструкции.
Специалността „Водоснабдяване и канализация” подготвя инженерни кадри с теоретична подготовка и практически умения в проектирането, изграждането и експлоатацията на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения.

Наложен като важна за родопския регион академична институция, Филиал – Смолян дефинира своето бъдещо развитие в синхрон с перспективите, заложени в новите и актуални образователни продукти. Те очертават споделената визия за висококачествено, приобщаващо и ценностно ориентирано образование.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!