БИЗНЕС

Провеждане на информационни събития в „Механичен завод“ АД

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ В „МЕХАНИЧЕН ЗАВОД“ АД
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА BG16RFOP002-3.004-0156-C01/23.11.2018  “ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕХАНИЧЕН ЗАВОД АДПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020

Фирма „Механичен завод” АД  изпълнява проект BG16RFOP002-3.004-0156-C01/23.11.2018  “Подобряване на ресурсната ефективност на Механичен завод АД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта възлиза на 1 440 100.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 993 669.00 лв. или 69% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.

За осигуряване на  мултиплициращ ефект от въвеждането в рамките на проекта пилотно решение за подобряване на ресурсната ефективност, „Механичен завод“ АД организира провеждането на информационен ден – кръгла маса за представяне на резултатите от внедряването на пилотното решение за подобряване на ресурсната ефективност на фирмата. На информационният ден-кръгла маса ще бъдат представени не само постигнатите резултати по проекта, но и възможността внедрените технологични решения да се прилагат в други предприятия, сектори на икономическа дейност, подобни производствени процеси и техники. На кръглата маса са поканени предприятия-партньор, опериращи в сходни сектори, предприятия, осъществяващи сходна дейност, както и представители на работодателски и браншови организации и асоциации, където може да бъде въведена внедрената в рамките на проекта пилотна технология. Целта на тези действия е да се подобри информираността и да се покаже ефекта относно въвеждането на подобни пилотни технологии и да се насърчат и други предприятия да въведат такива ресурсоефективни решения. Дейностите ще се изпълняват в съответствие с „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020.

На срещата ще се проведе и информационен ден с оглед спазване задълженията на бенефициента, съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение ХІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013, относно мерките за информация и комуникация, тъй като стойността на общото публично финансиране надвишава 500 000 евро. Целта е популяризиране и публичност на изпълнявания проект, информиране на широката общественост за целта, дейностите, предвидените резултати и получената финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.

Вторият информационен ден ще се проведе в производствената база на Механичен завод АД.

Поканени да присъстват са представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност” – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на на икономиката, Областен информационен център – Смолян (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.

Кръглата маса – информационен ден ще се състои на 08.06.2020 г., в град Мадан, Общинска администрация , зала 401 от  11:00  ч.

Вторият информационен ден ще се проведе на 09.06.2020 г. в гр. Мадан, ул. Обединение 34, „Механичен завод“ АД , от 11:00 ч.

Надяваме се на Вашето присъствие.

Проект  BG16RFOP002-3.004-0176-C01/30.01.2019Подобряване на ресурсната ефективност на „Проинвест строй“ ЕООД,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Проинвест строй“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

 

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close
Close