Advertisement
ОБЯВИ

Обява за четвърти прием на проектни предложения по мярка 6.4.1 – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР на сдружение МИГ „ПРЕСПА“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе

Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и  Чепеларе от заседание проведено на 15.01.2024г., чл. 62, т.4 от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА” – общини Баните, Лъки и Чепеларе

Обявява процедура по прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1

Наименование на процедурата:

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.689 МИГ „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе: Подмярка 6.4.1-„ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ”.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Подмярка 6.4 има за цел да подпомогне инвестициите в неземеделски дейности, които са от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Чрез нея ще бъдат насърчавани инвестиционни дейности, ще бъде подпомогнато създаването на заетост и ще бъде ускорена диверсификацията на неземеделските дейности. Мярката цели да подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ местни природни и културни ценности.

Резултати които ще бъдат постигнати:

 • Създадени нови производства, услуги, дейности на територията – 3 на брой
 • Създадени работни места – 12 на брой

Допустими кандидати:

 • Земеделски стопани (Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро);
 • Микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Важно! Потенциалните  бенефициенти задължително  трябва да имат седалище, съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Допустими дейности:

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) – Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности;

 • Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

Допустими за финансова помощ са следните разходи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

За разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи ползи/финансов анализ/, извършване на пред проектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

ВАЖНО!: Когато кандидатът е регистриран по Закона за ДДС, той подава проектното си предложение, като залага разходите без включен ДДС.

Когато кандидатът не е регистриран по Закона за ДДС, той подава проектното си предложение, като залага разходите с включен ДДС .

Недопустими разходи

 1. за лихви по дългове;
 2. за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция;
 3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия;
 4. за обикновена подмяна и поддръжка;

5.за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;

 1. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане за същия актив;
 2. за режийни разходи;
 3. за застраховки;
 4. за закупуване на оборудване втора употреба;
 5. извършени преди 1 януари 2014 г. за разходи по т.14. подточка 2.1.;
 6. за принос в натура;
 7. за инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни.
 8. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
 9. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за пред проектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
 10. за строително-монтажни работи, извършени преди посещение на място от „МИГ Преспа”-КППП;
 11. заявени за финансиране, когато надвишават определените референтни разходи;
 12. разходи свързани с плащания в брой;
 13. надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтните разходи;
 14. за инвестиция или дейност, получила финансиране от друг ЕСИФ.
 15. определени като недопустими в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми.

Период на прием:

Първи прием:

– Начална дата за прием: 30.01.2024 г.

 • Краен срок за прием: 11.03.2024 г., 19:00 часа.

Следващ прием ще бъде отворен при наличие на остатъчен финансов ресурс след приключване на първия прием на проектни предложения.

Бюджет на приема:  211 179,00 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален  размер на допустими разходи: 5000,00 евро или  9779,00 лева

Максимален размер на допустимите разходи: 75 000,00 евро или 146 685,00 лева

………………………………………………………………………………………………….

Минимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 5 % –  488,95 лева

Минимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 75 % – 7 334,25 лева

Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 5 % -7 334,25

Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 75 % – 110 013,75 лева

Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

НОВО от дата 03.07.2019 година „Интензитетът на подпомагане по проект за дейности, свързани с развитие на туризъм /изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи“.

Критерии за оценка на проекти и тяхната тежест:

1 Проектът подпомага усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ местни природни и културни ценности 30
2 Проектът е за производствени дейности 25
3 Проектът създава работни места 25
  до 2 работни места 5
  от 2 до 4 работни места 10
  над 4 работни места 25
4 Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 1 години преди датата на кандидатстване; 10
5 Проектът, създава заетост на млади хора (до 29 год.); 10
  Общо 100 т.

 Минимален брой точки : 10т.

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им ще бъдат финансирани проекти, които  разкриват повече на брой работни места.

Лица за контакт:

Иванка Талева- Изпълнителен директор, гр. Чепеларе, моб. тел: 0886 797808

Соня Ружинова – експерт, с. Баните, моб. тел.: 0879 618141

 Подробна информация и документи за кандидатстване са достъпни:

в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg

– на електронната страница на МИГ „Преспа”- http://www.migprespa.com/

– в офисите на МИГ „Преспа” в гр. Чепеларе, гр. Лъки и с.Баните

Начини на подаване на проектни предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 6.4.1 от Стратегията за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока,определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.

 

 

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!