ОБЯВИ

ПОКАНА РЗОК – СМОЛЯН

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

NATIONAL HEALTH INSURANCЕ FUND

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСАСМОЛЯН
СМОЛЯН 4700 бул.“България”7 п.к. 85
тел: 0301/62525  0301/62526  0301/67059
факс:0301/67041                                                             e-mail: smolian@nhif.bg

П О К А Н А

Директорът на РЗОК – гр. Смолян отправя покана към всички притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, чиито аптеки са разкрити на територията на РЗОК, да участват в договарянето за сключване на договор за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.

            Необходимите документи за сключване на договора са:

  1. Заявление по образец (приложение № 1), в което вписват данни за Единния идентификационен код на търговеца или кооперацията от търговския регистър;
  2. 2. Документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната друга държава на кандидата – само за дружествата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  3. 3. Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадено по реда на ЗЛПХМ – заверен от кандидата препис;
  4. Договор за управление или трудов договор на ръководителя на аптеката, в случаите, когато същия работи по трудово правоотношение – заверен от кандидата препис;
  5. Декларация по образец съгласно (приложение № 2) и копие от потвърдената регистрация на трудовите договори в НАП на работещите в аптеката магистър-фармацевти – заверен от кандидата препис;
  6. Удостоверения за членство в Българския фармацевтичен съюз и за преминати форми за продължаващо медицинско обучение на ръководителя на аптеката и на работещите в нея магистър фармацевти, издадени от съответната Регионална колегия на БФС, с посочен адрес по месторабота на лицата според Националния електронен регистър на членовете на БФС – оригинал;
  7. Декларация за свързани лица по смисъла на §1 от Търговския закон с други търговци на дребно с лекарствени продукти по образец съгласно приложение № 5;
  8. Справка за лични данни на персонала, работещ в аптеката по образец (приложение № 4);
  9. Банкова сметка;

Образците от комплекта документи могат да се изтеглят от сайта на НЗОК на адрес: www.nhif.bg, линк “Лекарства”, подлинк  “За договорните партньори на НЗОК”/“Търговци на дребно с лекарства – аптеки“  или да се получат в РЗОК Смолян от 29.12.2021 г. всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч.

Документите за сключване на договори с НЗОК се подават в РЗОК Смолян

до 15.01.2022 г. от 8.30 ч.  до 17.30 ч. всеки работен ден.

В РЗОК – Смолян ще бъде обявен график за подписване на индивидуалните договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

За допълнителна информация: тел. 0301/6-70-59

Лица за контакт – Марияна Седянкова, Дафинка Джарова.

                                                                 ДИРЕКТОР НА РЗОК СМОЛЯН:

                                                                                      /Румяна Карагрошева/

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button
Close