Advertisement
МЕСТНА ВЛАСТ

Как да кандидатстваме за саниране ще разясняват на среща в Смолян

На 25.01.2023 г. (сряда) от 17:00 часа в зала №247 на Община Смолян, ще се проведе информационна среща за разясняване на условията, при които Сдружения на собствениците ще могат да кандидатстват за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Дейностите по настоящата процедура са осъществяват на територията на цялата страна, в 28 области и 265 общини. Водещият партньор (в случая общинската администрация) не може да получи финансиране надвишаващо следните лимити: за Община Смолян като градска община, която не е определена като основни центрове на растеж в Националната концепция за пространствено развитие – не повече от 30 000 000 лв.

Крайните получатели – сдруженията на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство пред общината, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като подават заявление за участие по образец към публикуваните насоки.

За сградата/блок-секцията/групата от свързани блок-секции следва да бъде представено:

  1. Заявление за участие;
  2. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
  3. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
  4. Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост.
  5. Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, в случай че са поискани от общинската администрация;
  6. Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.

ВАЖНО! Сертификатът за енергийна ефективност следва да бъде издаден или актуализиран в съответствие с актуалната към момента на кандидатстване наредба по чл. 48 от ЗЕЕ. Представеният сертификат трябва да е в съответствие с изискванията към енергийните характеристики, определени в Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за технически изисквания към енергийните характеристики на сгради (обн. ДВ, бр. 92 от 2022 г.).

След преглед на посочената документация и изготвяне на обобщено КСС – водещият партньор (общината) предлага на Крайния получател (сдружението) да сключат партньорско споразумение. В партньорското споразумение двете страни следва да се разпишат всички права и задължения на партньорите, в случай, че в посочения образец те не са изчерпателно посочени, за периода на кандидатстване и в периода на изпълнение на дейностите по обновяване на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции.

ВАЖНО!!!
Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, общинските администрации могат да откажат да приемат заявления за участие след 10.05.2022 г.
Общинската/районната администрация следва да публикува обявление, посочващо крайната дата на прием на заявления по настоящата процедура, не по-късно от 01.03.2023 г. на своята интернет страница, както и поне в една общинска или регионална медия.

Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МРРБ www.mrrb.bg, раздел „Проекти по НПВУ“, секция „Процедури по НПВУ“, подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“, Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ на адрес: Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ | МРРБ (mrrb.bg),  както и на портала на ИСУН 2020: ИСУН 2020 (government.bg)

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е 31.05.2023 г.

След приключването на този първи етап, ще стартира прием по нова процедура за изпълнение на втори етап от реализирането на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“.

Във втория етап безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи. Тя ще стартира след края на тази процедура и кандидатстването по нея ще приключи на 31.12.2023 г. Поради различния интензитет на безвъзмездната помощ и необходимостта от осигуряване на собствено финансово участие от сдруженията на собствениците се предвижда да бъде публикувана самостоятелна процедура за кандидатстване, която да отразява спецификите свързани с изискването за осигуряване на собствено участие от страна на сдруженията на собствениците.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!