ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ВиК обяви наново конкурса за изпълнител на втория етап на водния цикъл

Стойност без ДДС: 46 590 549.40 лева
Срок за подаване на оферти: 29.05.2019 г.
Критерии за възлагане:
Концепция за изпълнение – 65%
Цена – 35%

След провала на процедурата за избор на изпълнител на проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, обявена миналата година, на 11.04.2019 управителят на „ВиК“ Мариян Николов избор на изпълнител по проект „Инженеринг, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга на обекти по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга” Обособена позиция № 2 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”.

Условията на конкурса са публикувани в „Профила на купувача“ на адрес: https://www.vik-smolyan.com/bg/profil_na_kupuvacha/15 на 11 април.

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close