ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Саниране на бл. 128 в гр. Златоград

Срок за подаване на оферти: 07.05.2019 г.
Стойност без ДДС: 153 954.55лв.
Критерии за възлагане:
Гаранционен срок в години на изпълнените СМР на обекта – 10%
Работна програма за изпълнение на строителството – 45%
Срок за изпълнение на строителството – 5%
Цена – 40%

“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „България“ бл. 128, гр. Златоград”

Строителните и монтажните работи, предмет на поръчката включват: подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, под и покрив, полагане на хидроизолация, полагане на екстериорна цветна мазилка, изграждане на рампа с широчина 120см. и наклон до 5%, вкл. полагане на противохлъзгаща настилка и парапети; доставка и монтажи на мълниезащита инсталация, демонтажи и монтаж на нови осветителни тела; съпътстващи дейности, определени в количествената сметка към Инвестиционния проект – фаза Технически проект.
Общото РЗП на сградата е 2144 кв. м.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=175.
Advertisement
Back to top button
Close