НОВИНИ

Община Рудозем кани всеки, който има бизнес идея, да посети местния офис за подкрепа на социалното предприемачество в сградата на общинска администрация

Община Рудозем кани всеки, който има бизнес идея, да посети местния офис за подкрепа на социалното предприемачество в сградата на общинска администрация на адрес: град Рудозем, бул. „България“ № 15, където ще получи информация, насоки за подкрепа за развитие на бизнес моделите и стратегиите им и реализиране на успешно и устойчиво социално предприятие.
Местният офис е създаден по проект „Enhancement of social entrepreneurship through establishment of support structures in the CB area”, с акроним Growing Social („Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничната зона“), който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Основната цел на проекта е да насърчи социалното предприемачество като модел за местно развитие (децентрализация). Той е и в съответствие с това да се създадат механизми за подкрепа на заинтересованите страни и новите социални предприемачи в трансграничния район, предоставяйки възможност на младите безработни да навлязат на пазара на труда и същевременно да имат положително социално въздействие върху тяхната работа.
Самата програма е насочена към насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез обединяване на различните участници в трансграничния регион, за да се засили развитието на региона и превръщането му в център за устойчиво развитие. Според програмата капацитетът на заетост и приобщаване чрез социалното предприемачество може да бъде засилен със схеми за подпомагане и разпространение на добри практики на местно равнище. Именно холистичният подход и предоставянето на разнообразни услуги за информиране на общностите за социално предприемачество, за да се подкрепи действителната им работа, се основава на следните стълбове:
 Механизми за подкрепа (създадени са местни офиси и за пръв път инкубатор за стартиращи социални предприемачи);
 Обмен на добри практики през граница;
 Осведоменост между местните общности и младите хора;
 Създаване на инструменти за устойчиво развитие;
 Социални предприемачи, избрани чрез конкурси от двете страни на границата;
 Свързване на социални предприятия с хора от уязвими групи.
А основните цели на едно социално предприятие са:
– създаване на нови работни места, приобщаване на хора в неравностойно положение към социалния живот, едновременно с това получаване на увереност и финансова независимост;
– създаване на нови или съживяване и поддържане на стари традиции;
– стимулиране на производството на качествени еко или ръчно произведени продукти в региона, купуване и използване на местни суровини;
– насърчаване на социалното подпомагане чрез производство на стоки или предоставяне на колективни социални услуги;
– популяризиране региона и възможност продукцията от предприятието да бъде запазена марка на родното ни място;
– разширяване кръга на продажби на стоки и услуги;
– увеличаване доходите на членовете на кооперацията;
– оползотворяване на печалбите за повече работни места и разширяване на бизнеса;
– насърчаване на солидарната и подкрепа на местната икономика;
– подкрепа на местния туризъм.
Очакваме Ви!

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close