НОВИНИ

Задава ли се кумгейт и в Смолян?

След серия от неудобни въпроси кметът Мелемов напусна демонстративно заседание на ОбС

Кметът на Смолян Николай Мелемов не издържа на поредица от неудобни въпроси на общинския съветник от ГЕРБ Филип Топов на заседанието на ОбС в сряда и демонстративно напусна залата. Докато съветникът четеше питането си от трибуната, кметът промърмори нещо, взе си папката и без да каже нищо от микрофона, излезе. Част от съветниците от „кметското“ мнозинство също се изнизаха, а други облякоха палтата си и с нежелание изчакаха изказването на Топов по последната точка от дневния ред – „Питания“, да приключи. Въпросите на съветника бяха за сключени граждански договори за „външни” правни услуги и похарчените пари за това от бюджета на общината.

Личното отношение към мен на г-н Мелемов не ме интересува, но поведението му е проява на неуважение към целия общински съвет, заяви след края на заседанието Топов. Не мога да отговоря защо г-н Мелемов напусна по време на питането, заяви и председателят на ОбС Димитър Кръстанов. Питането ще бъде в дневния ред на следващото заседание и се надявам кметът тогава да отговори, добави той. Мелемов за втори път напуска демонстративно заседание на общинския съвет, с което демонстрира пренебрежителното си отношение към органа на местната власт, който съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация има правомощия да го контролира.Предходния път Мелемов напусна по време на питането на общинския съветник и ръководител на групата на КРОС Кирил Хаджихристев. Поради големия обществен интерес „Отзвук“ публикува едно към едно питането на Филип Топов, ще запознаем читателите и с отговора на кмета на Смолян, който се очаква на следващото заседание на ОбС.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – СМОЛЯН

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА
СМОЛЯН

П И Т А Н Е

от общинския съветник Филип Христов Топов от групата на ПП ГЕРБ на основание чл.18 ал.1 т.4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ОТНОСНО: Сключени граждански договори за „външни” правни услуги и размера на изразходваните парични средства от бюджета на общината по тях.

Уважаеми г-н Мелемов,

На обсъждане на проекта за бюджет на община Смолян за 2018 година беше посочена една значителна сума пари, изразходвани за т. н. външни услуги. Доколко това отговаря на действителността и дали всички суми по своя характер са за външни услуги е въпрос, който се нуждае от допълнително уточнение. За мен, вероятно и за голяма част от общинските съветници, е важно да знаем как стоят нещата за всички видове външни услуги, за които се изразходват средства от общинския бюджет и дали това е извършвано по-най правилния начин.

На първо време питането ми е за използваните от Община Смолян ВЪНШНИ ПРАВНИ услуги и изразходваните парични средства за тях през двата мандата на Вашето управление. Още по-наложително е да отговорите защо при наличие на правна дирекция Вие сключвате граждански договори и извършвате разходи за ДЕЙНОСТ, която би следвало да се осъществява от правната дирекция?

Предварително заявявам „нищо лично” към колегите юристи.

Важно е да се знае как всичко това се отразява на финансовото състояние на Община Смолян и какви мерки са предприети от кмета по тези въпроси. При наличие на цяла ПРАВНА ДИРЕКЦИЯ и то след доказана необходимост ангажирането на „външни” юристи според мен е следвало да става след решение на общинския съвет.

В тази връзка Ви моля ДА РАЗПОРЕДИТЕ СВОЕВРЕМЕННО да бъде изготвена подробна писмена справка по долупосочените въпроси и на следващото заседание на общинския съвет да ми отговорите ПИСМЕНО:

1. Защо и какво налага да използвате ЗА ВЪНШНИ ПРАВНИ УСЛУГИ (заплащани от бюджета) адвокати и адвокатски кантори чрез сключване на граждански договори при наличие на правна дирекция в Община Смолян? Считате ли за правомерно изразходването на пари от бюджета за външни правни услуги, без санкция на общинския съвет и то за дейност, която следва да се извършва от правната дирекция?

2. На коя дата и защо сключихте граждански договори с адвокат Тони Симчов Илиев от гр. Първомай и Павлин Колев Колев от гр. София? Какво е месечното им възнаграждение по тези договори? В момента тези договори действат ли или са прекратени и от кога? Посочете по какви и по колко дела (по години) от и срещу Община Смолян са се явявали тези адвокати и какъв е резултатът по тези дела? Получавали ли са двамата адвокати и други парични възнаграждения за така нареченото процесуално представителство извън посочените по гражданските договори суми? Какви суми общо (по гражданските договори и за други възложени задачи) са получили тези двама адвокати поименно от сключване на договорите до момента в абсолютни цифри? Вярно ли е, че адвокат Тони Симчов Илиев е Ваш кум и двамата сте имали съвместен бизнес с него преди да станете кмет на Смолян?

3. ВЯРНО ЛИ Е, че преди да заведат граждански дела срещу Община Смолян представителите на консорциум „Светлина” са Ви предложили писмено споразумение, съгласно което Община Смолян да заплати разсрочено задълженията си, намалени до 20%, за да не завеждат съдебни дела, но Вие сте отказали? Вярно ли е, че Вие и директорът на ФСД в края на 2011 годин, ПИСМЕНО СТЕ ПРИЗНАЛИ вземания на консорциум „Светлина” в размер на 333 000 лева?

4. Какво наложи да упълномощавате като процесуален представител по Гражданско търговско дело №79/2012 година по описа на Окръжен съд Смолян и Гражданско търговско дело №78/2014 година (заведени от съдружниците в Консорциум „Светлина”) срещу Община Смолян, точно адвокат Маргарита Монева от АК Смолян? В момента на упълномощаването й като процесуален представител по тези две дела работил ли е в правната дирекция на Общината като юрист синът на адвокат Монева Виктор Монев?

5. Защо и как избрахте точно адвокатско дружество „Джостов и партньори” от гр. Пловдив да представлява Община Смолян пред Пловдивския Апелативен съд по въззивно гражданско дело №280/2017г., образувано по наша въззивна жалба срещу Решението по гр. дело 78/2014г. на Смолянски окръжен съд?

6. Какви са заплатените разноски до момента от Община Смолян по вече ПРИКЛЮЧИЛОТО Гражданско търговско дело №79/2012 г. на Смолянски Окръжен съд, както следва:
– за адвокатски хонорар на адвокат Маргарита Монева за пред първата инстанция (Окръжен съд Смолян), за втората инстанция (ПАС) и за касационното обжалване;
– за държавни такси за обжалване пред втора и касационна инстанция, ако има такова обжалване;
– на заплатените такси за експертизи;
– Какъв е общият размер на присъдените разноски на консорциум „Светлина”, за които Община Смолян е осъдена да заплати пред всички инстанции по това дело;
– Какъв е бил размерът на всички задължения на Община Смолян при образуване на Изпълнително дело 200148840401357 на частен съдебен изпълнител госпожа Мария Ангелова с район на действие Окръжен съд – Пазарджик, изпратено при ЧСИ г-н Петко Мъчкърски, по Изпълнително дело №1022/2014 год. при частен съдебен изпълнител господин Петко Мъчкърски с район на действие Окръжен съд – Смолян. Колко от тези задължения вече са изплатени и колко остават за заплащане?
– Колко са САМО разноските по тези две изпълнителни производства, които общината е платила (защото те се прихващат първи)?

7. Какви са заплатените разноски до момента от Община Смолян по ВТОРОТО Гражданско търговско дело №78/2014 г., заведено от консорциум „Светлина” срещу Община Смолян в Окръжен съд Смолян, както следва:

– За адвокатски хонорар на адвокат Маргарита Монева за първата инстанция пред Смолянския окръжен съд и защо ангажирахте отново адвокат Монева въпреки резултата по първото гр. дело №79/2012 година?
– За адвокатски хонорар на адвокатско дружество „Джостов и партньори” за втората инстанция (по въззивно гр. дело 280/2017 г. по описа на Пловдивски апелативен съд и за касационното обжалване на решението му пред ВКС?
– Държавни такси за обжалване пред втора и касационна инстанция и за експертизи?
– Какъв е общият размер на присъдените разноски на консорциум „Светлина”, за които

Община Смолян е осъдена да заплати пред всички инстанции на техните адвокати и държавни такси?

Вече Ви е известно, че има образувано ново Изпълнително дело №251/2017 година от частен съдебен изпълнител Здравка Тонева с район на действие – Окръжен съд Смолян, по което Община Смолян дължи 848 230 лева (без разноските по водене на делата, с които общината евентуално ще бъде натоварена допълнително, ако решението по въззивно гр. дело 280/2017 г. на ПАС влезе в сила).

ЧСИ (частен съдебен изпълнител – бел. ред.) г-жа Тонева е предприела действия по принудителното изпълнение и е наложила „запори” върху вземанията на Община Смолян”, от около 35 търговски дружества. Тези задължения към общината от търговските дружества евентуално няма да бъдат превеждани на общината, а по сметката на ЧСИ Тонева. Също така, вече има наложен запор и върху вземанията на Община Смолян по Съдебно изпълнително дело №52/2017 г. на ЧСИ г-жа Соня Димитрова, образувано от Община Смолян срещу „Перелик”.

По СИД №251/2017 година са наложени възбрани и върху недвижими имоти – „Младежкия дом” и сградата на „Журналиста”.

Във връзка с тези изпълнителни дела питането ми е:

8. Предприемала ли е Община Смолян и смята ли да предприема определени правни и фактически действия по тези изпълнителни дела и какви?

На основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА и на основание чл.18 ал.1 т.4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация моля НА СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет да отговорите ПИСМЕНО по така зададените от мен въпроси! Отговорът на една част от тези въпроси според мен е наложителен с оглед предстоящото приемане на Бюджет 2018 година.

29.01.2018 г.

 

Advertisement
Back to top button
Close
Close