Advertisement
ИНТЕРВЮ

Весела Цолова, „Дюлгер“ ООД: Петият етаж на сградата на Община Неделино не е 500 000, а 95 559 лв.

Г-жо Цолова, водите съдебен спор с община Неделино. Сумата, за която претендирате, е огромна. Как започна тази сага със строителството на сградата на администрацията?
Ние сме само изпълнител на този обект, а се оказа, че сме между чука и наковалнята. Няма как да отговаряме за пропуските от страна на възложителя, в лицето на кмета на община Неделино, без оглед на това кой стои зад тази позиция. Напълно споделяме притесненията на г-н Боян Кехайов, че финансовото положение на Неделино не е благоприятно за тях и всяка една такава финансова тежест се отразява много тежко. Ние сме нормални хора, в бизнеса сме повече от 25 години и споделяме тези проблеми. Но от друга страна считаме, че не е справедливо и морално оправдано строителят да плаща за неуредиците от страна на възложителя. Ние сме само изпълнители и се опитваме да построим това, което ни е възложено, по възможно най-добрия начин, качествено и в срок. От там нататък няма как да отговаряме за тези постъпки. Визирам осигуряване на финансиране, уреждане на документацията – неща, които не са в правомощията на изпълнителя.

От общината обаче твърдят, че за изграждането на последния етаж няма сключен анекс или договор за възлагането му?
Това не е точно така. Реално има възлагане на строителството на последния етаж на сградата, който не е включен в първоначалните проекти. Възложено е на „Дюлгер“ по силата на ново строително разрешение, вписано е в заповедната книга на обекта, която е задължителна за изпълнителя и ние трябва да се съобразим с това. От тази гледна точка възлагане има. Това, че съвсем процедурно и процесуално не са спазени правилата по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), няма как тази претенция да бъде насочена към „Дюлгер“, защото не е в нашите правомощия. Това е задължение и ангажимент на възложителя. Искам дебело да подчертая, че ние още от самото начало, когато се заговори за промяна по време на строителство и изграждане на нов етаж, многократно писмено и в устни разговори сме говорили за това как ще бъдат уредени отношенията с нас. Многократно сме ги приканвали да бъде сключен такъв анекс, напомняли сме за това, че ще доведе до една финансова тежест за общинския бюджет, ако не бъде своевременно направено като мярка. За проблематиката е запознат не само г-н Беширов, по чието време се сключи договора. Говорено е също така с г-н Русанов, който беше временно изпълняващ длъжността, с г-жа Фанка Георгиева също. Г-н Спиро Чавдаров присъства на заседание на Общинския съвет, където подробно разказа какъв е казусът със сградата. Съветниците са наясно за необходимостта да бъде сключен такъв анекс още по време на изпълнението. Така че от наша страна ние бяхме много проактивно настроени, за да бъдат нещата уредени и документално, както го изисква ЗОП. По реда на строителните правила е възложено строителство, има одобрени проекти, направиха се изменения и от наша страна като строители сме подходили абсолютно коректно. Но от друга страна, по реда на ЗОП, трябваше да бъде направена основната стъпка от страна на възложителя и тя няма как да бъде инициирана от нас. Ако бяха предприели мерки, можеше да се спестят тези 300 000 лева, които отпаднаха от първоначалната поръчка. И финансовата тежест на община Неделино нямаше да бъде в този размер.

Какво обяснение даваха от бившето ръководство за това, че не се подписва анекс?
От самото начало бяхме уверявани, че тези неща ще бъдат уредени. Възложителят пое ангажимента да уреди въпроса. Поддържали сме винаги добър диалог, както и продължаваме да го правим с община Неделино. Но в един момент сроковете изтекоха без реално да бъде предприето каквото и да е.

Говорим за сума в размер на половин милион лева. Толкова ли струва този „златен“ пети етаж на новата сграда на общината?
Това искам да уточним, защото не е коректно да се казва, че един етаж струва половин милион, при условие, че сградата е построена за 900 000 лева. Самият нов пети етаж, който беше възложен в допълнение, възлиза на 95 559 лева. Останалото задължение в размер на 406 000 лева се образува от допълнително възникнали количества и видове работи по време на строителството. Допускам, че се е случил технически пропуск от страна на проектанта, изготвил предварителните количествено-стойностни сметки. На места бяха завишени, на други липсваха. Мога да посоча конкретно изкопа, защото беше извършен повече с близо 2 000 кубика отколкото е заложен в сметката. Така се получиха едни разминавания в първоначалната сметка, която е част от тръжната документация на основния договор. Без изпълнението на тези нововъзникнали работи нямаше как да бъде изградена и въведена в експлоатация сградата. Още веднъж ще се върна на първоначалните думи, че бяхме между чука и наковалнята, защото ние трябваше все пак, вече сключили договор и получили авансово плащане, да изпълним тази сграда с тези промени. В противен случай нямаше да може обектът да бъде издаден на възложителя, а община Неделино трябваше да върне цялата сума. Поради тази причина възникна голямата сума от 406 хил. лв. Като същевременно отново заради такива пропуски в тръжната документация и в частност количествената сметка, община Неделино трябваше да върне 300 000 лева, тъй като това бяха количества и видове работи, които реално не са изпълнени. В този смисъл предложихме на г-н Беширов, на г-жа Георгиева, на г-н Русанов да се направят заменителни таблици и вместо да бъдат връщани суми, да се пренасочат за нововъзникнали количества, защото това го позволяваше както програмата на Държавен фонд „Земеделие“, така и българското законодателство. В това няма нищо нередно, напроти,в щеше да облекчи възложителя. Но отново нямам отговор на въпроса защо се бездейства толкова дълго време. Не споделям и мнението, че сградата не отговаряла на конструктивните норми. Изпълни се ново проектиране и самият проектант инж. Славейков в съдебно заседание каза, че са спазени нормите за проектиране на конструкцията, така че новият етаж да не създава опасност за обитателите и посетителите.
Кое наложи да се изгради последния етаж, някаква конкретна идея ли имаше, или просто моментно хрумване от страна на бившия кмет Стоян Беширов?
Това също не мога да ви кажа. Предполагам, че са преценили, че вместо да бъде открита тераса да се направи една голяма конферентна зала, в която в момента се провеждат заседания на ОбС и по-масови събирания на населението. Нямам конкретен отговор защо възложителят е решил така. За себе си го обяснявам да се използва тази площ и да се направи използваемо помещение.

Предполагам, очаквате общината да обжалва решението на Окръжния съд?
Да, предполагаме, че ще обжалват. Но искам да вмъкна, че с община Неделино и специално с г-н Боян Кехайов водим много добър диалог. Знаем, че не е лесно, но от друга страна няма как ние като изпълнители да понесем финансовата тежест за това, че някой не си е свършил задълженията. С гордост мога да заявя, че сградата на община Неделино, както и г-н Кехайов казва, се получи с една европейска визия и качество. Тя е много функционална и изключително красива. Смятам, че Неделино се сдоби с едно бижу в града. В подкрепа на това, че винаги сме били отворени към община Неделино и финансовите проблеми, искам да подчертая, че многократно сме предлагали споразумение за разсрочено плащане, с по-облекчени условия, като се спестят най-малко съдебните разноски и лихвите за забава. Споделям мнението на г-н Кехайов, че безспорно трябва да бъде потърсена отговорност защо възложителят не е спазил законодателството на Република България за разходване на публични средства.

Проверки от ДФ „Земеделие“ правени ли са?
На конкретния обект на общинската сграда са извършени три проверки на място от ДФ „Земеделие” и не са открити пропуски и нередности. Община Неделино няма наложени санкции за този обект. Пожелавам на г-н Кехайов да намери баланса, най-вече на общинския бюджет и да се нормализират нещата и спрямо изпълнителите и живущите в общината. Наследи тежко бреме. Безспорно не му е лека задачата. Пожелавам му успех в новото начинание да бъде кмет на община Неделино.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!