БИЗНЕС

Резултати от изпълнението на проект „Подобряване на ресурсната ефективност на „Механичен завод“ АД

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
BG16RFOP002-3.004-0156-C01/23.11.2018
“ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕХАНИЧЕН ЗАВОД АД”
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020

Фирма „Механичен завод” АД изпълнява проект BG16RFOP002-3.004-0156-C01/23.11.2018 “Подобряване на ресурсната ефективност на Механичен завод АД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта възлиза на 1 440 100.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 993 669.00 лв. или 69% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.
Целта на проекта е подобряване на ресурсната ефективност и увеличаване на производствения капацитет на Механичен завод АД, което да доведе до повишаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции.

Новото оборудване доведе до повишаване ефективността на производствения процес чрез:
• намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция средно с 36%
• намаляване на количеството отпадъци за рециклиране за всеки продукт средно с 91,45%;
• подобряване на ефективността на производствените разходи средно с 29,2%;
• нарастване на производителността..
• повишаване на ефективността на производствения процес с до 29,20%
• Увеличаване на общия обем на произведената продукция с близо 6%,

Технологичното решение представлява процесова иновация в България, свързана с внедряване в предприятието на съвременно високоефективно оборудване. То променя начина на производство, така че в резултат на оптимизирания производствен процес се постига като резултат ресурсна ефективност и разширяване на производството. Технологичното решение, само по себе си е съставено от стандартни, макар и високо-технологични машини. Уникалността им идва от комбинацията им и ефекта върху ресурсната ефективност. Подобно технологично решение може да бъде внедрено от други фирми, опериращи в сектор металообработка. Мултипплициращ ефект има и от използването на изработените от новите машини детайли от други фирми – при сглобяване и влагането на детайлите в собствените им продукти и т.н. Технологичното решение има широко приложение във всички сфери, в които се използват сложни и уникални метални детайли. То е достъпно за предприятия с различна големина и разнообразен асортимент.

Инвестициите внедряват технологично решение за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини и намаляване на образуваните отпадъци в съществуващото производство.

Закупено е ново високоефективно оборудване, което променя начина на производство, така че в резултат на оптимизирания производствен процес се постига като резултат ресурсна ефективност.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-3.004-0156-C01/23.11.2018
“Подобряване на ресурсната ефективност на Механичен завод АД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Механичен завод АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Advertisement
Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close
Close