Advertisement
ОБЯВИ

Обява за удължаване на ТРЕТИ прием на проектни предложения по мярка 8.6 на МИГ „Преспа“

ОБЯВА
за  УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРЕТИ прием на проектни предложения

По мярка 8.6- „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”
от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе,
финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе от заседание проведено на  30.03.2023 година, чл. 62, т.4 от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА” – общини Баните, Лъки и Чепеларе
УДЪЛЖАВА процедура по прием на проектни предложения по подмярка 8.6

Наименование на процедурата:

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.543 МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе: Подмярка 8.6„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.

 Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Подмярка 8.6 цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

Допустими кандидати:

  • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
  • Общини, собственици на горски територии;
  • Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
  • МСП;
  • Горски стопани, доставчици на услуги

Допустими дейности:

Материални инвестиции: Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:

1.изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;

2.закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;

3.закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

4.инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.: отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

5.закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

6.Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.

Нематериални инвестиции: Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”; Закупуване на софтуер; Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

Допустими за финансова помощ са следните разходи:

а/ Разходи за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.: изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;

б/ Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;

в/ Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

г/ Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.: отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

д/ Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

е/ Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.

ж/ Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”; Закупуване на софтуер; Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

Разходите за консултации включващи: разработването на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии  или попълване на анализ разходи – ползи /финансов анализ/, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи по проекта.

Общите разходи са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени

14.1 Недопустими разходи

Недопустими разходи са разходите съгл. чл. 21 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2: 1. определени като недопустими в ПМС № 189 от 2016 г.; 2. за инвестиция или дейност, получила финансиране от друг ЕСИФ; 3. за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт съгласно чл. 3, т. 2 и 3, както и други, за които са посочени ограничения в Регламент № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.); 4. определени като недопустими в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми.

От стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР и разходи:

за лихви по дългове;  за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция; за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия; за обикновена подмяна и поддръжка; за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор; за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане за същия актив; за режийни разходи; за застраховки; за закупуване на оборудване втора употреба; извършени преди 1 януари 2014 г.; за принос в натура; за инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане; за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда; извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.; за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение на място от МИГ; заявени за финансиране, когато надвишават определените по реда на чл. 22, ал. 4 от Наредба 22 референтни разходи.

Прием по процедурата:

Начална дата – 03.01.2023г.

Крайна дата на прием: 19:00 часа на 18.04.2023 година.

Бюджет на приема:  143 097,00 лв /остатъчен  бюджет по подмярката/

Минимален и максимален размер на финансовата помощ,предоставяна за проект:

Минимален размер на допустимите разходи за един проект  –  19 558,00 лв.

Максимален размер на допустимите разходи за един проект   – 391 160,00 лв.

Минимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е  9 779,00 лв.

Максимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е  143 097,00 лв.

Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 50% от общите допустими разходи

Критерии за оценка на проекти и тяхната тежест:

1 Местоположение на територията на община/населено място с висока лесистост над 60% 30
2 Доставяната техника по проекта притежава валиден сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност); 40
3 Проектът осигурява устойчива заетост 30
  до 2 раб. места 10
  от 3 до 5 раб. места 20
  над 5 раб. места 30
  Общо 100 т.

Минимален брой точки : 20т.

В случай,че две или повече проектни предложения получат еднакъв брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им ще бъдат финансирани проекти, които  разкриват повече на брой работни места.

Лица за контакт:

Иванка Талева- Изпълнителен директор , моб.тел. 0886 797808

Даниела Радева- експерт гр.Лъки, моб.тел. 0895 443993

Соня Ружинова-експерт с.Баните, моб.тел. 0879 618141

Подробна информация и документи за кандидатстване са достъпни:

в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg

– на електронната страница на МИГ „Преспа”- http://www.migprespa.com/

– в офисите на МИГ „Преспа” в гр. Чепеларе, гр. Лъки и с.Баните

Начини на подаване на проектни предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 8.6 от Стратегията за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока,определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.

Сдружение Местна Инициативна Група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе
адрес: гр. Чепеларе 4850; ул. ”Йордан Данчев” № 1; e-mail: migprespa@gmail.com
телефон за контакти: 0886 797808

 

 

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!