ОБЩЕСТВО

Мина става става подземен музей „Сполука“

Уникален по рода си проект в сферата на минния туризъм ще реализира Община Мадан. Освен ремонт на „Кристалната зала”, пещера „Шаренка“ и реконструкция на „Музея по рудодобив и минно дело“, закрита минна изработка ще бъде превърната в Подземен минен музей „Сполука“.

На 4 юли кметът на Фахри Молайсенов подписа договор за стартиране изпълнението на проект „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН”, по ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г., Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион”, Инвестиционен приоритет 6c „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природно и културното наследство”, Специфична цел „Да валолизира културно и природно наследство в трансграничния регион”.

Община Мадан е водещ Бенефициент по проекта, а нейни партньори са:
• OБЩИНА ПИЛЕА-ХОРТИАТИС, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ;
• ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ДЕМОКРИТ“, КАТЕДРА „ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО“;
• МЕЖДУНАРОДНИЯТ ГРЪЦКИ УНИВЕРСИТЕТ, КАТЕДРА „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“, ДИСЦИПЛИНА „УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА“ ;
• МИННО–ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“.

Общият бюджет на проекта е: 1 260 812.56 евро (в т.ч. 85% от Европейски фонд за регионално развитие и 15% Национално съфинансиране).

Разпределението на средствата за всеки от партньорите е както следва:
• Бенефициент 1 – 706 789,66 евро;
• Бенефициент 2 – 225 100,00 евро;
• Бенефициент 3 – 211 662,57 евро;
• Бенефициент 4 – 79 350,00 евро;
• Бенефициент 5 – 37 910,33 евро.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Реализацията на проекта ще допринесе за създаването на туристически атракции, които да бъдат представени комплексно.

Проектът още ще подпомогне Община Мадан да се превърне в по-привлекателно място за туристи предлагайки интегриран и конкурентоспособен туристически продукт, базиран на устойчивото развитие, чрез минно-познавателния туризъм, подпомагащ и развитието на другите му форми, като например екотуризъм.
Приоритетните направления в развитието на Община Мадан са свързани с изграждане на модерна туристическа инфраструктура и защо не иновационна по своя характер, разбира се чрез разумното използване на природните и културно-исторически дадености.

На практика всички предвидени дейности в проектното предложение ще валоризират културното и природно наследство в трансграничния регион, каквато е и една от целите на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close