ПЛАТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ

Приключва изпълнението на проект „Подобряване качеството на работните места в „Чечосан“ ЕООД“

На 18.04.2018 г. „Чечосан“ ЕООД приключва изпълнението на проект „Подобряване качеството на работните места в „Чечосан“ ЕООД“ № BG05M90P001-1.008-0122-C01 по процедура BG05M90P001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Общата цел на проекта беше да се подобри работната среда на работещите в предприятието, посредством осигуряването на подобри и безопасни условия на труд, както и чрез имплементирането и въвеждането на по-ефективни, гъвкави и иновативни форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна ще допринесе за подобряване качеството на работните места и пряко ще окаже положително влияние върху производителността на труда.
Обхванати от изпълнението на дейностите по проекта бяха 82 заети лица, от които 7 лица над 54-годишна възраст.

Изведените цели на проекта бяха успешно насочени към решаване на идентифицираните проблеми на представителите на целевите групи, които се свързват с:
• Предпазването на работниците от тежки злополуки през целия им трудов живот;
• Превенция на риска от професионална заболеваемост;
• Оптимизация на работните процеси, с акцент към по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот;
• Въвеждане и подобряване на мерките за развитие на служителите по отношение на планиране на обучения, управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене през целия живот;
• Засилване на мотивацията на заетите лица за пълноценно участие в работния процес и създаване на условия за пълноценно развитие на личния потенциал и качеството на живот;
• Удовлетворяване на изискванията на целевите групи за по-благоприятна околна и жилищна среда;
• Осигуряване по-продължителна заетост на служителите над 54 г. в условия на по-добри и безопасни условия на труд;
• Адаптиране на работната среда, организацията на работния процес и условията на труда спрямо нуждите на по-възрастните работници и служители (над 54 г.);
• Осигуряване на социални придобивки за работници.

Периодът на изпълнение на проекта е 18.05.2017 г. – 18.04.2018 г.
Общата стойност на проекта е 203 740.00 лв., от които 173 179.00 лв. европейско финансиране и 30561.00 лв. национално съфинансиране.

www.eufunds.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Advertisement
Back to top button
Close