НОВИНИ

Председателят на Административния съд Игнат Колчев: Правният капацитет в ОбС е нисък

Г-н Колчев, 2017-та бе белязана със серия от дела, заведени срещу текстове от общински наредби. Какво стои зад тези цифри?
Общият брой на делата, заведени срещу наредби на общини, е 51. От тях 41 са по протести на Окръжна и районните прокуратури, останалите 10 са образувани по жалба на сдружение с нестопанска цел. 40 от делата са приключили с отмяна на спорните текстове, едно е висящо, а 10 са прекратени. От една страна отдел „Административен“ към Върховна административна прокуратура преглеждат общинските наредби, които са обект на мониторинг и когато забележат нещо, изпращат информация на окръжните прокуратури с указвания да предприемат някакви мерки за атакуването на тези подзаконови нормативни актове пред Административния съд. Прокуратурата определено има активизиране през 2017 г. и то продължава и през тази година, като сега обект на надзор не са само общинските наредби, но и заповеди на кметове на общини във връзка с издавани индивидуални административни актове при приложението на наредбите. В момента са на производство 11 дела по протест на Окръжна прокуратура срещу заповеди на кмета на община Девин във връзка с отстъпено право на строеж върху имоти частна общинска собственост. Констатирано е едно противоречие между общинската наредба и Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) относно правото на кметовете на общини еднолично да издават такива заповеди без решение на ОбС. Наредбата в тази част е атакувана и е отменена. Според прокуратурата издадените заповеди се явяват нищожни поради липса на материална компетентност на кмета. Следва да посочим веднага, че и кметът се е самосезирал и с последващ акт е отменил заповедите. Сега прокуратурата атакува и последния акт на кмета като нищожен. От тези 11 дела 10 производства са спрени до решаването на въпроса дали действително заповедта на кмета, с която са отменени другите заповеди, е нищожна, защото тя има преюдициално значение. Този пример дадох от гледна точка на това, че атакуваните пред съда общински наредби имат вече и реализирани правни последици, свързани с права и интереси на граждани и ефектът от този мониторинг е далеч по-дълбок.

В повечето случаи наредбите са отпреди повече от 10-12 години. Това означава ли, че те са съществували неправомерно през всичките тези години?
Категорично да. Наредбите, като подзаконови нормативни актове, са служили като основание за регулиране на определени обществени отношения по незаконосъобразен начин. Всеки ден те са представлявали източник на право и въз основа на тях на физически и юридически лица или са уважавани определени искания, или са отхвърляни в зависимост от вида на услугата. Когато прокуратурата тръгне да атакува тези разпоредби, някои от общинските съвети, като тези в Златоград, Мадан, Борино, Рудозем предприеха своевременни действия и отмениха или измениха част от текстовете по свой почин. За това са и тези 10 прекратени дела. В останалите случаи реакцията на ОбС беше от пълна дезинтересованост до защита на спорните текстове. Например за ОбС Смолян и ОбС Рудозем се явиха техни процесуални представители, за да защитават текстовете. За Смолян това бе Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, а за Рудозем – Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини, в частност условията и бонус точките, които деца, чиито родители работят в съответното учебно заведение, се ползват с предимство при приема. Не липсваха и наредби, копирани включително с правописните им грешки. Такава бе Наредбата за рекламната дейност в общините Златоград, Рудозем и Девин. В Закона за пътищата се казва, че е забранено да се разполагат рекламни материали на премостващи съоръжения, а това са съоръжения, които имат формата на мост. Във всички наредби на общинските съвети поради неправилен прочит думата премостващи бе възпроизведена като преместващи съоръжения. Твърде честа практика е общинските съвети да копират наредби, дори и с правописните грешки.

Защо според вас се налага това „копи-пейст“, липсата на капацитет или нещо друго?
Смело може да се каже, че правният капацитет в общинските съвети е нисък. Голяма част от тях не разполагат с ресурс да създават подзаконови нормативни актове. Една от причините за това се корени в ЗМСМА, където е казано, че ОбС нямат свой собствен щат и за осъществяване на своята дейност ползват щата на общината. Ясно е, всички сме запознати със състоянието на щатовете в правните дирекции на общините от Смолянска област. Длъжностите са ниско платени и има голямо текучество на кадри. Обикновено работят току-що завършили колеги, обемът на работа е голям и те не могат да вникнат изцяло в материята. А в крайна сметка всеки един нормативен акт следва да регулира определени обществени отношения, които трябва да се познават. Непознаването им води до ниско качество на актовете на ОбС.

По време на делата сблъскахте ли се с явни нарушения, които потъпкват правата на хората?
Да, имаше и такива случаи. В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на някои от общините се видя, че общинските администрации се опитват да вкарват такси за всякакви услуги, които не би следвало да са заплатени. И по този начин нерегламентирано се трупат в общинските бюджети средства и то за сметка на гражданите, нормативно необосновани и противоречащи на ЗМСМА. От друга страна в някои общински наредби бяха предвидени текстове за заплащане на такси за прокарване на отклонение от основни комуникации, които не се дължат. По този начин администрациите директно нанасят вреди на гражданите. Ще дам и друг пример – ОбС Рудозем е приел една наредба за спиране, престой и спиране на пътни превозни средства. В нея за нарушение са предвидени санкции, които обаче са неколкократно завишени от предвидените в Закона за движение по пътищата. За съжаление отмяната на тези актове действа занапред и гражданите не могат да търсят правата си за причинени вреди от незаконосъобразните наредби до момента, в който са отменени.

В случая прокуратурата се намесва, а гражданите търсят ли си правата срещу действията на общините?
Те си търсят права не само срещу местните администрации. Хората вече са по-грамотни правно и имат засилено чувство за независимост и ограничаване възможността за неправомерни влияния върху личната им правна сфера. Това е и една от причините за увеличаване броя на делата. От друга страна в редица закони са налице завишени санкции и ограничения, които мотивират физически и юридически лица да търсят защита на правата си по съдебен ред. С последните изменения на ЗДвП се предвижда дерегистрация на МПС при определени случаи или отнемане на свидетелството за правоуправление в други случаи. Колкото и да е нарушил правилата, за един водач е неприемливо да му бъде отнета книжката. И хората непрекъснато обжалват налагането на принудителните административни мерки (ПАМ) и тези дела ще се увеличават. С отварянето на границите се появиха дела на чужди граждани, основно гръцки, които извършват нарушения по пътищата и в момента имаме три такива дела, при които са наложени ПАМ и са отнети книжките им.

Анализът за миналата година показва, че в Административния съд има увеличение на делата не само по отношение на протестиране на подзаконови нормативни актове на общини и влизате в графата високонатоварени съдилища. Това за първи път ли се случва?
За първа година се получи така, защото отскоро прилагаме приетите от ВСС правила за определяне натовареността на органите на съдебната власт. Между другото, за такива съдилища като Смолян, Разград и др. съществуващото мнение сред администрацията на ВСС е, че сме ниско натоварени. През годините битува мнението, че сме малък район и от там сме малко натоварени. Но това не е така. Очевидно е, че някой има страх от прилагането на правилата. Миналата седмица ВСС взе решение да се отложат за още 6 месеца. Определено за съдилищата като смолянските се гледа като на донор за трансфер на магистратски длъжности за други съдилища. Явно това не е удобно на ВСС и за това отлагат правилата във времето. А точно те ще покажат кой как работи.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close
Close