Местни избори '2019

Кирил Хаджихристев: В Смолян ще бъде изграден филиал на Техническия университет

Предлагаме безплатни детски градини, безплатна детска кухня и безплатни допълнителни занимания за младите семейства на Смолян

Г-н Хаджихристев, защо решихте да се кандидатирате за кмет?
Вече 53 г. живея и работя тук. Тук учих и се формирах като човек, отгледах и възпитах децата си. Помня Смолян и в добри и в лоши времена. Смея да твърдя, че „чувствам” пулса на моя град и зная как той може да се промени. Не мога да допусна градът да продължи да вегетира, затиснат от проблеми, които всъщност могат да бъдат решени от политики, неповлияни от партийни програми или ограничения. Вярвам, че местните хора и местните лидери, отхвърлили ограниченията на партийното мислене, могат да дадат най-добър отговор на това как всъщност ефективно да се управлява тази община.Това е така, защото именно местните имат по-голям дълг към родния си град, отколкото партийните активисти. Нито аз, нито нашата коалиция ще допуснем една тясно-партийна политика да продължи да заобикаля местната специфика и да вкарва Смолян в калъпа феодално управляван град. Защото знаем добре до какво води това – до тясна зависимост от партийната централа, до създаване на лабиринт от дългове и до обрастване на администрацията с мрежи от присъдружни фирми, които задушават нормалната общинска политика.

Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!

Ние твърдим, че здравословната дистанция между местната власт и националното правителство, отчитаща нуждите и спецификите на всеки регион, може да е основата на ефективна управленска политика. И смятаме да постигнем точно това в идващия мандат.

Какви са принципите, върху които почива доброто местно управление, според Вас?
В случая става дума за спазване на критерии, пряко произтичащи от хипотезата, че ще се постигне най-висок ефект за гражданите. Първо, всяка публична услуга се оценява като наложителна и важна от самите жителите на общината. Второ, да бъде ефикасна от гледна точка на постигнатия дългосрочен резултат. Трето, публичните услуги да бъдат ефективни от гледна точка на разходите при изпълнението и на последно място – да са непосилни за осъществяване от страна на местния бизнес, гражданската инициатива или доброволческото усилие на жителите на града. Тази принципна рамка дава обяснение на нашата стратегия как да се управлява община Смолян.
Гражданите на общината трябва да очакват, че при изпълнението на публичните услуги, се прилага еднакъв работен подход, основан върху високо ниво на обслужване и качество. Много важно е услугите да бъдат организирани по такъв начин, че да са достъпни за всички жители на община Смолян. Ние вярваме, че община Смолян може да е добре организирано място за живот, ако се управлява ефективно, почтено и с грижа за нейните жители.

Имате ли позиция за административната организация на работата в общината?
Ние вярваме, че електронната услуга или познатата като работа „на едно гише” представлява само една стъпка към развитието на ефективна административна дейност и намаляване на бюрокрацията. Всъщност говорим за внедряване на цялостна концепция за градско развитие, известна като „smart city” и обединяваща административни услуги, контрол и комуникации в комплексна платформа, с минимална човешка намеса. Служителите на общината всъщност са любезни домакини на нуждаещите се от услуга граждани, а не стражи на процедурата и правилата. Рамката на подобна работна организация цели създаване на възможности за постоянен граждански контрол, лесното провеждане на електронни референдуми за проверка на правилността на определено управленско действие и създаване на постоянен натиск за реализация на гражданския интерес в най-пълна степен. Това не звучи отвлечено и непрактично – всъщност моделът на местно самоуправление все повече се развива в съзвучие с технологичния прогрес и въвеждането на бързи комуникации между властта и гражданите. Това може да гарантира „изравняване на възможностите” всеки данъкоплатец да се превърне и в управляващ политиките на своята община.

Имате ли отговор на най-наболелия въпрос за решаване на демографската криза и обезлюдяването на община Смолян?
Това наистина е най-тревожният проблем, пред който сме изправени днес тук. Силно негативният демографски тренд и намаляването на общината с около 2 на сто на годишна база представлява катастрофична крива на свиващите се възможности за родопчани въобще. Смолян е много видим, защото е областен град, но за решаването или поне за предприемането на първите стъпки в тази посока, е необходимо преструктуриране на разходите на общината. Вече знам, че само с елементарни мерки за повишаване на енергийната ефективност на общинския сграден фонд, можем да осигурим средства за безплатни детски градини, безплатна детска кухня и безплатни извънкласни занимания на децата тук.

Безплатната детска грижа не е е благо, достъпно само за богатите общини в националните курорти. Със сигурност тя може да бъде постигната и да облекчи семейните бюджети и на жителите на Смолян. Една подобна стъпка ще отвори пред младите семейства в общината привлекателни възможности да отглеждат децата си и да инвестира в техните таланти още от най-ранна детска възраст.

Какво е Вашето разбиране за развитието на образованието в Смолян?
Като отговор на този въпрос искам да съобщя една новина, която смятам, че е от изключително значение за Смолян, неговите граждани и неговото бъдеще въобще. Вече мога да разкрия заявената готовност на за създаване на филиал на Техническия университет в София в нашия град. Става въпрос за създаването на Регионален иновационен център по инженеринг на пластмасите и процесна роботизация. Към днешна дата проектът носи работното заглавие „Plast_Pro” и планираме той да се финансира по програмата „Региони в растеж”.

Зад тази идея застанаха ректорът на Техническия университет в София проф. Георги Тодоров и г-жа Елица Панайотова, консултант към Световната банка по изграждане на технически центрове и идеен автор на София Техпарк.

Считам, че реализацията на този важен проект ще върне Смолян на картата на високоспециализираната професионална експертиза и техническо образование, от което цялата страна има належаща нужда.

В комбинация с развити форми на средно образование и въвеждането (най-после на активни форми на дуално обучение), аз виждам в много близка перспектива Смолян като зона на развита практическа и приложна инженерна наука, каквато не съществува все още дори и в национален мащаб!

Постарахте се много по време на предизоборната кампания да поставите в центъра на Вашата програма развитието на туризма. Какъв е концентрираният израз на разбирането Ви в тази посока?
Ние в „Новото време” се придържаме към идеята за изграждане на интегриран туристически продукт, обединен около марката „Смолян”. Това е продукт, целящ създаването на тематичен туристически парк „Средни Родопи”, в центъра на който стои идеята за 4-сезонни туристически възможности, целяща да заздрави връзките на града със селата от общината, като в него да бъдат включени всички селски и градски природни и културни атракции и да интегрира историческите и етнографски дадености на нашия регион.

Развитието на туризма не е свързано само със стратегическия проект „Перелик” (независимо, че той не е само местен, а и национален приоритет, съгласно действащия областен план за развитие), а преди всичко с разгръщането на неоткрити или поне неизползвани възможности за целогодишно привличане на туристи тук. Колко малко трябва, за да превърнем Планетариума или смолянския музей в интегрална част от туристическите атракции на града например, които да носят огромни средства на общината? Създаването на родопска ботаническа градина или възстановяването на улицата със старите народни занаяти в Устово са също част от нашата визия за развитието на туризма.

Една друга стъпка, свързана и с развитие на образованието тук, е нашето намерение да създадем училище по гостоприемство по най-добрите световни образци в тази посока. Необходимостта от създаване на кадри в тази посока не само за нуждите на туризма тук, а и за други курортни дестинации в страната ще оформи Смолян като център за подготовка на кадри за туристическата индустрия с признати европейски дипломи и квалификация.

Географската специфика на общината очевидно е предизвикала много кандидати да говорят за транспортната организация на общината. Вашата позиция по тази тема?
Прави ми впечатление, че всички кандидати говорят за реорганизация на транспортната схема. Въпросът е защо тези, които можеха досега не го направиха, а оставиха гражданите да страдат от лошата организация. Защо обещанието им не се превърнаха в реалност? За разлика от тях, аз отговорно твърдя че мога да предложа решение, свързано с модерен урбанистичен подход, обединяващ интересите на гражданите и на бизнеса. Осигуряването на достъп до индустриалните зони и до периферните квартали произтича от създаването на нов устройствен план на общината, а не от временните партийни приумици или „модерни” теми. В моята концепция за транспортна схема съществува идеята за създаване на байпасни транспортни трасета, обслужващи днес недостъпните квартали във високата част на града. Това задължително трябва да се съчетава с модерни пешеходни трасета позволяващи преодоляването на големите денивелационни колебания на града. На трето място стои въпроса за интегриран транспорт, позволяващ разнообразяването на действащия автобусен с алтернативен транспорт.

Наличието на добре организирани тротоарни и пешеходни зони е част от иначе популярната, но никога недействала програма за градска мобилност тук, е маркер за нашето усещане за принадлежност към нормална и устойчива градска среда.

Имате ли отговор на очакванията на гражданите на Смолян за договора с фирмата за сметоизвозване „Титан Клинър”?
И като общински съветник от Новото време (КРОС), и като кандидат за кмет винаги съм защитавал идеята, че този договор, подписан от кмета на БСП Дора Янкова е заробващ за общината. Имах очаквания, че през двата мандата на Николай Мелемов този договор ще бъде ревизиран или поне актуализиран. Нищо подобно не се случи, макар, че досегашния кмет бе заявил в предизборната си кампания готовност да направи това. В резултат имаме пълно разстройване на финансовата рамка на общината под тежката сянка на една частна фирма. Това не може да продължава повече. Моят отговор е създаването на общинска фирма за почистване и озеленяване със собствена техника и бюджет, далеч под този, който в момента се отделя за „Титан”. Това ще позволи създаване на допълнителен ресурс, който да се използва за други важни и съществени дейности за развитие на Смолян.

В допълнение на това, нашите предварителни разчети сочат, че мерките в областта на рециклирането и бициклирането на отпадъци могат да позволят генерирането на нови средства, които също да се насочат към облагородяващи дейности на територията на града и общината.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Advertisement
Back to top button
Close
Close