Местна власт

Съдът отмени текст от Наредба №4 на Община Смолян

Административният съд в Смолян отмени текст от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета приета с Решение № 666 на Общински съвет – Смолян на 11.05.2011 г., изменена и допълнена с Решение №25 от 18.12.2015 г. Делото е образувано по жалба на неправителствена организация. Става дума за чл. 92, ал. 2 от наредбата, който не допуска до участие в провежданите от общината търгове и конкурси лица, които са неизправни по правоотношения с общината или системно нарушават актове на Общинския съвет.

Съдът е приел, че жалбата на неправителствената организация е основателна. В мотивите си посочва, че след като в самата наредба липсва легална дефиниция за неизправност, намира, че посочената разпоредба е неясна и като такава не отговаря на разпоредбите на чл.9, ал.1 от Закона за нормативните актове и е в противоречие с чл. 19, ал.1 от Конституцията, с чл.8 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс

Неясно е и описанието „системно нарушава актове на ОбС“, като отново липсва легална дефиниция на термина “системно“. Решението на съда може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Позовавайки се оспорената разпоредба Община Смолян изискваше от всеки кандидат, явил се на търг или конкурс за отдаване под наем или продажба на имот, да предостави удостоверение, издадено от нея, че няма задължения към общината. Ако решението на Административния съд влезе в сила, Община Смолян няма да има право на това основание да ограничава допускането до търгове и конкурси по Наредба №4.

Зарко Маринов

Advertisement
Back to top button
Close