Местна власт

Стенограма от обсъждането на бизнес плана на „ВиК“ ЕООД в Асоциацията по ВиК

Уважаеми жители на Област Смолян,
Както ви обещахме, предлагаме стенограма от проведеното обсъждане и съгласуване на бизнес плана на „ВиК“ ЕООД – Смолян на проведеното общо събрание на Асоциацията по ВиК в Област Смолян на 10.08.2017 г. в заседателната зала на областната администрация. Публикуваме текста с оглед жителите на областта да са информирани как техните интереси се защитават (или не се защитават) от натоварените с власт и отговорност техни представители – областен управител и кметове.

Недялко Славов – областен управител на Област Смолян и председател на Асоциацията по ВиК: Уважаеми госпожи и господа, членове на общото събрание на Асоциация ВиК с обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Смолян. Откривам днешното общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Смолян в синхрона и на основание на чл. 10 от правилника за дейността на Асоциацията по ВиК в уречения ден, място и час и с обявен предварително дневен ред, както следва:
1. Обсъждане и съгласуване на основание чл. 198 В, ал. 4, т. 5 от Закона за водите на бизнес плана на оператора „ВиК“ ЕООД – Смолян за регулаторния период 2017 – 2021, определен с разпоредбите на параграф 14, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите.
2. Обсъждане на проекта за бюджет на Асоциацията за 2018 г. и приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2018 г. в размер на 15 000 лв., на основание чл. 20 ал. 3 от Правилника за организация и дейността на асоциацията по Вик.
На общото събрание присъстват моя милост в качеството ми на областен управител и председател на Асоциацията по Вик, представляващ 35% от гласовете, надлежно упълномощен съгласно представен мандат от министъра на МРРБ с решение № РД-0214650 от 2 август и пълномощно № 1150052 от 9 август на министъра на околната среда и водите. Представителите на общините. За община Смолян г-н Николай Мелемов – кмет на общината, притежаващ 22.13 % от разпределението на гласовете на общото събрание, Красимир Даскалов – кмет на община Девин, представляващ 6.95% от разпределението на гласовете в общото събрание, Незиха Велиева – зам. кмет на община Борино, представляваща 1.94% от гласовете на ОС, Милен Белчев – кмет на община Баните, представляващ 2.63 % от гласовете в ОС, Фахри Молайсенов – кмет на община Мадан, преставляващ 6.55% от гласовете в ОС, Недко Кулевски – зам. кмет на община Рудозем, преставляващ 5.38% от гласовете в ОС, Славка Чакърова – кмет на община Чепеларе, преставляваща 4.12% от гласовете в ОС, Мирослав Янчев – кмет а община Златоград, представляващ 6.58% от гласовете в ОС, и Боян Кехайов, кмет на община Неделино, представляващ 3.86% от гласовете в ОС. Отсъства представител единствено на община Доспат. (Към служителите на областната администрация: Проверихте дали надлежно са взети решенията за упълномощаване и даване на мандат?) В този случай кворумът е 95.14% и съгласно разпоредбите на чл. 198 от Закона за водите налице е необходимият кворум, който всъщност е 2/3 от всички гласове на общото събрание и минималният кворум е 66.67%. При това положение събранието може да се проведе на основание чл. 12 и чл. 46 от Правилника за организацията и дейността на Асоциацията по ВиК. Протоколчик и преброител на гласовете на днешното заседание на общото събрание е г-жа Люба Пеева, която е и секретар на асоциацията по ВиК – гр. Смолян. При това положение пристъпваме към одобряване на предварително определения дневен ред.
Държа да подчертая, че в предвидените срокове от Правилника за организация дейността на Асоциацията на Вик не са постъпили други искания за промяна и включване на други материали в дневния ред. Съгласно правилника на Асоциацията общите събрания на Асоциацията по ВиК са открити, могат да присъстват и граждани. Виждам, че има интерес. В такъв случай нека да преминем към одобрение на дневния ред.
Моля, членовете с право на глас и редовно упълномощени, които са съгласни с предварително одобрения дневен ред, моля да гласуват! Който е „за“ (всички гласуват „за“), против „няма“, въздържали се „няма“. Дневният ред е приет.
Така както предварително обявих в началото на заседанието. Първа точка: Обсъждане и съгласуване на основание чл. 198 В, ал. 4, т. 5 от Закона за водите на бизнес плана на оператор „ВиК“ ЕООД – Смолян, следващият регулаторен период обявен с проекта на параграф 14 ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби от закона за изменение и допълнение на закона за водите за периода 1 януари 2017 – 31 декември 2021. Втора точка: Обсъждане на бюджета на Асоциацията за 2018 г. и приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2018 година в размер на 15000 лв. На основание чл. 20 ал. 3 от правилника за организация и дейността на асоциацията по ВиК Трета точка: Други. Това, което аз ще ви представя съгласно възложения ми мандат от министерство на околната среда и водите – два допълнителни въпроса за обсъждане, за които не е необходимо взимане на решение.
На днешното общо събрание присъства и г-н Мариян Николов директор на ВиК ЕООД – Смолян, знаете, с когото сме обречени да работим в тясна връзка, както и двамата заместник-областни управители.
Преминаваме към първа точка от дневния ред: Обсъждане и съгласуване на основание чл. 198 В, ал. 4, т. 5 от Закона за водите на бизнес плана на оператора „ВиК“ ЕООД – Смолян за следващия регулаторния период, определен с разпоредбите на параграф 14, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на закона за водите за период 1 януари 2017 – 31 декември 2021 . С оглед на обществения интерес и широкия обществен дебат по темата решихме да разгледаме бизнес плана на оператора отново и лично аз се радвам, че в 9 от 10-те общински съвета в областта той премина на детайлно обсъждане и общинските съветници съгласно разпоредбите на закона за водите имаха възможност да се запознаят с бизнес плана на оператора за следващите години. В тази връзка давам думата на г-н Мариян Николов за кратко представяне на бизнес плана след това ще има възможност членовете на общото събрание да представят позиция съобразно предоставените им мандати. Заповядайте, г-н Николов.
Мариян Николов – управител на „ВиК“ ЕООД: Уважаеми г-н областен управител, заместник-областни управители, уважаеми кметове на общини, аз в две изречения искам само да кажа на базата на какво е изготвен бизнес плана, какви са целите в този бизнес план, за да се получи по-голяма яснота относно целите на бизнес плана. Защото основното в обсъжданията на общинските съвети беше цената. А цената е производно на бизнес плана, а не целта на бизнес плана. Бизнес плана е разработен за 5 годишен период съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и на основание Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, както и указанията за качеството на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставени от КЕВР. Целта на настоящия бизнес план е постигане на дългосрочни нива на качество на предоставените ВиК-услуги, които са заложени от КЕВР съгласно тези нива, които ние трябва да постигнем в този 5 годишен период са съобразени и инвестициите, които трябва да направим за този период. От там и произлиза вече като производна цената, която е широко коментирана и която е на базата на закона за регулиране на ВиК-услугите, който казва, че за тази година, за този регулаторен период на други места ще се понижи. Друго нещо относно бизнес плана, не знам. След като възникнат въпроси ще отговоря на всеки един от тях, както сме го правили и преди обсъжданията на бизнес плана на общините.
Недялко Славов: Добре, благодаря! Минаваме в режим на разисквания. От тази гледна точка, като представител на държавата, надлежно упълномощен от министъра на околната среда и водите и министъра на МРРБ аз съм упълномощен в качеството ми на председател на асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Смолян да съгласувам бизнес плана за развитие на дейността на оператора за регулаторния период, определен с разпоредбите на параграф 14 ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите за периода 1 януари 2017 – 31 декември 2021. Уважаеми членове, имате право да представите позицията си спрямо предоставените ви мандати, както и коментари, разбира се, на обсъжданията на съответните заседания на общински съвети, видно от протоколите, които пристигат при нас, че текат дебати и е имало … Заповядайте!
Мирослав Янчев, кмет на община Златоград: Само един въпрос към г-н Николов имам. В кои общини се покачва цената на водата? (шумотевица)
Мариян Николов: Драмата е, че в определени населени места… примерно за съпоставка до сега беше 0.99 ст. без ДДС , а от 1-ви май насам стана 1.26. Специално за Златоград беше 1.40 и стана 1.26 без ДДС. Цена за доставка на вода коментираме само. Не коментирам цени за отвеждане на отпадни води и пречистване, които са други пера в комплексната цена за доставка на ВиК услуги.
Мирослав Янчев: Аз съм упълномощен от общинския съвет също да съгласувам бизнес плана на ВиК.
Недялко Славов: Ще минем и в режим на гласуване, предвидено е гласуване. Сега сме в режим на разискване. Заповядайте!
Красимир Даскалов, кмет на община Девин: Уважаеми г-н областен управител, уважаеми господа заместник-областни управители, колеги кметове, дами и господа! Предвид широкия обществен интерес, предизвикан от разглеждането на бизнес плана и взетото на предходното съвещание на асоциацията решение в община Девин беше създаден и регистриран инициативен комитет „Да спасим водата на Девин“. Инициативният комитет организира подписка сред населението в общината, с която аз като кмет на общината не мога да не се съобразя. На разглеждането на общинската сесия на бизнес плана на асоциацията решението е в същата посока, в която е и подписката, събирана от инициативния комитет. Така че община Девин, аз като кмет на общината съм упълномощен да не съгласувам бизнес плана на асоциацията. Така че на днешното заседание аз ще гласувам против този бизнес план, като мотивите на общинския съвет основно се свеждат до това, че няма конкретика в самия бизнес план. Къде точно и какви средства ще бъдат инвестирани на територията на общината от тази асоциация.
Недялко Славов: Благодаря. Г-н Мелемов…
Николай Мелемов – кмет на община Смолян: Смятам, че доста неща се изговориха. Факт е, че някои искат да правят от това нещо политика. А няма как да се развиваме без да има инвестиции. Няма как да има качествена услуга без такъв 5- годишен план и за разлика от г-н Даскалов този път аз имам мандат да гласувам „за“. Аз смятам, че политиката трябва да бъде само в интерес на хората. Но за съжаление много политически сили, сдружения и т. н. имат други идеи.
Недялко Славов: Благодаря. От останалите членове на общото събрание някой желае ли? Заповядайте, г-н Белчев!
Милен Белчев – кмет на община Баните: Уважаеми г-н областен управител, уважаеми заместник-областни управители, колеги, дами и господа, в Баните имаше дебат в общинския съвет и основно питанията бяха защо се качва цената и е еднаква във всички общини при условие, че в цялата община водата е по гравитачен начин, без помпени станции и така. В такъв случай се предполага, че са по-малко разходите и общинските съветници ми поставиха въпроса аз мога ли да гарантирам като представител вече на общината в тази асоциация, че освен тази цена, която в момента е предложена, дали до 2021 цената дали ще се качва още или не. Разбира се, не поех никакви ангажименти да защитавам тази цифра, тъй като това си зависи от асоциацията.
Недялко Славов: Нарастването на цените е заложено в бизнес плана, така че …
Николай Мелемов: Аз бих споделил и друго. Ние имаме села, които не са към ВиК. Идват и искат да им се купи маркуч… Казваме им вие нищо не плащате, а очаквате… Няма как, ще скачат от тука нататък…
Недялко Славов: (към Фахри Молайсенов) Кмете, заповядай!
Фахри Молайсенов – кмет на община Мадан: Уважаеми г-н областен управител, уважаеми зам.-областни, колеги, дами и господа, аз също по принцип ще гласувам „за“, упълномощен съм от общинския съвет. Също имаше много въпроси: Защо водата се повишава, това дали е защото инвестираме постоянно в населените места? Както знаете по селските райони ние защитихме един проект в село Върбина, направи се една инвестиция, която мислим да я доизградим, но ми задават въпрос защо се е качила цената и колко е цената. Общинските съветници също гледат какво се случва в Девин и искаха да инициираме подписки и т. н. Но според мен наистина тука не трябва да се политизират нещата, то е регламентирано и ние ще го подкрепим това нещо, въпреки че един от вашите служители (на ВиК – бел. ред) във Върбина си беше позволил да коментира, че благодарение на този проект и този резервоар, който сме изградили, се е вдигнала цената. Върбинци искаха да идват… Но все пак искам да знам колко е цената и ще има ли още качване на цената?
(Шум) Мариян Николов се обръща към представителите на инициативния комитет в залата: Аз не искам да влизам с вас в спор тука. Цената не е толкова, колкото я представяте в момента…
Недялко Славов: Вижте, при желание ще предоставим думата на представителите на инициативния комитет. Аз мисля, че достатъчно е коментирано, както и в Девин, достатъчно срещи се проведоха. Очевидна е твърдостта на тяхната е твърде спорна тяхната позиция, тяхно право си е. Наше право е да си свършим работата съобразно дадените мандати. От останалите членове на общото събрание някой желае ли да вземе думата?
Фахри Молайсенов: Само да довърша. Смятам, че важното е да се инвестира и да се прави нещо в инфраструктурата във ВиК-сектора, наистина аз съм упълномощен и ще гласумам „за“.
Недялко Славов: Благодаря, г-н кмете. Г-жо Чакърова?
Славка Чакърова – кмет на община Чепеларе: Уважеми г-н областен управител, уважаеми заместник-областни управители, уважаеми колеги, дами и господа, в община Чепеларе в населените места Павелско и Хвойна също беше инициирано такова сдружение – гражданско, по повод дискусия за цената на водата. Но тук искам да изкажа благодарност на представителите на ВиК и на зам.-областния управител г-н Гърбелов, които присъстваха на тази среща, на която беше обяснено механизма, по който се променя цената. Като цяло в община Чепеларе 70% от доставката на вода е помпажна. Там имаме намаление на цената, останалите 30% е гравитачна, там имаме повишение. Но в крайна сметка след проведените дебати, дискусии, обяснения стана ясно, че средното потребление на едно семейство е около 3 кубика на месец на един член от семейството и средното повишение е от 1 лв. на месец, което не е от кой знае какво значение. При проведените дискусии по време на заседанието на Общински съвет – Чепеларе, всички са единодушни с мнението, че за да имаме качество на предлаганата услуга, ние трябва да имаме и съответното качество и ниво на заплащане. След като изискваме постоянно от ВиК подобрения и инвестиции, ние трябва да си заплатиме за това нещо. Аз също имам мандат от общинския съвет да гласувам „за“ приемане на бизнес плана.
Недялко Славов: Благодаря, г-жо Чакърова. Заповядайте! (към кмета на община Неделино)
Боян Кехайов – кмет на Община Неделино: Уважаеми г-н областен управител, умажаеми господа заместици, уважаеми колеги, гости! В Общински съвет – Неделино също беше разискван бизнес плана и ОбС – Неделино, даде мандат да гласуваме в подкрепа на предложения бизнес план. Благодаря!
Недялко Славов: Благодаря и аз. Останалите общини? Има ли още коментари, тъй като сме в режим на разискване? Ако няма, закривам дебатите и преминаваме в режим на гласуване. Гласуването ще бъде поименно като всеки от членовете и упълномощените за участие в общото събрание ще попълнят вота си в специална бланка за това. В такъв случай нека започнем от мен. Като представител на държавата аз съм упълномощен да съгласувам бизнес плана за развитие на дейността на оператора „ВиК“ ЕООД Смолян за периода 1 януари 2017 – 31 декември 2021, и съответно ще впиша вота си в специалната бланка. По азбучен ред преминаваме. Община Баните
Милен Белчев: За.
Недялко Славов: Община Борино?
Незиха Велиева: За.
Недялко Славов: Община Златоград?
Мирослав Янчев: Съгласува бизнес плана.
Недялко Славов: Община Мадан?
Фахри Молайсенов: За
Недялко Славов: Община Неделино?
Боян Кехайов: За.
Недялко Славов: Община Рудозем?
Недко Кулевски: За.
Недялко Славов: Община Смолян?
Николай Мелемов: За.
Недялко Славов: Община Чепеларе?
Славка Чакърова: За.
Недялко Славов: Община Девин?
Красимир Даскалов: Не съгласува.
Недялко Славов: Община Доспат отсъства. При това положение … решението се приема с 88.19% от гласовете на присъстващите на днешното общо събрание, който съгласно правилника е 3/4 от присъстващите, т. е минималния необходим кворум, за да се приеме решението е 71.35%. Ние приемаме решението с 88.19%. Моля всеки един от членовете да изрази вота си писмено!
Недялко Славов: Някой от членовете на инициативния комитет желае ли да вземе думата? Заповядайте! Ще ви помоля съвсем накратко!
Лора Славчева – председател на ИК „Да спасим водата на Девин“: От изказванията на кметовете на населени места разбирам, че някои от кметовете явно не са се запознали с бизнес плана.
Недялко Славов: Ще ви помоля да ни представите позицията като инициативен комитет, а не да правите квалификации дали са се запознали или не, тъй като, повярвайте, навсякъде изключително подробни и детайлни обсъждания са направени в рамките на комисиите и на заседанията на общинските съвети. Мисля, че подценявате общинските съветници.
Лора Славчева: Не ги подценявам. Искам да кажа, че след се изисква от един кмет да стане гарант, че оттук нататък цената няма да се качва, какво означава това? Значи, че общинският съвет не се е запознал, но както и да е. Искам да знам дали има някаква промяна в инвестиционния план на ВиК, или остава същия? Какво ще се случи с втория етап на изграждане на пречиствателната станция в Девин, тъй като сега реката е съвсем намаляла, целият град, знаете, курортен е. Пълно е с почиващи, вода няма, канализацията е заустена в реката и целия град мирише на канализационни обратни води. Освен това от 1 май до момента, в който КЕВР ще издаде новото си решение, искам да попитам по какъв начин ще бъдат обезщетени хората за този период, през който цените са незаконосъобразни. В заключение искам да кажа следното нещо, че никой не политизира нищо, всеки търси за гражданите си и за общината да има някакъв просперитет. Тъй като ние не виждаме такъв в бизнес плана на ВиК, затова се създаде този инициативен комитет. Единственият човек, който в тази зала политизирана всичко това, което се говори, за съжаление, е кметът на най-големия град.
Николай Мелемов: Аз говорех за смолянски общински съветници, вие как се припознахте, не знам.
Лора Славчева: Вие казахте, че всичко това изглежда…
Недялко Славов: Аз ви благодаря, г-жо Славчева, за изразената позиция. Като убеден демократ така се радвам, че няколко дебата имахме с вас на тази тема, а най-много се радвам, че най-накрая фокусът се измести от цената на водата към необходимите инвестиции. Именно това е основния акцент в бизнес плана – да гарантира, да привлича и да поддържа инвестиции, така необходими, във водоснабдителната инфраструктура на социално приемлива цена. Относно другите въпроси, които зададохте, все пак вие сте отправили вашето питане и към Комисията по енергийно и водно регулиране. Аз подчертавам, че ролята на общото събрание на ВиК-асоциацията е не да одобри бизнес плана, а да го съгласува. Много моля да се прави разлика между тези две действия и две функции на общото събрание и на независимия регулатор, какъвто в случая е КЕВР. Преминаваме към втора точка от дневния ред…

Advertisement
Back to top button
Close