НОВИНИ

Данни за замърсяването на водите от хвостохранилището край Златоград изнесе МОСВ

Готови са резултатите от проверката по сигнала за побеляване на река Голяма до хвостохранилище „Ерма река“ до Златоград на 28 ноември 2017 г. Съвместен екип от експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и РИОСВ – Смолян извърши проверка на място.

Бяха взети за анализ водни проби от 6 пункта за повърхностни води в областите Смолян и Кърджали, от 3 пункта за подземни води – шахтови кладенци, използвани за питейно-битово водоснабдяване на гр. Златоград и населените места в региона, и от 1 пункт за отпадъчни води. Водата е изследвана по показателите: активна реакция, рН, електропроводимост, разтворен кислород, неразтворени вещества, калциево-карбонатна твърдост, желязо, манган, цинк, мед, кадмий, олово, никел, живак, цианиди.

След анализа бе установено превишаване на стандарта за качество на околната среда (СКОС) за определени показатели в следните мониторингови пунктове:

  1. За пункта за отпадъчни води на „Изход тунел на хвостохранилище „Ерма река“ преди заустването в р. Голяманеразтворените вещества са замерени на 91 mg/dm3 при норма 50 mg/dm3; желязо (общо) на 3,58 mg/dm3 при норма 3,5 mg/dm3; олово – 0,37mg/dm3 при норма 3mg/dm3;
  2. В пункта „Река Гидюрска-устие“ (ляв приток на река Голяма, няма въздействие от хвостохранилщето) се констатира превишаване на стандарта за качество на околната среда (СКОС) по показателите цинк и кадмий. За останалите анализирани показатели не са установени превишения на СКОС. Най-вероятната причина за констатираното замърсяване на реката с цинк и кадмий е изтичане на руднични води от стари изоставени рудници в района.
  3. В пункт „Река Голямата на 100 м след хвостохранилище „Ерма река“ се установява превишаване на СКОС по показателите манган, желязо, цинк, кадмий, олово и цианиди свободни.
  4. В пункт „Река Върбица преди гр. Златоград“ данните от мониторинга показват превишаване на СКОС по показателите желязо, манган, цинк, кадмий, олово и цианиди-свободни.
  5. В пункт „Река Върбица преди вливане на р. Неделинска“ (над кладенци на ПС за ПБВ Пресека) резултатите показват превишаване на СКОС по показателите кадмий, олово, цинк, мед, манган и желязо.
  6. В двата пункта на р. Върбица при с. Върли дол и преди яз. Студен кладенец се установява единствено превишаване на СКОС по показател желязо.
  7. В двата пункта за подземни води (Кладенци №1 и №4) не се установява превишаване на СКОС, а в третия (Кладенец № 2, помпена станция за питейно-битово водоснабдяване на с. Пресека) е измерена стойност над стандарт за показател желязо – общо: 452 μg/l (при стандарт – 200 μg/l).

Проведена е работна среща и е изискано становище на авторския надзор на хвостохранилще „Ерма река“, като са набелязани конкретни технически мерки за подобряване на работата на съоръжението. Мерките ще бъдат разработени под формата на задължителен график, като РИОСВ – Смолян ще контролира изпълнението им. За допуснатото нарушение на условията в разрешителното, а именно „превишаване на индивидуални емисионни органичния“, срещу „Горубсо Златоград“ АД, която експлоатира хвостохранилище „Ерма река“, ще започне административно-наказателно производство.

Директорът на БДИБР информира областните управители на Кърджали и Смолян,  кметовете на общините Златоград, Кирково и Кърджали, управителите на ВиК-дружествата в Смолян и Кърджали, както и управителите на Регионалните здравни инспекции в Смолян и Кърджали за резултатите от пробовзеването с цел предприемане на действия по компетентност от тяхна страна.

Тъй като хвостохранилището е от язовирен тип и представлява депо за минни отпадъци, за вземане на отношение по компетентност са сезирани още Министерството на енергетиката и Държавната агенция по метрология и технически надзор.

Мониторингът на водите във водосбора на р. Върбица след хвостохранилище „Ерма река” ще продължи и след интензивните валежи в региона.

Advertisement
Back to top button
Close