ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Саниране на бл. 195A в гр. Златоград

Срок за подаване на оферти: 07.05.2019 г.
Стойност без ДДС: 156 820 лв.
Критерии за възлагане:
Гаранционен срок в години на изпълнените СМР на обекта – 10%
Работна програма за изпълнение на строителството – 45%
Срок за изпълнение на строителството – 5%
Цена – 40%

“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. “Беловидово” № 33, бл. 195A, гр. Златоград”
Строителните и монтажните работи, предмет на поръчката включват: подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, под и покрив, полагане на хидроизолация, полагане на екстериорна цветна мазилка, изграждане на рампа е широчина 120 см. и наклон до 5%, вкл. полагане на противохлъзгаща настилка и парапети; доставка и монтажи на мълниезащитна инсталация, демонтажи и монтаж на нови осветителни тела: съпътстващи дейности, определени в количествената сметка към Инвестиционния проект – фаза Технически проект.
Общото РЗП на сградата е 1 760 кв. м.

 

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=172.

Advertisement
Back to top button
Close