Темида

Съдът отмени текстове и от Наредбата за кучета на Община Смолян

С решение от днес Смолянският административен съд отмени текстове от  Наредбата за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Смолян.

Делото е образувано по протест на Окръжна прокуратура. Според държавното обвинение оспорените разпоредби от наредбата са незаконосъобразни и постановени в противоречие с правни норми от по-висока степен.

В мотивите си съдът приема, че разпоредбата на чл. 14 в частта „документ за платена такса по чл.175 от ЗВМД за съответната или предходната година“ противоречи на нормативен акт от по-висока степен, а именно разпоредбата на чл. 173, т.1 от ЗВМД, според която разпоредба собствениците на кучета са длъжни при извеждане на кучетата на носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят при проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи.

Относно разпоредбата на чл.23, ал. 2 от Наредбата в частта  „упълномощени от него лица“ съдът счита също за незаконосъобразно постановена, тъй като  разпоредбата на чл. 472, ал. 5 от ЗВМД не предвижда възможност за делегиране на правомощия по налагане на административни наказания от други лица освен от кмета на община или район. С разпоредбата на чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредбата се предвиждат глоби и имуществени санкции различни от тези посочени в Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ или в Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ за подобни или сходни случаи.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close