МНЕНИЯ

Право на отговор на Асен Ушев – председател на УС на Сдружение „Триград Тур“

Относно: Публикация „ЮЦДП е дало под наем 136 кв.м. държавна земя пред „Дяволското гърло“ за 11.50 лева на месец“ на в. Отзвук, брой 42, 18 – 24 октомври 2019 г., стр.1 и стр.11.

Фондация “Национален съвет за журналистическа етика” (НСЖЕ) е учредена през 2005 г. като юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза. В уебсайта на НСЖЕ е публикуван Етичен кодекс, а в отделно меню „Медии@Кодекс“ на уебсайта е поместен списък с медиите, които са подписали/присъединили към Етичния кодекс. Адмирирам факта, че в. „Отзвук“ е поместен в списъка с медии, които са се подписали/присъединили към Етичния кодекс.

Подавам право на отговор по чл.1.2.2 от Етичен кодекс на българските медии: „Ще предоставяме право на отговор на лица и организации, засегнати пряко от неточни или подвеждащи публикации.“

Публикуването на факти и писмени документи е част от журналистиката, част от прозрачността на публичните регистри и част от правовата държава.

Моля да имате предвид, че в публикацията „ЮЦДП е дало под наем 136 кв.м. държавна земя пред „Дяволското гърло“ за 11.50 лева на месец“ на в. Отзвук, брой 42, 18-24 октомври 2019 г., стр. 11 са поместени документи, които са изготвени и подписани при стриктно спазване на установения ред за тяхното издаване.

При учредяването на Сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза „Триград Тур“ не е допуснато никакво закононарушение.

Процедурата и условията за отдаване под наем на горски територии е ясно уредена в Закона за горите и подзаконовите актове по прилагането му.

Разяснения за това, как се определя наемната цена може да се изиска по съответния ред на Закона за достъп до обществена информация.

Коментарите и изводите в публикацията са в разрез с приетите стандарти за журналистическа етика, отразени в Етичен кодекс на българските медии, а именно:
„1.1.4 Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията.
1.1.5 В коментарите и анализите ще се стремим да представяме разнообразни мнения и гледни точки.“
Преди публикуването на журналистическата статия, представлявано от мен Сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза „Триград Тур“ не е потърсено за мнение, за проверка на информацията или за представяне на гледна точка.

В публикацията е извършено смесване на факти и коментари, без ясно разграничение, каквито са изискванията на добрата журналистическа практика.

Коментарите са едностранни, не са представени разнообразни мнения и гледни точки и са свързани пряко с провеждането на местни избори 2019 г., като публикацията завършва с морален призив към Николай Мелемов и Красимир Даскалов.

Не е посочено, че снимката е илюстративна — същата въвежда в заблуждение читателите и обществеността.

Снимката на първа страница на в. „Отзвук“ е на търговски обекти, които нямат общо с дейността на сдружението и не се стопанисват от него.

Сложен е гриф „скандално“, без да се посочи, че това е мнение или предположение на автора на статията.

От всички коментари, които са трудно различими от фактите, поради липсата на ясно разграничение, може да се долови единствено липсата на журналистическа етика и безпристрастност.

Публикацията изразява явна неприязън на независимата журналистика в редакцията на в. „Отзвук“ към правото на свободно сдружаване и реализирането на идеи в обществена полза.

Сдружение „Триград Тур“ е регистрирано да осъществява дейност в обществена полза, без да разпределя печалба, за разлика от вестник „Отзвук“, който се издава от търговско дружество „Отзвук“ ЕООД, чиято дейност съгласно Търговския регистър е следната: „рекламно – издателска дейност, покупка на стоки и други вещи с цел да ги продаде в първоначален или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, валутни сделки, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, както и производство на филми, видео и звукозаписи, както и други подобни дейности; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други дейности незабранени със закон. Дейността ще се извършва в страната и в чужбина.“

Изводите за искреността на коментарите, подбудите и журналистическата етика на редакцията на в. „Отзвук“ оставям на читателите и на всички родопчани!

Моля правото на отговор да се публикува в следващ в. „Отзвук“, без да има редакторска намеса.

С уважение:
Асен Любенов Ушев

Advertisement
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ!
Close
Back to top button
Close