Местна власт

Кметът Мелемов отби удара на Топов, съветникът ще продължава да пита

Кметът на Смолян Николай Мелемов внесе писмен отговор на питането на общинския съветник от ГЕРБ Филип Топов на заседанието на ОбС във вторник. Понеже той  отсъстваше и бе заместван от зам.-кмета Мариана Цекова, отговорът бе връчен на съветника от председателя на ОбС Димитър Кръстанов. Питането на Топов бе по повод използването на външни правни услуги от Община Смолян, и то при наличието на правна дирекция в администрацията. С решение на Общинския съвет с 13 гласа “ за“ и 11 „против“ Топов бе натоварен да прочете от микрофона сам отговора, изпратен от кмета. Поради високия обществен интерес по темата питането на Топов бе отпечатано едно към едно в бр. 11 от 8 февруари на вестник „Отзвук“ в статията „Задава ли се кумгейт и в Смолян“, а на 9 февруари бе публикувано в сайта на вестника otzvuk.bg. В днешния брой, съгласно ангажимента, който поехме, публикуваме отговора на кмета Мелемов на питането на Топов. Потърсен за коментар дали е доволен от отговора, който получи, адв. Филип Топов заяви: „Категорично не съм доволен от този отговор. Под предтекст за конфиденциалност се прави опит да се прикриват факти, които следва да са публично достояние. Жалко за екипа, подготвил отговора в този му вид.“

„С питането си аз, а навярно и хората не се интересуват от това как г-н Мелемов харчи личните си пари. Въпросът е как и защо кметът Мелемов от 2011 година използва и продължава да използва пари от общинския бюджет за така наречените „външни правни услуги”? В какъв размер са тези разходи (за адвокати, правни кантори, съдебни дела и съдебно-изпълнителни производства и т.н.) и как тези разходи се отразяват на бюджета на общината? Защо е необходимо това да се прави при наличие на цяла правна дирекция в Община Смолян? Допустимо е това да се случва, но само при доказана необходимост, по изключение и със санкция на Общинския съвет. Иначе отново считам, че има „дублиране” на функции, чрез което допълнително се натоварва бюджетът. Може би ще стане ясно защо щатът на правната дирекция е недоокомлектован и защо щатните юристи я напускат? Само при точни отговори на тези въпроси може да се прецени от общинските съветници, а и от компетентните органи, дали тези общински пари са похарчени по законосъобразен начин. А и всеки непредубеден човек, сравнявайки отговорите със зададените в питането ми въпроси, може да си направи съответните изводи. С оглед обществения интерес аз ще продължа да питам и ще направя необходимото да се установят фактите по тази тема.“ – добави той.

Зарко Маринов

Чрез Председателя на
Общински съвет – Смолян

до Филип Христов Топов –
общински съветник в Общински съвет – Смолян

Относно: Отговор на питане на общинския съветник Филип Христов Топов

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с оправено питане предоставям на Вашето внимание отговор, като изложението ми следва порядъка на зададените въпроси:
По въпрос № 1:
Всички общини използват външни правни услуги. Те не се дублират или покриват с дейностите на съответните правни дирекции. Предимно това се практикува във връзка с процесуално представителство. Всяко отделно дело носи своята специфика и съответно изисква специфични познания и умения в различните сфери. Като кмет на община Смолян спазвам нормативната уредба, която не е нарушена със сключване на граждански договори или договори за правна помощ. Същите са в рамките на утвърдения бюджет. За правомерното разходване на общински средства следят редица органи, пред които винаги сме предоставяли нужната информация.
По въпрос № 2:
С адв. Илиев и адв. Колев сме сключили договори в края на 2011 г.. Към момента община Смолян няма граждански договор с адв. Илиев, а адв. Колев и до момента извършва услуги, възложени от общината. Задачите, възложени по договорите, са надлежно изпълнени и отчитани. Става дума за процесуално представителство, справки и представяне на документи по всякакви дела, разглеждани извън гр. Смолян, придвижване на преписки и документации в Централния регистър на особените залози към Министерство на правосъдието, процесуално представителство през КЗК, преписки във фонд ФЛАГ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата и мн. др.. Сумите по договорите са договорени в съответствие с минималните размери на адвокатски възнаграждения съгласно Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, като същите касаят и двете страни и не могат да бъдат предоставени без съгласието на контрагентите. Цитираните адвокати не са получавали други парични възнаграждения.
По въпрос № 3:
Не е вярно. Община Смолян е отправила предложение към консорциум „Светлина“, което не беше прието. В отказа си консорциумът предложи варианти на разплащане с практически неизпълними условия.
По въпроси № 4 и 5:
Упълномощаването на точно определен адвокат е в рамките на оперативната самостоятелност на кмета на общината и се извършва при спазване на разпоредбите на българското законодателство. В посочения смисъл разпоредбата на чл.12, ал.1, т.17 от Закона за обществените поръчки, който е в сила до 15.04.2016 г, гласи, че законът не се прилага за договори с предмет процесуално представителство и свързаните с него правни съвети по дела пред съдебен, арбитражен или помирителен орган в страната, в друга държава – членка на Европейския съюз, или в трета страна. По аналогичен начин е регламентирано възлагането на правни услуги и съгласно сега действащия Закон за обществените поръчки. Възлагането на външни правни услуги при спазване на определената бюджетна рамка обикновено е свързано със спешност от извършване на съответни съдопроизводствени дейности. Отделно от изложеното, въпреки че за посочения вид услуги Законът за обществените поръчки не се прилага, никога от община Смолян не е възлагано извършването на правни услуги на стойности над определените в Закона за обществените поръчки прагови стойности за директно възлагане на услуги. По този начин в годините от мен и от предишни кметове са били упълномощавани десетки адвокати, в това число общински съветници, като водещ е бил опитът на съответните адвокати в относимата правна сфера. Синът на адв. Монева е работил в правната дирекция на Общината, където е изпълнявал отлично дейностите, вменени му по длъжностна характеристика.
По въпрос № № 6 и 7:
Както беше споменато по-горе, сумите по договорите касаят и други страни, поради което не могат да бъдат посочени без съответното съгласие. Размерът на разноските по делата, които община Смолян е осъдена да заплати, са видни от съдебните решения, които са публично достъпни.
По въпрос № 8:
Общината предприема всички правни и фактически действия, които законът позволява.

С уважение:
Николай Мелемов – кмет на община Смолян

 

Advertisement
Back to top button
Close
Close