НОВИНИ

„Горубсо Златоград“ чисти хвоста от опашката „Ерма река“

Ще бъде извършена корекция на коритото на река Ерма като мярка срещу замърсяването от хвостохранилището край Златоград. Целта е намаляване на размътването на хвоста в опашката на хвостохранлището „Ерма река“, като се уловят свежите води на реката и се отведат относително бистри в утаечното езеро. Очакваният ефект е предотвратяване на замърсявания при интензивни валежи.

„Започнахме да почистваме хвоста в опашката на водоема и ще освобождаваме път за водата, която идва от реката. Тази процедура е извършвана през лятото, но явно не е било достатъчно“, каза пред „Отзвук“ директорът на „Горубсо Златоград“ Ружа Бодурова. От дружеството плануват да започне и акция по изкореняване на папурите. „Положихме големи усилия да намерим такава машина, която да влезе във водата. Оказа се, че в България няма. Влязохме в контакт с румънска фирма, но от там ни заявиха, че трябва да е сухо времето, за да се изчисти папура“, обясни още Бодурова.

Хвостохранилището е построено през 1963 г., когато капацитетът на производството е бил с пъти по-голям от сегашния. От „Горубсо“ през годините надграждат стената и поддържат водното огледало. „Като стопани го поддържаме, правим всичко възможно – надградихте фунията и стената с три метра, вложихме близо 3 млн. лв. и подсигурихме воден обем, който играе пречиствателна роля на съоръжението. Тези наднормени стойности не са необичайни“, добави Ружа Бодурова.

РИОСВ – Смолян е започнала административно-наказателна процедура срещу оператора на хвостохранилището „Горубсо Златоград“ АД за налагане на санкции.

След среща с областния управител на Смолян Недялко Славов е взето решение да се направи междуведомствена проверка с представители на всички институции, които имат отношение към решението на проблема. Заедно с това продължава и засиленият съвместен контрол от страна на органите на МОСВ – РИОСВ – Смолян и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), като отново се вземат водни проби. Операторът на хвостохранилището също извършва ежедневен мониторинг на отпадъчните води от изхода на хвостохранилище в съответствие с даденото предписание от инспекцията.

Контролът на РИОСВ – Смолян на обекта е върху отпадъчните води и е съгласно Разрешение за заустване №300839/26.04.2005г. и Решение №РР-1296/20.07.2011г,. издадени от БД „ИБР“-Пловдив. Извършва се анализ по следните показатели – рН, ХПК, неразтворени вещества, арсен, кадмий, мед, живак, олово, цинк, желязо, хром (шествалентен). Справка на резултатите от контролния мониторинг показва, че за периода от 2012 г. досега е установено два пъти превишение по показател цинк (през юни 2012 г.  и юни 2015 г.), за което на дружеството е наложена санкция. Отчетено е превишение на неразтворени вещества и леко превишение на желязо при аварийната ситуация през 2017 г. – ниски температури доведоха до замръзване на езерото и отпадъчните води от обогатителната фабрика без пречистване замърсиха водите на р. Голяма. Отклонение при другите показатели на контрол съгласно разрешително за заустване №33120056/26.04.2005г. не са установени.

Advertisement
Back to top button
Close
Close