РАЗСЛЕДВАНЕ

Когато цената няма значение, на власт идва корупцията

Ако Община Смолян се придържа към най-добрите практики в областта на обществените поръчки, то какви ли са лошите?

На 15 октомври м. г. кметът Николай Мелемов възложи на дружеството „Венигаз-Дани“, представлявано от Васил Анастасов Кисьов, да изгради 103 метра подпорна стена на улица „Проф. Асен Василев“ в Смолян за 529 130 лева и 49 стотинки. Само 869,51 лв. по-малко от максимално допустимата цена от 530 000 лева. След проведена обществена поръчка, в която участваха шест фирми. До избора на „Венигаз-Дани“ се стигна след като четири от тях – „ИСА 2000“ на Юлиян Инджов, „Инфрастройгруп“ на Младен Стоянов, „Барин Алп“ на Георги Писков, и „Парсек груп“ – София, бяха отстранени заради пропуски в представените от тях оферти. А те съгласно „методиката за комплексна оценка“ се оценяваха по три критерия – „Организация за изпълнение на поръчката“ с тежест 40%, „Срок за изпълнение“ с тежест 15% и „Цена“ с тежест 45%. И четирите отстранени фирми не могли да съобразят „правилната технологична последователност на строителните процеси“, която предполага „първо да се направи кофраж“ и след това да се „положи бетонът“.

Ще цитирам оценката на комисията, председателствана от юрисконсулта в дирекция „Правно нормативно обслужване“ Златко Карамучев, дадена на „ИСА 2000“ по повод представената от Юлиян Инджов „Организация за изпълнение на поръчката“:
„Участникът предвижда позиция 8 „Направа и разваляне кофраж за ст. бет. шапка“ да се изпълни в периода от 11.09.2018 г. до 13.09.2018 г., а позиция 14 „Доставка и полагане на бетон В25 за шапка“ – от 14.09.2018 г. до 18.09.2018 г. Технологично неправилно и лишено от смисъл е по време на полагане на бетона за шапка кофражът за ст бет. шапка да е вече развален. Правилната технологична последователност на строителните процеси предполага първо да се направи кофраж за ст. бет. шапка, след което да се положи бетонът за шапка и едва след това да се декофрира.“

Мотивите за отстраняване на другите три фирми са идентични.

Така на финала остават „Венигаз-Дани“ с цена 529 130,49 лева и „Конгломерат-строй“ на Манол Чернев с 518 987,46 лв. С над 10 000 лева по-добра цена би следвало да спечели „Конгломерат-строй“. Но комисията на Карамучев оценява „организацията“ на Васил Кисьов с 32 точки, а на Манол Чернев – с 24. „Конгломерат-строй“ губи състезанието и със срока за изпълнение от 152 дни – почти двойно по-дълъг от този на Кисьов и неговите 85 календарни дни.

Според информационната табела обектът на ул. „Проф. Асен Василев“ е открит на 16.10.2018 г.

Въпросните 85 дни изтекоха отдавна, но 100-метровата стена още не е готова. И скоро няма да е. Общината си е затворила напълно очите за „организацията“ и „срока“ на Васил Кисьов.

Един епизод от заседанието на Общинския съвет на 6 февруари при обсъждането на бюджета за 2019 г. е твърде показателен за това. Тогава Костадин Узунов като представител на ул. „Проф. Асен Василев“ попита публично кмета Николай Мелемов: „Защо не се изпълнява обектът, при положение, че срокът за изпълнение вече е изтекъл? Защо няма никакъв контрол от страна на Община Смолян върху фирмата-изпълнител за изразходването на общински средства? Кой носи отговорност за избора на изпълнител, при положение, че същият няма един работник, няма една машина на обекта? А в офертата, с която е спечелил, е заявил три мощни багера, 20 работници, 7 самосвала, 1 бетон помпа и други? Не трябваше ли да бъде прекратен договорът с фирмата-изпълнител при положение, че не е изпълнила нито една точка от задълженията си по договора по време на около 50 дни, през които уж работеше, а вместо това Община Смолян издаде Акт 10 за временно спиране на обекта поради лоши метеорологични условия и то само на нашия обект.“

Вместо отговори Узунов, който е полицай, получи проверка и заплаха от уволнение след сигнал до МВР. В жалба до министъра на вътрешните работи общинският съветник Стоян Иванов донесъл, че от изказването на Узунов кметът Николай Мелемов се е почувствал заплашен. В сигнала Узунов бил набеден от Иванов, че с изказването си изпълнил политически поръчка. Всъщност самият Стоян Иванов, който получи като политически дивидент назначението си като контрольор на „ВиК“ ЕООД – Смолян, е изпълнил политическата поръчка на управляващите срещу свободата на словото.

Какви мерки е предприела Община Смолян по контрола за изпълнение на договора, попита и общинският съветник от КРОС Валентин Цолов. На който кметът отговори лаконично: „Както е по договор“.

Припомням този случай, защото той е емблематичен за кмета Николай Мелемов. За това как управлява, как „усвоява“ публични средства, как провежда обществени поръчки. А и да придобие читателят представа каква сила и финансова мощ е придобил по коридорите на местната администрация изразът „Организация за изпълнение на поръчката“.

Заради незаконосъобразни методики и неправомерно избрани изпълнители по обществени поръчки, в които основна роля играе показателят „Организация за изпълнение на поръчката”, Община Смолян е била санкционирана с 600 000 лева, установи проверка на „Отзвук“, публикувана в миналия брой. Статията предизвика широк обществен отзвук и много коментари в социалните мрежи.

Четири дни след публикацията – на 11 юни, кметът на община Смолян Николай Мелемов излезе с позиция, която публикуваме без редакционна намеса. Но не можем да я оставим без отговор, тъй като вместо да даде вярна информация за финансовите корекции и последвалите я съдебни дела, позицията прикрива със заклинания и пропаганда извършените нарушения и виновните лица.

В началото на позицията си Николай Мелемов обещава „пълна, точна и коректна информация за отделните казуси“. Но вместо да даде повече светлина и факти по „отделните казуси“ се впуска в оправдания, че „в последните 2 години се наблюдават масови финансови корекции на всички общини“ и обяснения, че как трябвало в отчетите да описват „стотици операции, смятане на часови ставки за труд, болнични листове“ и „строителни работи до сантиметри“. С риск да отегча читателите, ще си позволя да опиша всеки един от казусите, за да не остане никакво съмнение, че в статията в миналия брой са изнесени само факти, а не тълкувания и умозаключения с цел, както се изразява кметът, „въвеждане в заблуждение на жителите на община Смолян“. С посочени членове и алинеи от законите, които в Община Смолян са нарушили многократно. В края на статията публикуваме и линковете и към съдебните дела.

Решение № РД-02-36-1193

На 27.09.2018 г. заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма “Региони в растеж” (ОПРР) Деница Николова излиза с решение, с което е определена финансова корекция в размер от 266 097,90 лв. То е по повод установени нарушения на обществена поръчка с предмет „Ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градска среда на гр. Смолян с 6 обособени позиции“. Изпълнителите на тези обособени позиции са избрани по методика, в които показателят „Организация за изпълнение на поръчката” е с тежест 60 %, а цената – с 40%.

Община Смолян обжалва санкцията в съда и е образувано дело № 3208/2018 г. по описа на Пловдивския административен съд. На 28.02.2019 г. съдия Йордан Русев отхвърля жалбата и осъжда Община Смолян да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството сумата от 6 229,18 лева съдебни разноски.

В мотивите си съдия Русев пише: „Съдът намира, че въвеждането на критерии за подбор извън допустимите по смисъла на ЗОП (Закон за обществените поръчки) в случая е довело до пряко ограничаване кръга на потенциалните участници… Подобно ограничение не е обосновано от обективни потребности на възложителя, поради което е налице нарушение на чл. 2, ал. 2 от ЗОП, който императивно въвежда забрана при възлагането на обществени поръчки възложителите да ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка.“ Решението е обжалвано от Община Смолян във ВАС. Делото е насрочено за 09.12.2019 г.

Решение № РД-02-36-1387

На 26.10.2018 г. заместник-министър Деница Николова налага втора финансова корекция в размер на 3 252.62 лв., съставляваща 25% от стойността на разходите по договор от 21.12.2017 г. с изпълнител „Ви ви ай солюшънс” ООД на стойност 10 842, 07 лв. без ДДС с предмет: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект – Изграждане на нов физкултурен салон на Природоматематическата гимназия „Васил Левски“ и система за видеонаблюдение, по проект „Обновяване на енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Смолян”. По жалба на Община Смолян е образувано дело № 3491/2018 г. на Пловдивския административен съд. С Решение № 64 от 11.01.2019 г. съдия Здравка Диева потвърждава санкцията. Община Смолян е осъдена за заплати на МРРБ 100 лева съдебни разноски. Решението е обжалвано във ВАС. Насрочено е за 04.11.2019 г.

Решение № РД-02-36-1394

На 29.10.2018 г. ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ налага трета финансова корекция на Община Смолян по проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ в размер на 282 781,24 лева с ДДС. Установени са две групи нарушения от кмета на Смолян. Едното е незаконосъобразна методика за комплексна оценка на офертите, която включва „Организация за изпълнение на поръчката“ с относителна тежест в комплексната оценка 60% и „Ценово предложение“– с тежест 40%. А другото е ограничително условие за подбор спрямо експерта „Специалист по контрола на качеството“.
Община Смолян оспорва в съда и тази санкция. Образувано е дело № 3540/2018 г. на Пловдивския административен съд. На 27.03.2019 г. съдия Любомира Несторова потвърждава финансовата корекция.

„При тази фактическа и правна обстановка, съдът намира, че въвеждането на критерии за подбор извън допустимите по смисъла на ЗОП, а и на Директива 2014/24/ЕС, в случая е довело до пряко ограничаване кръга на потенциалните участници.“ – пише в мотивите на съда.

„Съдът приема, че е налице неправомерно формулиране на методиката за оценка в частта й спрямо „Организация за изпълнение на поръчката“, защото то би позволило да се даде предимство, каквото не се следва или необосновано да се ограничи кръгът на потенциалните участници в процедурата, като е налице нарушение на чл. 70, ал. 7, т. 2 и т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 33, ал.1 от ППЗОП.“ – категорична е съдия Несторова.

Община Смолян е осъдена за заплати на МРРБ сумата от 6429,37 лева съдебни разноски. Решението е обжалвано във ВАС. Насрочено е за 12.11.2019 г.

Решение № РД-02-36-1422

На 02.11.2018 г. зам.-министър Деница Николова, отново в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, излиза с четвърто решение за налагане на финансова корекция. То е във връзка с обществената поръчка за „Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. „Арх. Петър Петров“ и последвалия я договор от 23.10.2017 г. между Община Смолян и ДЗЗД „КАВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ за 198 352,56 лева. Санкцията е 9 917,63 лева, 5% от стойността на допустимите разходи по засегнатия от нарушенията договор. Управляващият орган е приел, че „методиката за оценка на „Организация за изпълнение на поръчката“ е избран в нарушение на чл. 2, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 70, ал. 5 и ал. 7, т. 1, т. 2 и т. 3, б. „б“ от ЗОП и чл. 33, ал. 1 от ППЗОП“. Според зам.-министър Николова методиката допуска субективно оценяване, чиято резултатност е неравно третиране на участниците, в противоречие с принципите по чл. 2, ал. 1 от ЗОП, както и наличие на потенциален разубеждаващ ефект.

Констатирано е и нарушение на чл. 33 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

„Изготвената методика не осигурява достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по този показател. Избраният показател „Организация за изпълнение на поръчката“ не дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, и да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите, още повече, че показателят е с много висока тежест – 60% и би оказал съществено влияние при оценката и класирането на офертите.
„Обществена поръчка съдържа действия на възложителя по неравно третиране на участниците, които са довели до необосновано класиране на участниците в процедурата. Нарушението попада в обхвата на нередност № 9 „Неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие“ от Раздел І „Обявление и документация за обществена поръчка/процедура за избор с публична покана“, към Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности.“ – сочи в мотивите си Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“.

И този път Община Смолян обжалва решението на зам.-министър Николова в Пловдивския административен съд. Дело №3631/2018 е разпределено на съдия Мария Златанова, която излиза с решение на 04.02.2019 г., в което пише:
„Използваните от възложителя в методиката изрази като “аргументиран подход”, “качествено изпълнение”, ”по-високо качество”, за които в документацията не са налице ясни определения и разграничения, са неясни и дават възможност за субективизъм при оценяването – при оценяване на офертите би могло да се стигне до значителна свобода в интерпретацията от страна на членовете на комисията при присъждането на точки в голям диапазон.“
„Следователно са правилни изводите за допуснато нарушение – неправомерно формулиране на методиката за оценка в частта й спрямо „Организация за изпълнение на поръчката“, защото то би позволило да се даде предимство, каквото не се следва или необосновано да се ограничи кръгът на потенциалните участници в процедурата, като е налице нарушение на чл. 70, ал. 7, т. 2 и т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 33, ал.1 от ППЗОП.“ – сочи в мотивите си съдия Златанова.

Община Смолян е осъдена за заплати на МРРБ сумата от 200 лева съдебни разноски. Решението е обжалвано във ВАС. Насрочено е за 08.10.2019 г.

Решение № РД-02-36-1450

Седмица по-късно на 09.11.2018 г. зам.-министър Николова налага нова финансова корекция в размер на 14 898,21 лв. по повод на установени нарушения по поръчка „Изграждане на пешеходна връзка (стълбище) от ул. „Снежанка“ до ул. „Добруджа“. „Формулираните условия или изисквания не осигуряват равно третиране на участниците в процедурата. Методиката за оценка по показателя „Организация за изпълнение на поръчката“ допуска субективно оценяване, чиято резултатност е неравно третиране на участниците в противоречие на принципите по чл. 2, ал. 1 от ЗОП, както и наличие на потенциален разубеждаващ ефект.“ – пише за пореден път зам.-министър Николова.

И този път кметът Мелемов, вместо да освободи зам.-кмета си, който отговаря за европроектите и да уволни директора на правната дирекция Любомир Равелов, обжалва санкцията. Следва ново решение на съдия Йордан Русев от Пловдивския административен съд от 12.03.2019 г., който по отношение на методиката с показател „Организация за изпълнение на поръчката“ с 60% тежест пише:

„Съдът е на становище, че чрез посочването в методиката на надграждащи характеристики не се гарантира реална конкуренция, каквото е изискването на чл. 70, ал. 5 от ЗОП. Методиката за оценка на предложенията е незаконосъобразна, защото не съдържа точни указания за определяне на оценката по показателите, не позволява да се определи офертата, предлагаща оптимално съотношение качество/цена, липсва информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по качествени показатели, които са количествено неопределими, т. е. налице е обосновано и доказано нарушение на принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност. Прекомерната свобода, дадена на комисията при присъждането на точки, създава предпоставки за субективизъм, с което се нарушават изискванията на чл. 70, ал. 7, във връзка с чл. 2, ал. 2 ЗОП, от една страна, а от друга страна, би могло да има разубеждаващ ефект върху потенциалните участници в обществената поръчка. Така незаконосъобразната методика на оценка на офертите е довела до необосновано ограничаване на участието на потенциалните кандидати.“

Община Смолян е осъдена за заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството сумата от 100 лева съдебни разноски. Решението е обжалвано във ВАС. Насрочено е за 18.02.2020 г.

Решение № РД-02-36-1452

В същия ден – 09.11.2018 г., заместник-министър Деница Николова налага още една финансова корекция в размер на 15 958,33 лв. Тя е по повод на установени нарушения във връзка с обществена поръчка предмет: „Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Д.П. (до Родопски Драматичен театър „Николай Хайтов“) гр. Смолян“, при която по познатата схема с „Организация за изпълнение на поръчката“ е избран за изпълнител фирмата „Прима Инженеринг“ ООД по договор за 319 166,69 лв.
Констатирано е нарушение, което е квалифицирано като „незаконосъобразна методика“, формираща нарушение на чл. 2, ал.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл.33, ал.1 от Правилника за приложение на ЗОП.
Отново кметът на Смолян оспорва санкцията в Пловдивския административен съд. С решение от 06.02.2019 г. съдия Милена Несторова – Дичева определя корекциите на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ като обосновани и правилни: „В този случай безспорно е извършено нарушение на принципите на чл.2, ал.1 от ЗОП във връзка с цитираните конкретни разпоредби на чл.70, ал.5 от ЗОП и чл.70, ал.7, т.1, т.2 и т.3 б. “б“ от ЗОП.“ По това дело не се претендират разноски, липсват данни и за обжалване пред ВАС.

Решение № РД-02-36-1491

Седмата санкция по ОП „Региони в растеж“ е от 19.11.2018 г. Тя е за конкурса, при който Община Смолян определя “Билдер” ЕООД за изпълнител на обект: „Изграждане и възстановяване на детската площадка над автогарата в град Смолян“ за 116 733,98 лева. Финансовата корекция и този път е минималната от 5%, и е в размер от 5 836,70 лв. Мелемов обжалва. С Решение 239 от 05.02.2019 г. обаче съдия Недялко Бекиров от Пловдивския административен съд потвърждава финансовата корекция.
„След извършен анализ на утвърдената от възложителя методика спрямо показателя “Организация за изпълнение на поръчката“, от страна на ответника в производството е прието за установено, че същият е избран в нарушение на чл.2, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.70, ал.5 и ал.7, т.1, т.2 и т.3, б.”б“ от ЗОП и чл.33, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Прието е за установено, че методиката за оценка по показателя “Организация за изпълнение на поръчката“ допуска субективно оценяване, чиято резултатност е неравно третиране на участниците, в противоречие с принципите по чл.2, ал.1 от ЗОП, както и наличие на потенциален разубеждаващ ефект. В представената методика към документацията за участие възложителят не осигурява достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по този показател и избраният показател не дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, както и да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите.“ – пише в съдебния акт.
Община Смолян е осъдена за заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството сумата от 100 лева съдебни разноски.
Решението е обжалвано във ВАС. Насрочено е за 24.09.2019 г.

Решение № ФК-2018-124

На 29.06.2018 г. началникът на отдел „Програмиране и договаряне“ към Дирекция „Добро управление“ на Министерския съвет, действащ от името на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ налага 3 финансови корекции, всяка от по 10% от изразходваните средства – допустими разходи по три договора, сключени след проведени обществени поръчки по проект „Посоката е ОИЦ – Смолян, възможносите много“. Двете са за „Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на стоматологична поликлиника и областен информационен център“, а третата – „Периодични доставки, зареждане и рециклиране на консумативи за копирна техника”. Кметът Мелемов обжалва решението в Административен съд – София-град (АССГ), но на 06.12.2018 г. съдът потвърждава наложените финансови корекции. По този проект санкциите са били наложени още на 29.11.2016 г. с решение № ФК-2016-31. След жалба на кмета Николай Мелемов АССГ връща решението на Управляващия орган. Съдът потвърждава констатираните нарушения на Община Смолян още тогава, но приема, че липсват мотиви защо избраната санкцията е в размер на 10% (в границите между 5% и 25%). След мотивиране на размера на санкцията съдът я потвърждава.

Решение № ФК- 2018-106

На 12.01.2018 г. директорът на Дирекция „Добро Управление“ в Министерски съвет Ирена Първанова в качеството си на ръководител на Управляващия орган на ОП „Добро управление“ отново налага финансова корекция на Община Смолян по втори договор за „комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян“, този път с „Райт Клийнинг“ ООД за 69 000 лева. Кметът Мелемов обжалва санкцията в Административен съд – София-град, но тя е потвърдена.
„От методиката е видно, че оценката по показател „Организация на персонала“ се основава на описание (на организация, разпределение на задачи, мерки и т.н.). Съгласно чл. 33, ал. 1 от Правилника за приложение на ЗОП начинът на представяне на информацията в документите не може да се използва като показател за оценка на офертите.“ -пише в решението на съда. „Налице е финансово отражение на нарушението и е налице вреда за бюджета на ЕС, тъй като е налице необосновано ограничаване на конкуренцията в обществената поръчка, в която е можело да участват други икономически оператори, които да представят оферти с по-ниска стойност за изпълнение на поръчката.“, посочва съдия Наташа Николова.
Решението е обжалвано във ВАС. На 08.04.2019 г. касационната жалба на Община Смолян е отхвърлена от Върховния административен съд. Съдът приема, че Община Смолян е допуснала „необосновано ограничаване на конкуренцията“.

„Настоящата инстанция споделя извода на АССГ досежно допуснато от Община Смолян нарушение на чл. 33, ал. 1 от ППЗОП. Цитираната разпоредба предвижда възможност възложителите да изискват представяне на планове, графици и други документи, свързани с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото представят изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя, но при спазване на императивната забрана пълнотата и начинът на представяне на информацията в документите да се използва като показател за оценка на офертите. В настоящия случай възложителят община Смолян е нарушил тази забрана при определяне на начина на оценка на предложенията на участниците по показател „Организация на персонала“.

Решението е окончателно. Община Смолян е осъдена да заплати и 150 лева разноски на Министерския съвет. Твърдението на кмета Николай Мелемов, че „няма нито една потвърдена от съда на последна инстанция финансова корекция“ е лъжа.

Седем пъти зам.-министър Деница Николова, в качеството си на ръководител Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ санкционира Община Смолян за „необосновано ограничаване на конкуренцията в проведени обществени поръчки“. Седем пъти тя определя методиката в конкурсите, в която основна тежест има „Организация за изпълнение на поръчката“ за незаконосъобразна. Седем пъти в различни състави Пловдивският административен съд потвърждава финансовите корекции в размер на 600 000 лева. Два пъти директорът на Дирекция „Добро Управление“ в Министерски съвет Ирена Първанова налага финанови корекции заради „необосновано ограничаване на конкуренцията в обществените поръчка“, в която изпълнителите с методика, включваща „Организация на персонала“. Два пъти Административен съд – София-град определя тази методика като нарушение на Закона за обществените поръчки. По делото, което вече е разгледано във Върховния адмишнистративен съд, решението е окончателно. Според кмета Мелемов обаче „делата предстоят“. „Всички засегнати общини вярваме, че разглеждането на казусите ще доведе до справедливи решения.“ – казва той.

И продължава да прилага методики за оценка на оферти, в които основната тежест е в критерия „Организация за изпълнение на поръчката“. Както е в обявената на 1 март обществена поръчка по проект „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“. И по която, убеден съм, ще има отново финансови корекции от ОП „Региони в растеж“, които ще са за сметка на смолянските данъкоплатци. Със средствата по тези санкции няма да се финансират „нови проекти на общините, включително такива на община Смолян“, както твърди кметът Николай Мелемов. Защото средствата от финансовите корекции се разпределят по следния начин: 85% дълг към ЕФРР (Европейския фонд за регионално развитие) и 15% дълг към националното финансиране.

Линкове към съдебните актове:

Административен съд Пловдив

http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/0361d818/54022819.htm

http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/0361d818/67821219.htm

http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/0361d818/491c1918.htm

http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/0361d818/20810919.htm

http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/0361d818/63111519.htm

http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/0361d818/71512119.htm

http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/0361d818/71512119.htm

 

Административен съд София-град:

http://search.admincourtsofia.bg/Cases/Details/147302

http://search.admincourtsofia.bg/Cases/Details/139275

 

Върховен административен съд:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/6afa358b75671bb9c22583cc005508a6?OpenDocument

Advertisement
Back to top button
Close