Местна власт

Санкции за над 600 000 лева са наложени на Община Смолян по европроекти заради опорочени обществени поръчки

Думите на Цветан Цветанов „нямаме проект да е загубен в Смолян“ се оказаха лъжа

Опорочени обществени поръчки със заложени незаконосъобразни методики и неправомерно избрани изпълнители в Община Смолян са констатирали управляващите органи на оперативните програми „Региони в растеж“ и „Добро управление“.

И заради нанесени щети на бюджета на Европейския съюз те са наложили санкции, надхвърлящи 600 хиляди лева. Управляващият орган на ОП „Добро управление“ е в Министерския съвет, а на „Региони в растеж“ – в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По ОП „Региони в растеж“ са установени нарушения в 7 обществени поръчки с европейско финансиране, а по ОП „Добро управление“ – в 3.

Санкциите започват да пристигат в Смолян през септември 2018 г. и обхващат най-големите проекти в областния град. Община Смолян е обжалвала и седмете санкции, но Пловдивския административен съд ги е потвърдил.

Значителна част от глобите са по проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градската среда на гр. Смолян“. За нарушенията по провеждане на конкурсите Община Смолян е санкционирана с 266 097,90 лв. Изпълнители на строителството са: „Мурджев транс“ – за надлеза до „Лидл“ на стойност 376 702,39 лв., „ИСА 2000“ – за надлеза срещу хотел „Смолян“ за 334 537,02 лв., „Трейс Груп Холд“ – за реконструкцията на ул. „Беклийца“ за 438 299.33 лв., „Запрянови – 03″ – за ремонта на улица „Евридика“ на стойност 1 077 902.61 лв., „БАКС 99″ – за строителството на улица „Зорница“ за 386 420.34 лв. „Родопа трейс“, заменен с „Трейс Пътно строителство“ – за ул. „Спортна“ за 356 780.53 лв.

От МРРБ установили, че в обявленията и документацията за обществената поръчка се съдържат незаконосъобразни критерии за подбор, които са довели до необосновано ограничаване на участието на потенциалните лица в процедурата. Такива нарушения има в поставените условия, които не осигуряват равно третиране на участниците. Същевременно методиката за оценка по показателя „Организация за изпълнение на поръчката“ допуска субективно оценяване, която също води до неравно третиране на участниците. В условията на конкурса е открит и разубеждаващ ефект към потенциални участници. Според управляващия орган на „Региони в растеж“ изпълнителят на улица „Евридика“ „Запрянови – 03″ ООД е незаконосъобразно избран. Допуснато е неравно третиране с другия участник – „Пътища Пловдив“ АД, който е бил отстранен. Подобен е случаят и с изпълнителя на ремонта на улица „Зорница“ – „БАКС 99“ АД.

Най-солената корекция от 282 781,24 лв. е по проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, който включва четири обособени позиции. Изпълнител на първата – „Цялостен ремонт на ПМГ „Васил Левски“, включващ мерки за енергийна ефективност и система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон“, за 2 731 003,98 лева без ДДС е „Дюлгер“ ООД. На втората – „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов“, гр. Смолян“ за 446 818,81 лв. без ДДС изпълнител е „Престиж бизнес – 93“ ООД. Третата – „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на VІІ СОУ „Отец Паисий“, се изпълнявала от „Крис-МТ“ ООД за 464 476,05 лева без ДДС. Четвъртата – „Основен ремонт на детска градина „Буратино“, е била възложена на „Артстрой“ ООД за 1 070 721,90 лв. без ДДС.

И тук при избора на изпълнители са открити множество нарушения. Поставени били ограничителни условия, използвани са неясни показатели като „аргументиран подход“, „качествено изпълнение“, „по-високо качество“, „технически аспект“, и на всичко отгоре основният критерий за подбор с 60% тежест – „Организация за изпълнение на поръчката“, е в разрез с чл. 33, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Заради нарушения в използваната методика кметът Николай Мелемов получава още няколко санкции. 15 958,33 лв. заради избора на фирма „Прима инженеринг“ ООД за изпълнител на обект „Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. „Дичо Петров“ (до Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“), 14 898,21 лв. – за избора на „СТ Клинър“ ЕООД за обект „Изграждане на пешеходна връзка (стълбище) от ул. „Снежанка“ до ул. „Добруджа“, 9 917,63 лв. – за избора на ДЗЗД „Каве инженеринг“ за „Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. „Арх. Петър Петров“, 5 836,70 лв. за избора на “Билдер” ЕООД за “Изграждане и възстановяване на детската площадка над автогарата в град Смолян”.

Три санкции са наложени и по проведени обществени поръчки по проект „Посоката е ОИЦ – Смолян, възможностите много“ по Оперативна програма „Добро управление“ за комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян и периодични доставки, зареждане и рециклиране на консумативи за копирна техника.

Наложени санкции на Община Смолян по ОП „Региони в растеж“

Основното нарушение е в използването на показателя „Организация на персонала“, заложен в противоречие с с чл. 33, ал. 1 от ППЗОП. Както управляващия орган, така и Върховният административен съд, изразяват становището, че е налице необосновано ограничаване на конкуренцията в обществените поръчки. Съдът не отрича, че възложителят има право да прецени какви изисквания да заложи, стига обаче те да не противоречат на основните принципи на Закона за обществените поръчки – равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, публичност и прозрачност. Нарушаването на който и да е принцип нанася щета на публичните финанси.

Съдът отбелязва на няколко пъти, че с тези конкурси Община Смолян е нанесла „вреда за бюджета на ЕС“, необосновано е ограничила конкуренцията и не е допуснала други фирми, които да предложат по-ниски цени. Провеждането на обществена поръчка, при която е допуснато нарушение – залагане на неправомерни критерии за възлагане, необосновано нарушава, както принципите, заложени в чл. 2, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, разпоредбите на Закона за управление на средствата от Европейския съюз, така и Регламент (ЕС) № 1303/2013 г., категорични са магистратите.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close
Close