Advertisement
НОВИНИ

Наглост до последно: Свикват сесия в Смолян за нови заеми и продажби на имоти по време на предизборната кампания

Председателят на Общинския съвет в Смолян Данчо Киряков е свикал заседание на общинския съвет 17 дни преди изборите за общински съветници и кметове без да са налице никакви извънредни обстоятелства. Сесията е насрочена за 9.00 часа на 10 октомври. Дневният ред е от 21 точки, като голямата част са свързани с поемане на дългове, обезпечения по авансови плащания и продажба на имоти. Тъй като бившият вече кмет Николай Мелемов е кандидат за нов мандат и е задължен да бъде в отпуск, докладните са внесени от зам.-кмета Марияна Цекова.

Цекова внася отново докладни записки, които общинските съветници през август отхвърлиха. Това са обезпечаване на авансово плащане по проекта „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“,  обезпечаване на авансово плащане по проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, поемане на дългосрочен дълг за обновяване и енергийна ефективност на Планетариума. Цекова иска одобрението на ОбС за изкупуване на три имота в с. Полковник Серафимово и един в с. Солища и продажба на имоти в гр. Смолян и с. Широка лъка и др.

Все още дневният ред не е качен на сайта на Община Смолян, както и докладните записки към него.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Кандидатстване на Община Смолян по Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 2. Обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-107/12.12.2018г. и номер от ИСУН- № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“,  по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“.
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 3. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 4. Поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 5. Безвъзмездно поставяне на рекламно-информационни елементи на стълбове за електрическо осветление и подпорни стени с реклама цел на Сдружение „Футболен клуб Родопа-1927 – Смолян“.
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 6. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х – 8 за озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.2 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част /ул.“Дичо Петров“/.
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 7. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за УПИ I – озеленяване,  кв.51 по плана на с. Петково, общ. Смолян
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 8. Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут и право на прокарване на електронна съобщителна мрежа през имот – общинска собственост за обект: „Електронна съобщителна мрежа на ЕТ „КТ-АСТРА- Генко Дойчинов“ на територията на общ. Смолян – общ. Чепеларе“.
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 9. Изкупуване на поземлен имот № 221, ведно с построените в него двуетажна полумасивна постройка и навес, кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 10. Изкупуване на поземлен имот № 472, кв. 6в по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 11. Изкупуване на поземлен имот № 136, кв. 37, кв. 43 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 12. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външна канализация към жилищна сграда в поземлен имот 67653.131.12, УПИ V – 131.12, кв.131 по плана на гр. Смолян”.
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 13. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване на жилищна сграда в поземлен имот 67653.78.46 в гр. Смолян”.
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 14. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Въздушна мрежа ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда в село Левочево, местност „Вадата“”.
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 15. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.161, образуващ, УПИ XIX, кв. 147 по плана на гр. Смолян, ул. Илинден.
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 16. Продажба на поземлен имот с идентификатор 83274.500.800, образуващ УПИ II – за групови стопански сгради в кв.68 по плана на с. Широка лъка, общ. Смолян.
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 17. Отдаване под наем на имоти общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 18. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 68000.502.61 по кадастралната карта на с. Солища, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 19. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 20. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.
  ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян
 21. Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен и Районен съд – Смолян за мандат 2020 – 2023 година.
  ДОКЛАДВА: от Екатерина Гаджева – общински съветник и председател на Временната комисия за избор на съдебни заседатели към Окръжен  и  Районен съд – Смолян.

ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ / П /
Председател  на  Общинския съвет

 

Advertisement
Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!