ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Община Златоград купува линейка

Стойност без ДДС: 73 342.50 лева
Срок за подаване на оферти: 22.04.2019 г.
Критерий за възлагане: Най-ниска цена

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка, чрез покупка, на 1 (един) брой стандартен санитарен автомобил (линейка), проектиран и оборудван за оказване на спешна медицинска помощ, транспортиране, манипулации и наблюдение на пациенти”. Автомобилът следва да е серийно производство, произведен не по-рано от 2018 г. и да отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение. Автомобилът следва да има европейско типово одобрение, да е нов и да не е използван за демонстрационни цели. Гаранционният срок на оборудваната линейка да не е по-малък от 36 месеца или до достигане на 100 000 (сто хиляди) километра.

http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=168

 

Advertisement
Back to top button
Close