НОВИНИОБЩЕСТВО

Удължават сроковете за социални плащания заради извънредното положение

Дирекция "Социално подпомагане" - Смолян разпространи допълнителна информация и указания

Срокът на всички месечни семейни помощи за деца, който изтича в периода от 01 февруари 2020 г. до отмяна на извънредното положение, се удължава служебно до края на месеца, в който е отменено извънредното положение, съобщиха от Дирекция „Социално подпомагане“ днес.

Удължават се и всички индивидуални оценки на потребностите на хора с увреждания, заповеди за отпускане на месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания и направления за включване в механизма „Лична помощ“.

Подробности и указания на Дирекция „Социално подпомагане“, може да прочетете в съобщението, което публикуваме едно към едно.

Във връзка с обявеното извънредно положение и на основание Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян уведомява гражданите, потребители на административни услуги в Дирекцията:

На вниманието семействата, които получават помощи по Закона за семейни помощи за деца:

  • Срокът на всички месечни семейни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст (детски) и месечни помощи за деца без право на наследствена пенсия от починал родител, който изтича в периода от 01 февруари 2020 г. до отмяна на извънредното положение, се удължава служебно до края на месеца, в който е отменено извънредното положение.
  • До отмяна на  извънредното положение няма да се изисква представянето на служебна бележка за извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи при подаване на заявление-декларация за получаване на семейни помощи за деца, както и няма да се проследява редовното посещение на децата в подготвителните групи в детските градини и на учениците в училищата.

На вниманието на хората с трайни увреждания:

Всички индивидуални оценки на потребностите на хора с увреждания, заповеди за отпускане на месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания и направления за включване в механизма „Лична помощ“, издадени въз основа на пожизнени експертни решения (ЕР) на ТЕЛК, чиито срокове изтичат в периода от 13 март 2020 г. до датата на прекратяване на извънредното положение, се удължават със срок от един месец след неговата отмяна.

  • ЕР на ТЕЛК на лица с увреждания, които са с определен срок и същият изтича в периода от 13 март 2020 г. до датата на прекратяване на извънредното положение, се удължават със срок от два месеца след неговата отмяна. В този период хората с увреждания могат да подават заявления-декларации за отпускане на различни социални плащания по тях.
  • Сроковете за реализиране на издадените заповеди за отпускане на целеви помощи за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, които изтичат по време на извънредното положение, се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение.
  • При заявена, но ненавременно установена потребност на човека с увреждане, лицето има право на вида подкрепа от датата на подаване на заявлението-декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите.
  • За периода на обявеното извънредно положение интервю с хората с увреждания ще се провежда само телефон или електронна поща.

Заявления–декларации за различни видове социални плащания могат да бъдат подавани чрез:

– Системата за сигурно електронно връчване – www.egov.bg, за което е необходимо да притежавате персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Национален осигурителен институт (НОИ) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП);

– лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (обратна разписка) до адрес: гр. Смолян, бул. „България“ №10, ПК 4700, ДСП–Смолян;

– електронен адрес: ao@asp.government.bg.

Образци на заявления–декларации за различните видове социални плащания могат да бъдат изтеглени от електронната страница на АСП: www.asp.government.bg Þ меню „Коронавирус COVID-19“ Þ Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условия на извънредно положение.

В случаите на подадени заявления-декларации с липсващи документи (удостоверения за получен доход и други), същите ще се изискват след отмяна на въведеното извънредно положение, за което лицата ще бъдат уведомени своевременно.

Допълнителна информация бихте могли да потърсите в ДСП-Смолян и прилежащите й изнесени работни места:

  • Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян на телефон 0301/6 27 34 или чрез запитване на електронната поща на Дирекцията: dsp-smolian@asp.government.bg;
  • Изнесено работно място – с. Баните на телефон 03025/23 02;
  • Изнесено работно място – гр. Чепеларе на телефон 03051/29 40.

 ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – СМОЛЯН

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close