ОБЯВИ

Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в гр. Смолян на територията на деветте общини на Смолянска област

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
OПЕРАЦИЯ ТИП 1: BG05FMOP001-1 “ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ”
ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
BG05FMOP001-1.004 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ – 2020”

ЗАДАНИЕ

1. Предмет на поръчката: Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в гр.Смолян на територията на деветте общини на Смолянска област. С оглед на ритмичното зареждане на пунктовете, от който ще се раздават хранителните продукти, са необходими товарни автомобили, както следва:
– товарен автомобил до 1,5т.
– товарен автомобил до 2 т.;
– товарен автомобил до 3 т.;
– товарен автомобил до 5 т.
Закрита товарна част, падащ борд за тези от 5 тона или лесни за товарене и разтоварване „товарни корпуси“ за тези от 1.5 до 5 тона.
Товарните автомобили ще се използват по заявен от нас предварителен график.
2. Срок за изпълнение: до края на реализиране на програмата за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България – план 2020 г. в Смолянска област.
3. Предлагана цена на километър в лева без ДДС и с включен ДДС, ако участникът е регистриран по ЗДДС.
4. Офертите ще бъдат оценявани по следните критерий и техните относителни тегла:
а/ Степен на съответствие с предмета на поръчката – 40%
б/ Предложена цена – 40 %
в/ Срок за изпълнение – 20%
5. Условие на плащане:по банков път, след извършване на услугата и представяне на фактури. Периодичността на разплащането се уговаря в договора.
6. Срок на валидност на офертата: –не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни от срока за подаване.
Всеки кандидат за изпълнение на поръчката трябва да представи своята оферта за всички или обособени позиции по т. 1, съпроводена с документи за регистрация на фирмата и актуално състояние до 15 часа на 20.08.2021г. на електронен адрес: smolyan@redcross.bgили в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр.Смолян; бул.България 24А;

Лице за контакт: Мария Делева – тел. 0888686800 /e-mail: smolyan@redcross.bg

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close