МНЕНИЯ

„Университетски град ли е Смолян?“ – ПРАВО НА ОТГОВОР

Във връзка с публикацията във вестник „Отзвук“ от 20-26.08.2018 г. със заглавие Университетски град ли е Смолян?“, ръководството на Филиал – Смолян на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ се чувства задължено да сподели някои факти.

Академичната общност на университета високо цени мнението на професионалистите и поддържа партньорски отношения с браншови и съсловни организации от различни сфери на бизнеса, като част от стратегията на висшето училище. Сред стратегическите партньори на Варненския свободен университет присъстват и други университети и висши училища, сред които и Университетът по архитектура, строителство и геодезия в София. Професионалисти и експерти в областта на архитектурата, строителството и геодезията и други области присъстват и като лектори в учебния процес с цел създаване на практически знания и умения на студентите още по време на тяхното обучение.

В рекламните материали за настоящата кандидат-студентска кампания предлаганите от Университета и неговия филиал специалности, са предложени по професионални направления, което вероятно е въвело в заблуждение уважавания арх. Иванов.

В професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ Варненският свободен университет провежда обучение по специалностите „Архитектура“, „Дизайн“, „Строителство на сгради и съоръжения“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“, като обучението по тези специалности в редовна и задочна форма на обучение се провежда във Варна.

Специалността, по която се обучават студенти в образователно-квалификационна степен “бакалавър“ във Филиал – Смолян е „Строителство на сгради и съоръжения“ със специализации „Строителни конструкции“ и „Водоснабдяване и канализация“, задочна форма на обучение, със срок на обучение 10 семестъра за всяка специализация. Пълна информация за специалностите, по които се обучават студентите, срока на обучение и учебните планове, е достъпна в сайта на университета: www.vfu.bg.

Филиалът на Варненския свободен университет в Смолян е изграден в духа на културното, духовно и социално-икономическо развитие на Родопите. Висококачественото университетско образование, гъвкавите краткосрочните форми на обучение, научните и приложни проектни изследвания са адаптирани към социално-икономическите особености на региона.

Университетът и респективно неговият филиал, е акредитиран с най-високата оценка сред частните университети в България от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерски съвет. Последната програмна акредитация на професионалното направление  5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“ на университета е с оценка 9,14 (при максимална 10), която е една от най-високите в това направление. В протокола на проверяващата комисия е констатирано пълно съответствие по следните критерии, отнасящи се за образователната дейност:

– „Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно-квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на висшето училище“;

– „Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация“;

– „Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им”.

Преподавателският състав, осъществяващ обучението на студентите във Филиал – Смолян на ВСУ “Черноризец Храбър“ е част от академичния състав на Варненския свободен университет и отговаря по брой на хабилитирани преподаватели (професори, доценти и доктори) на всички предвидени в закона критерии.

Относно изразените съмнения за възможностите на завършващите специалността за проектиране на строителни конструкции само ще припомним, че съгласно изискванията на чл. 3 (1) на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП): „Инженерите с образователно-квалификационна степен “бакалавър” могат да бъдат вписани в регистъра на лицата с ограничена проектантска правоспособност (ОПП), ако имат най-малко четири години проектантски стаж като инженери в проектантско бюро, в състава на което има проектант/и с правоспособност от същата квалификация.“

Ръководството на Филиал – Смолян на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ изразява своята позиция за обединяване на усилията на институциите от държавно и регионално ниво, местни власти, неправителствени организации, социални партньори и водещи специалисти от практиката, за създаване на подкрепяща среда за младите хора участващи пълноценно в образователния процес и обществен живот на региона.

Advertisement
Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ!
Close
Back to top button
Close
Close
Close