ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Община Мадан купува товарачи, камион и електрокари за депото за отпадъци

Срок за подаване на оферти: 23.05.2019 г.
Стойност без ДДС: 561 000 лв.
Критерий за възлагане:
Технически преимущества на техниката – 40%
Срок за доставка на техниката – 10%
Цена – 50%

Предметът на поръчката включва доставка и гаранционна поддръжка на специализирана колесна техника, предназначена да извършва товарно-разтоварна дейност за нуждите на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан. Поръчката включва:

Позиция1. Доставка на челен товарач – 1 (един) брой;
Позиция2. Доставка на челен товарач – 1 (един) брой;
Позиция3. Доставка на камион тип мултилифт – 1 (един) брой;
Позиция4. Доставка на електрокари – 2 (два) броя.

Инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци е с капацитет до 5 000 т/г. твърди битови отпадъци и при средно 252 работни дни в годината капацитета на инсталацията на ден се изчислява на 20т/ден или приблизително 80 куб.м/ден.
Челният товарач (Позиция1) е част от процеса на пресоване на разделените рециклируеми материали и се използва за прибутване към и натоварване на захранващите лентови транспортьори към пресата за балиране. Челният товарач (Позиция2) прибутва под навеса разтоварените смесени битови отпадъци /БО/ от общинските системи за сметосъбиране, натоварва и зарежда в приемния бункер на инсталацията за предварително третиране на БО (І-ви модул – сепарираща инсталация) отпадъците, от където започва същинския процес на сортиране. И двата челни товарача ще се използват за общи подемни/почистващи нужди около съоръжението. Специализираният камион с мултилифт (Позиция3) – система двураменна или с кука, ще обслужва контейнерите на територията на площадката за предварително третиране на БО. Електрокарите (Позиция4) са предназначени за товарене на бали от балиращата машина в халето за сепариране и зареждане /подреждане/ на балите под навеса на складовете и върху превозните средства.

Подробно описание и изискванията и техническите характеристики поставени от възложителя към изпълнението на доставката по предмета на поръчката се съдържат в техническата спецификация към документацията за участие.

http://www.madan.bg/currentNews-3632-newitem.html

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close