Advertisement
ОБЯВИ

Съобщение от “Местна инициативна група Девин-Смолян“

На 24 март 2023 г. сдружение “Местна инициативна група Девин-Смолян“ сключи договор № РД50-93/24.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Проектът е финансиран от Министерство на земеделието и храните на Програма за развитие на селските райони в България за периода 2014 – 2020 г. с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Одобрената стойност на проекта е 48 466,00 лв.

Основните дейности, които ще се извършат проекта са:

„Популяризиране на процеса за разработване на стратегия за ВОМР“;     

„Обучения за местните заинтересовани страни: екип на МИГ и местни лидери“; „Проучвания и анализи на територията“;

 „Подготовка на стратегията за водено от общностите местно развитие“; „Координация на изпълнението на подготвителните дейности“.

 

Индикаторите за изпълнението на проекта и очакваните резултати са следните:

 „Брой обучени лица – 30“;

 „Брой на участниците, присъстващи на работни/информационни срещи-260“;

 „Брой на населението, обхванато от информационните събития-44 607“; „Изготвена местна стратегия за ВОМР-1 брой“.

Проектът е с предпоставки да изпълни две от най-важните цели: изграждане на местен капацитет за управление и финансиране на малки проекти в лицето на МИГ Девин-Смолян като публично–частно партньорство, и изготвяне и приемане на Стратегия за местно развитие, която да привлече значителен финансов ресурс за развитие на територията. Има и трета цел-задача, която по степен на значимост предопределя успеха на посочените две, а именно: повишаване активността на местните хора и придобиване на умения за реалното им включване в задачите и дейностите по проекта. Изготвянето на стратегията за развитие трябва да е дело на местните хора, а без отговорното включване на бизнеса, гражданите, НПО и общинската власт, този програмен документ може да остане без реално покритие от идейни проекти. Такива, които след съответната им подготовка да бъдат одобрявани от МИГ Девин – Смолян за финансиране, и да водят до постигането на заложените цели и приоритети в Стратегията за местно развитие на общината.

За информиране на населението по всички населени места се провеждат информационни срещи с екипа на проекта и външните експерти. Целта е възможно най-широк обхват на информационната кампания, срещи с местните хора и проследяване развитието на проекта.

За месеците април и май са проведени информационни срещи в с. Гьоврен, с. Лясково, с. Широка лъка, с. Арда, гр. Смолян и гр. Девин. През месеците юни и юли се състояха работните срещи в с. Момчиловци, с. Смилян, с. Триград, с. Осиково, с. Кутела и в гр. Девин. През месец август стартират обученията за екипа на МИГ и за местните лидери по проекта. През месец септември ще се проведе обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР, като ще се организират две конференции – една в гр. Смолян и една в гр. Девин.

В резултат от проведените информационни срещи, беседи и дискусии присъстващите представиха множество идеи за развитие на земеделски стопанства, малки предприятия и неправителствени организации на територията на двете общини.

За допълнителна информация:

Георги Савев – координатор на проекта
тел.: 0899 883325
e-mail: migds@mail.bg
Сдружение „Местна инициативна група Девин – Смолян“
4800 гр. Девин, ул. „Орфей“ №1

 

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!