Темида

ВСС остави без председател съда в Златоград

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави днес без административен ръководител Районния съд в Златоград. След бурни дебати, продължили близо час магистратите не допуснаха до изслушване единственият кандидат за поста Сунай Осман. С 8 гласа „за“ и 5 „против“ ВСС прие решение на Комисията по атестиране и конкурси, с което се отменя акта за допускане на Осман до конкурса.

Спорът в съдийската колегия бе свързан с това има или няма право Сунай Осман да кандидатства за административен ръководител, при условие, че е изкарал един мандат като председател на Районния съд в Ардино и две години и половина от втория си мандат. Според чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България мандатът на административните ръководители в органите на съдебната власт е 5-годишен и с право на повторно назначаване. В случая председателят на съда в Ардино е кандидат за трети мандат, макар и в друг съд – в Златоград .

Според Атанаска Дишева в случая се касае за тълкуване на норма от Конституцията. „Има едно единствено постановено решение, на тричленен състав на ВАС, с отразено особено мнение за отправяне на допитване до Конституционния съд. Имаше много случаи в които едни и същи магистрати се назначаваха на ръководни длъжности в различни органи на съдебната власт и някои пребивават целия си стаж като административни ръководители. Не смятам, че това решение на ВАС следва да бъде меродавно за определяне на нашата практика.Подкрепям становището на комисията. Считам че непрекъснатото заемане на ръководни длъжности в органите на съдебната власт е пречка за развитието на институцията“, посочи Дишева, като тя бе подкрепена от част от колегите си, които се обявиха против създаване на служебна номенклатура и за взимане на принципно решение, с което да се съобразят в бъдещата работа.

Решението на съдийската колегия на ВСС може да бъде обжалвано от Сунай Осман.
До овакатяването на шефското място се стигна, след като Ирина Кюртева спечели конкурс за съдия в Административен съд София град. От 19 юни тя вече работи в столицата. В момента изпълняващ длъжността председател е Динко Хаджиев от Районен съд Мадан, а втори съдия е Веселина Димчева, която доскоро бе младши съдия в Окръжния съд в Смолян.

Advertisement
Back to top button
Close