Образование

Всички места за специалност „Туризъм” във Филиала са заети, търсят се желаещи за учители

Филиалът на Пловдивския университет в Смолян обяви допълнителен прием за педагогическите специалности поради незаетите места, съобщиха от учебното заведение. Най-голям процент незаети места за бакалаври, редовна форма на обучение, държавна поръчка има в направление „Педагогика на обучението по…” по специалностите: „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт”; „Математика, информатика и информационни технологии”; „Български език и английски език”; „Български език и история” и „История и география”. Кандидатстването става с оценка от държавен зрелостен изпит или с полагане на кандидатстудентски изпит, като такива се провеждат всеки работен ден, при подаване на документите за кандидатстване.

От висшето учебно заведение припомнят, че в следващите между пет и петнадесет години се очаква най-голям недостиг на учители именно в сферата на средното образование. Идеята да бъдат привлечени повече млади хора, които да завършват висше педагогическо образование на този етап се стимулира и чрез предвидената възможност студентите, които се обучават по посочените специалности, попадащи в т. нар. приоритетни направления, освен по общия ред да могат да кандидатстват и за получаване на още една – втора стипендия. Това е регламентирано с промяна в „Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации”, която е в сила от началото на втория семестър на учебната 2017/2018 година.

След приключване на второто класиране в ПУ „Паисий Хилендарски”, Филиал – Смолян са попълнени около 2/3 от местата по утвърдения прием за новата академична 2018/2019 година.

На 100% е реализиран приемът в специалностите „Туризъм” (задочна форма на обучение, платено) и „Биология с екотуризъм” (редовна форма на обучение, държавна поръчка). Единични незаети бройки има в специалностите „Начална училищна педагогика с чужд език (английски език)” (редовна форма на обучение, държавна поръчка) и „Маркетинг” (задочна форма на обучение, платено).

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close