ЗАКОН И РЕД

Нов протест в Чепеларе срещу закриване на местната прокуратура

На 28.09.2018 г. (петък) от 16.00 часа до 18.00 часа на кръстовището, пред сградата на Районния съд и Районната прокуратура в гр. Чепеларе ще се проведе 2-ри ефективен протест чрез затваряне на пътя Пловдив-Смолян. Това съобщи председателят на Инициативния комитет за защита на човешките, гражданските и съюзните права на гражданите на община Чепеларе адв. Тонка Динчева. Инициативният комитет е уведомил за протеста Прокурорската колегия към ВСС.

Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!

„Настояваме да бъдем чути и мнението ни да бъде взето предвид чрез една ревизия на взетото решение за закриване на Районната прокуратура в Чепеларе“ – пише в писмото.

Чепеларци предупреждават Висшия съдебен съвет, че сред гражданското общество в община Чепеларе е популярна идеята за отправяне на искане до Министерски съвет  за промяна на границата между област Смолян и област Пловдив чрез включване на територията на община Чепеларе в област Пловдив.

Същевременно Инициативният комитет е изпратил жалба до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, в която твърди, че решението за закриване на районни прокуратури и превръщането им в териториални отделения е взето от ВСС в противоречие със законите на страната.

Публикуваме пълния текст до председателя на Народното събрание и депутатите от Смолянския избирателен район.

ДО: ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО: КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО: КОМИСИЯТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО: КРАСИМИР МИТКОВ СЪБЕВ – ЧЛЕН НА ПГ ПП „ГЕРБ“

ДО: ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА – ЧЛЕН НА ПГ  ПП „ГЕРБ“

ДО: ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА – ЧЛЕН НА ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ДО: ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ – ЧЛЕН НА ПГ „ДПС“

КОПИЕ ДО: МЕДИИТЕ

 Ж А Л Б А

ОТ: „ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ, ГРАЖДАНСКИТЕ И СЪЮЗНИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ“, с председател  Адвокат Тонка Любенова Динчева

с адрес за кореспонденция: гр.Чепеларе, ул.”Спартак”№12А, ет.2,

ОТНОСНО: Решение по Протокол №21/19.07.2018 год. на Пленумът на ВСС и съгласувано от Министъра на правосъдието на Република България, с което считано от 01.01.2019 год. се закрива  РП-Чепеларе и на нейно място да разкрива териториално отделение към РП-СМОЛЯН

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРАВНАТА КОМИСИЯ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИЗБРАНИ ОТ ИЗБОРЕН РАЙОН СМОЛЯН,

С Решение по Протокол №21/19.07.2018 год. пленумът на ВСС взе решение, считано от 01.01.2019 год. да ЗАКРИЕ РП-Чепеларе и на нейно място да разкрие териториално отделение към РП-Смолян, като съдебният район на Районна прокуратура – гр. Чепеларе, се включва в района на Районна прокуратура гр. Смолян. С решението се закриват още 10 районни прокуратури в България. Българското правителство е одобрило това решение чрез съгласуване на същото от страна на г-жа Цачева – министър на правосъдието.

На всички ни е добре известно, че съдебната власт е независима, а ВСС е ръководният й орган.

На нас, засегнатите от решението на ВСС граждани, обаче е известно още, че дори и съдебната власт действа в рамките на правилата, установени от Конституцията и законите на страната, които пък се приемат, изменят и отменят именно от Вас, като членове на законодателния орган в България. В тази връзка молим Вас като членове на законодателния орган да вземете предвид следното:

Според нас действащата Конституция и приетата до момента от Вас нормативна уредба, НЕ ДАВА възможност за привеждане в изпълнение на взетото от Пленума на ВСС и одобрено от Правителството решение с начална дата за изпълнението му – 01.01.2019 год. и това е така, защото:

Съгласно чл. 2 от ЗСВ „Органите на съдебната власт се ръководят от Конституцията и от принципите, установени в този закон.“

В чл.136 от ЗСВ, ясно и категорично е посочено, че „прокуратурата (която е орган на съдебната власт) се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни прокуратури, апелативна специализирана прокуратура, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, специализирана прокуратура, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури. В състава на окръжните и специализираната прокуратури има следствени отдели“.

С измененията в Държавен вестник  бр.28/08.04.2016 г. на чл.30, ал.2, т.7, пр. посл. от ЗСВ (критикувани от ЕК в Доклада и от 2017 г. заради липса на необходимото обсъждане) се предвиди възможността по предложение на една от колегиите на ВСС или по предложение на министъра на правосъдието да бъдат създавани и закривани съдилища и прокуратури, да се променя тяхното седалище и да се определят населените места, в които се разкриват териториални отделения към съответния районен съд и към съответната районна прокуратура. Това правомощие на ВСС и министъра на правосъдието да взема административно решение за преструктуриране, не променя извода, че ЛИПСВА законово закрепена уредба, в който и да било закон от националното ни законодателство, уреждащ статута, функциите, правомощията на т.нар. „териториално отделение“. Съществуващата в правния мир дефиниция за „териториално отделение“, дадена в Решение на Прокурорската колегия на ВСС по Протокол №18/26.04.2017 год. и възпроизведена в §39 от ПАПРБ, НЕ МОЖЕ ДА ЗАМЕСТИ НЕОБХОДИМИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕН АКТ!

В Конституцията на Република България, където е посочена структурата на Прокуратурата – съществуването на звено – териториално отделение, което НЕ Е самостоятелен орган на съдебната власт – не е предвидено! От друга страна, чл.133 от Конституцията възлага „Организацията и дейността на Висшия съдебен съвет, на съдилищата, на прокурорските и на следствените органи, статутът на съдиите, прокурорите и следователите, условията и редът за назначаване и освобождаване от длъжност на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите, както и за осъществяване на тяхната отговорност, да се уреждат със закон“. В Решение  №2/2017 год. по к.д. №13/2016 год. на КС на РБ също се сочи, че създаването на специализирани съдилища и на съответстващите им прокуратури, както и на териториалното  разпределение на съдилищата и прокуратурите е предоставено на преценката на законодателя, а не на ВСС.

Бихме искали да напомним, че и в двата доклада на ЕК до Съвета и Парламента от 2017 г., ЕК очаква съдебната реформа да се реализира след широко обществено обсъждане и постигане на съгласие, които препоръки, в случая Решението на ВСС, съгласувано от министъра на правосъдието, явно накърнява.

От горното следва извод, че именно Народното събрание е компетентно като орган да уреди структурата, статута и функциите на прокурорските органи, и ако ВСС възнамерява да осъществи някаква реформа в тези органи, то същата, в една правова държава, следваше да се предхожда от необходимите и широко обсъдени промени в законодателството. Промени, които не само да посочат т. нар. „териториално отделение“, като възможна структура, но и да уредят статута, правомощията, функциите на тази структура, респективно да гарантират правата на гражданите на достъп до ефективни средства за защита в пълна степен.

За нас е много съществено, че процедирането на ВСС при липса на необходимата нормативна уредба, не само не гарантира, но и застрашава ефективната защита на човешките ни, граждански и съюзни права. Това ни мотивира и ще използваме всички допустими национални, съюзни и международни средства за защита срещу взетото решение от ВСС.

Считаме за недопустимо в една правова държава органът на законодателната власт да остане безучастен и да не вземе становище и мерки в случаи, като настоящия, при който без съгласувана с широката общественост нормативна уредба се осъществява ключова реформа, закриваща правозащитен орган.

С оглед гореизложеното молим:

  1. За провеждане на обсъждане с Главния прокурор по така поставените въпроси, на което молим да бъдем допуснати, след като ни съобщите датата и часа на провеждането му;
  2. За становището Ви по повод Решението на ВСС за закриване на 11 районни прокуратури, сред които и Районна прокуратура гр. Чепеларе, вземайки предвид изложените от нас съображения;
  3. За мерките, които възнамерявате да предприемете с оглед отстояване правовия характер на държавата;

дата:17.09.2018г.

гр.Чепеларе                                                                   Председател:……..……………

 

Advertisement
Back to top button
Close
Close