НОВИНИ

На 17 май в Рудозем ще се проведе Кръгла маса по проект „Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничната зона“

На 17 май 2019 година Община Рудозем организира Кръгла маса с представители на образователни институции, експерти в областта на социалното предприемачество и експерти, представители на общинска администрация. На нея ще бъдат сформирани експертни групи за събиране на входяща информация във връзка с провеждането на семинари по проект „Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничната зона“, с акроним „Growing Social“.

Основната идея на проекта е насърчаване на социалното предприемачество като модел за местно развитие (децентрализация). Има за цел да създаде механизми за подкрепа на заинтересованите страни и стартиращи социални предприемачи в трансграничния район, предоставяйки възможност на млади безработни лица да навлязат на пазара на труда и същевременно да имат положително социално въздействие върху тяхната работа.

Проектът „Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничната зона“ в община Рудозем се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Разпространението на добри практики ще бъде постигнато чрез разработването на ръководства за добри практики, наръчници за нови социални предприемачи и успешен разговор с оратори от страната и чужбина, които ще споделят своите разкази, ще обсъдят и ще общуват с участниците. Освен това проектът насърчава трансфера на знания и изграждането на капацитет както на бенефициентите по проекта, така и на заинтересованите страни и новите социални предприемачи чрез семинари, работни срещи и учебни посещения.

Договорът беше сключен на 31.10.2017 г. с продължителност на проекта 24 месеца. Общият бюджет е 494.066,66€, от които 419.956,66€ ЕФРР принос и 74.110,00€ национално съфинансиране. Бюджетът за община Рудозем е 100.760,00 € от които 85.646,00€ ЕФРР принос и 15.114,00€ национално съфинансиране.

Advertisement
Back to top button
Close
Close