ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Проектиране на водопровод от яз. „Пловдивци“ до Мадан

Срок за подаване на оферти: 09.05.2019 г.
Стойност на поръчката без ДДС: 434 470 лева
Критерии за възлагане:
Цена за изпълнение на поръчката – 40%
Качество на организация на персонала – 60%

Предметът на поръчката е „Изготвяне на ПУП-ПП и РАБОТЕН ПРОЕКТ за „Водопровод- подмяна на стоманени тръби Ф500 в обхвата на съществуващ обект „Водоснабдяване на група Мадан“. В обхвата на поръчката се включват изготвяне на работен проект и ПУП – ПП.

https://sop.bg/region-smolyan-477/#h

Advertisement
Back to top button
Close