Местна власт

Сдружение подхвана незаконосъобразни наредби на общините в областта

Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ подхвана общинските съвети в Смолянска област и техните наредби. „Качеството на работа на ОбС е много ниско. За същото говорят приетите от тях наредби. Не се спазват изискванията по тяхното приемане, както и не се поддържат в съответствие със законовата уредба, особено когато същата впоследствие бъде променена“, коментира адв. Иван Йорданов.

Миналата седмица юристът от СНЦ“ Български правозащитен алианс“ се пребори срещу текстове на Наредба №4 на ОбС Смолян за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 666 на Общински съвет – Смолян, на 11.05.2011 г., изменена и допълнена с Решение №25 от 18.12.2015 г. Съдебният състав отмени като незаконосъобразен чл. 92, ал. 2 от наредбата, който не допуска до участие в провежданите от общината търгове и конкурси лица, които са неизправни по правоотношения с общината или системно нарушават актове на Общинския съвет. Съдът приема, че след като в самата наредба липсва легална дефиниция за неизправност, намира, че посочената разпоредба е неясна и като такава не отговаря на разпоредбите на чл.9, ал.1 от Закона за нормативните актове и е в противоречие с чл. 19, ал.1 от Конституцията, с чл.8 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс. Неясно е и описанието „системно нарушава актове на ОбС“, като отново липсва легална дефиниция на термина “системно“.

Позовавайки се оспорената разпоредба, Община Смолян изискваше от всеки кандидат, явил се на търг или конкурс за отдаване под наем или продажба на имот, да предостави удостоверение, издадено от нея, че няма задължения към общината. Ако решението на Административния съд влезе в сила, Община Смолян няма да има право на това основание да ограничава допускането до търгове и конкурси по Наредба №4.
„Основното занятие на общинските съвети е да правят „копи-пейст“. Масово си преписват един от друг наредби. Хубаво би било да има повече творчество и те си преписват един от друг. Това не е най-страшното, авторско право върху наредби няма. Въпросът е те да са законосъобразни и да вършат работа на хората, за които се отнасят“, коментира адв. Йорданов.

Делата срещу незаконосъобразни подзаконови нормативни актове в общините в Смолянска област сега тръгват.
СНЦ „Български правозащитен алианс“ е с управител Георги Йорданов. Сдружението е регистрирано миналата година и основната му дейност е недопускане съществуването на незаконосъобразни подзаконови административни актове. Сдружението има успешно приключили около сто дела.

Advertisement
Back to top button
Close