Advertisement
ОБЯВИ

Районен съд – Мадан обявява конкурс за две щатни бройки

СЪОБЩЕНИЕ
РАЙОНЕН СЪД – МАДАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ ” и „Съдебен деловодител Бюро съдимост, той и съдебен архивар“

2 щатни бройки с трудов договор със срок за изпитване по чл. 70, ал. 1 КТ

Минимални нормативно определени изисквания към кандидатите:
– по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт: да са български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; да са навършили пълнолетие; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност; да отговарят на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността;
– по отношение на тях да не са налице обстоятелствата по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт към момента на назначаване;
– завършено минимум средно образование.

Допълнителни специфични изисквания:
– отлични компютърни познания; умения за работа с приложения на MS Office – Microsoft Excel, Microsoft Word, умения за работа със стандартно офис оборудване, и познания по съвременни офис- процедури; отлични комуникативни умения и способност за работа в екип;
– отлични познания по правопис, граматика, пунктуация и стилистика;
– познаване на Правилника за администрацията в съдилищата, Закона за съдебната власт и Етичния кодекс на съдебните служители.

Кратко описание на длъжността „съдебен деловодител“
Приема и регистрира входящата кореспонденция, експедира изходящата кореспонденция; окомплектова образуваните и разпределени на съдията-докладчик входящи документи в дела; извършва вписвания в съответните деловодни книги и регистри; прилага новопостъпили документи, подрежда и номерира документите към делата; подрежда и докладва на съдията-докладчик новопостъпилите документи по делата за доклад; изпълнява разпореждания и определения на съдията-докладчик по делата с изключение на тези по отложените дела; изготвя списъци за призовките и изпраща призовките на призовани за първо съдебно заседание лица; изготвя и изпраща съобщения и уведомления по разпореждания, определения и решения по делата; изготвя преписи от документи и решения, присъди и определения; вписва данни по делата и отразява в електронната папка и на хартиен носител съответния статус и местоположение на делата; предоставя справки по делата; следи за изтичане на процесуалните срокове; подготвя и изпраща до съответната инстанция делата по които са постъпили жалби; изготвя електронните досиета на делата.

Кратко описание на длъжността „Съдебен деловодител Бюро съдимост, той и съдебен архивар“
Събира и съхранява данни за осъдените лица от български и чуждестранни съдилища, както и за лицата с наложени им мерки по чл.78а от НК; поддържа картотека от бюлетини за съдимост, бюлетини за наложени мерки по чл.78а от НК, азбучни указатели, регистри в електронен архив; изготвя справки за съдимост, издава свидетелства за съдимост и събира таксата на ПОС-терминално устройство, като се отчита ежедневно на гл.счетоводител. Класифицира и архивира граждански, административни, наказателни и изпълнителни дела; поддържа целостта на системата за архивиране, като осигурява правилен достъп до делата на съхранение в архив; прави справи и изготвя преписи от документи и решения, присъди и определения и др.по архивираните дела; изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други съдилища и органи и следи за срочното им връщане.
Размер на основна заплата и ранг: от 910 лв. до 1139 лв. ( + 60 лв. за V-ти ранг до 300 лв. за първи ранг), съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, в сила от 01.01.2022 г.

Необходими документи:
– писмено заявление по (образец)
– автобиография по (образец)
– копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
– декларация по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт (образец);
– декларация по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт (образец)
– копия от документи, удостоверяващи компютърна грамотност;
– копия от документи, удостоверяващи професионалния опит (при наличие на такъв);
– медицинско свидетелство от Център за психично здраве, издадено след проведен преглед, че кандидатът не страда от психични разстройства – оригинал;
– копия от документи, представени по желание на кандидата, за: придобити допълнителни квалификации, владеене на чужд език; препоръки от работодатели и др.;
– нотариално заверено пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата).

Копията на посочените документи следва да бъдат заверени от кандидата с „Вярно с оригинала“ и подпис. Документи, издадени в чужбина, следва да се представят с превод на български език, признати в съответствие с българското законодателство.
Самоличността на кандидатите в отделните етапи на конкурса се удостоверява с документ за самоличност.

ВАЖНО! Кандидатът, който желае да участва в конкурса и за двете длъжности, следва да подаде 2 (два) комплекта от документи. Като само удостоверението от ЦПЗ Смолян единият екземпляр може да бъде копие заверено с „Вярно с оригинала“.

Начин на провеждане на конкурса:
първи етап – писмен изпит от две части: 1. писмен тест за проверка на знанията на кандидатите по правопис, граматика, пунктуация и стилистика; 2. Изпълнение на разпореждане или определение на съдията.
втори етап – събеседване за установяване на притежаваните от кандидатите качества за заемане на длъжността. Кандидатите отговарят на въпроси във връзка с Правилника за администрация в съдилищата и Закона за съдебната власт, мотивацията им за кандидатстване за длъжността и начина относно нейното изпълнение.
Работите на кандидатите ще се преглеждат от Комисия, назначена със заповед на административния ръководител – председател на Районен съд – Мадан и ще се оценяват по начин, подробно описан в Методика за оценяване на кандидатите, публикувана в интернет страницата на съда.

Срокът за подаване на документи е 30 дневен, който се брои от деня, следващ датата на публикуване на обявата за конкурса.

Място за подаване на документи: Районен съд – Мадан, стая № 2, ет. 3, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.
Телефон за контакти: 0308/2-22-37.

Желаещите могат да получат длъжностна характеристика на конкурсната длъжност и образци на посочените документи от административния секретар – стая № 2 в РС – Мадан или да ги изтеглят от интернет страницата на съда – https://www.madan-rs.justice.bg
Всички съобщения във връзка с конкурса и резултатите от него ще бъдат обявени на интернет страницата на съда и на таблото за съобщения във входа на съдебната палата.

Обявата е публикувана на 26.10.2022 г. във вестник „Отзвук“.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button