Местна власт

Извънредна сесия в Смолян днес

Кметът Н. Т. М. предлага замяна на зам.-кмета М. Т. З с юрисконсулта З. С. К.

Днес (28 юни) от 14.00 часа е свикано извънредно заседание на Общински съвет – Смолян с една единствена точка в дневния ред: „Изменение на Решение № 860 от 07.06.2018 г.” На пръв поглед въпрос, който не е зареден с обществен интерес, а поправка по повод обичайно упълномощаване на представител на Община Смолян (обикновено някой от заместник-кметовете) за свиканото на 30 юни годишно събрание на „Перелик инфраструктурна компания” АД. В него акционери са СТЦ „Перелик” АД, представлявано от Кирил Асенов, с 64.44% от капитала и Община Смолян – с 35,56%.

Обичайно, защото всяка година Общината упълномощава лице за годишното събрание, което да представлява нейните акции от капитала на дружеството, което трябваше да построи Спортно-туристическия център „Перелик”. Дружество, което в момента извършва скромна за мащабите си дейност, защото със закон е наложена забрана за строителство върху гори, които са били обект на заменки, а Община Смолян бездейства. А заменките бяха извършени не между кой да е, а между същата община и държавата, за да тръгне проектът „Перелик”.

Упълномощаването от ОбС рутинно минава за минута, без дебат и решенията обикновено се приемат единодушно. Необичайното този път е, че кметът Николай Мелемов предлага да бъде упълномощен не зам.-кмет, дори не и някой от началниците в администрацията, а служител доста по-ниско в йерархията – юрисконсултът от дирекция „Правно и нормативно обслужване” Златко Карамучев.

На пръв поглед Защо след като въпросът е толкова важен, че се налага свикването на извънредна сесия, кметът Николай Мелемов не си направи труда да отиде лично на това общо събрание? Все пак срещу въпросните 35,56% общинска собственост, стои капитал в размер на 39 милиона лева, повече от бюджета на общината от местни дейности за цял мандат. Дали това не е ясен сигнал на кмета, че Общината в негово лице не желае проектът „Перелик” да тръгне?

Колкото и обичайна на пръв поглед да е днешната сесия, тя е знакова, емблематична. Защото е безкомпромисно огледало на истинския облик на ръководството на Община Смолян, на административния капацитет на местната власт.

Дали кметът и неговата администрация се отдалечават от стандартите за отговорно и компетентно управление, дали управлението е водено от лични мотиви, или в интерес на хората, нека всеки читател си отговори сам, след като се запознае с фактите в тази статия.

Председателят на ОбС Смолян Димитър Кръстанов.

Дилемата на Кръстанов – законът или хатърът на кмета

Свиквайки днешното заседание, председателят на ОбС Димитър Кръстанов се е позовал на чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 57, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, който му позволява да свиква сесии „на пожар” при „настъпването на непредвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение”.
Очевидно в случая не става дума за природно бедствие или промишлена авария със значителни щети. Остава, според кмета Мелемов и председателя Кръстанов, присъствието на Златко Карамучев на събранието на „Перелик инфраструктурна компания” да е продиктувано от обществен (или социален:) проблем, който изисква спешно вземане на решение.

Секретарят на Община Смолян Момчил Николов, през когото, според съветници, минава цялата входяща кореспонденция, изпратена до кмета Николай Мелемов

Кой чете кореспонденцията до кмета?

Защо се налага изменение на Решение № 860? На 7 юни, само преди 20 дни, Общинският съвет упълномощи зам.-кмета Марин Захариев да представлява Община Смолян на редовното събрание на акционерите на „Перелик инфраструктурна компания”, насрочено за 30 юни. По-късно кметът Мелемов „научил”, че заместникът му Марин Захариев е възпрепятстван (не сочи по каква причина) и няма да може да присъства. Затова се налагало упълномощаване на друг представител. Или поне това е формалната причина за новата докладна записка на кмета, свикването на извънредна сесия и замяната на Захариев с Карамучев.

От докладната става ясно, че съветът на директорите на „Перелик инфраструктурна компания”, чийто председател е шефът на дирекция „Правно и нормативно обслужване” в Община Смолян Любомир Равелов, е свикал общо събрание на акционерите на 30 юни от 16.00 часа. Поканата за събранието е получена на 30 май. На 6 юни, ден преди заседанието на Общинския съвет, единият от акционерите – Кирил Асенов като представител на СТЦ „Перелик” АД, е поискал включване на допълнителни точки в дневния ред. Според устава на компанията всеки акционер, който представлява поне 5 на сто от капитала на дружеството, може да включи и други въпроси в дневния ред. Условието е това да стане поне 15 дни преди събранието. Точно от това право се е възползвал Асенов.

Полученото в Общината на 6 юни писмо от Асенов е дадено на зам.-кмета Марин Захариев още същия ден с резолюция на секретаря Момчил Николов. На следващия ден (7 юни) се проведе заседание на общинския съвет, свикано от Димитър Кръстанов на 31 май. Въпреки получената на 30 май покана за общо събрание на „Перелик инфраструктурна компания”, тя не е включена в дневния ред от 29 точки. Защото никой не е уведомил председателя на общинския съвет за поканата, нито е поискал това от него. Едва в последния момент от администрацията се сещат за поканата от 30 май и искат тя да бъде включена като извънредна точка.

„Да ви информирам, както обикновено се получава, в хода на подготовката на днешното заседание постъпиха три допълнителни докладни записки от кмета на общината и ви предлагам те да бъдат включени…” – казва председателят на ОбС, като информира съветниците, че предложението на кмета Мелемов е за общо събрание на „Перелик инфраструктурна компания” да бъде упълномощен зам.-кметът Марин Захариев. За писмото от Асенов с трите допълнителни точки, които предния ден секретарят Николов е препратил на зам.-кмета Захариев, никой не обелва и дума.
Пропускът е забелязан след като сесията вече е минала. За да не цъфнат публично неведомите пътища на документооборота в Общината и липсата на административен капацитет, упълномощеният вече Захариев се оказва с друг неотложен ангажимент и се стига до свикването на днешното извънредно заседание на общинския съвет.

Кметът на Община Смолян Николай Мелемов

Без мотиви кметът е „против” инвестиция за 1.3 млн. лв.

Какви са допълнителните точки, които Кирил Асенов предлага за общото събрание на „Перелик инфраструктурна компания” и какво е становището по тях на кмета Николай Мелемов? Едната е за изграждане на две сгради – животновъдна сграда за сезонно отглеждане на овце и селскостопанска сграда с помещение за едрогабаритна техника. И за двете постройки има издадени и влезли в сила разрешения за строеж от главния архитект на Община Смолян – № 150 от 11.12.2017 г. и № 45 от 25.04.2018 г. Другата е за сключване на договор за заем за построяването на двете сгради в размер на 1.3 милиона лева. Заемът е от фирмата на Асенов „Арексим“ ЕООД със срок 15 години (с 5 години гратисен период и погасяване чрез 120 равни месечни вноски)с лихва 2% на годишна база, без допълнителни такси, необезпечен, без наказателни лихви,без възможност за принудително изпълнение при просрочие.

И по двете точки кметът Мелемов предлага представителят на Община Смолян Златко Карамучев да гласува „против” и да изрази отрицателно становище. Защо, не става ясно от докладната записка. Очаква се днес кметът да обясни мотивите си пред общинските съветници.

Покойният арх. Петър Петров и арх. Атанас Каджебов показват план на спортно-туристически център „Перелик“, 2005 г.

СТЦ „Перелик” – приоритет, заметен под килима

Изграждането на Спортно-туристическия център „Перелик” бе заложено като приоритет още през 2007 г. във всички стратегически документи на общината. През 2014 г. кметът Николай Мелемов предлага нов общински план за развитие за периода 2014-2020, в който СТЦ „Перелик” е на челно място за постигане на стратегическата цел: „Утвърждаване на община Смолян като конкурентна туристическа дестинация за устойчив целогодишен туризъм”. В „Стратегията за развитие на туризма в Община Смолян”, приета от Общинския съвет през 2014 г., проектът „Перелик” отново е на първо място в приоритета „Развитие на зимния и ски туризма”. „Перелик” е стратегически проект и в Стратегията за развитие на Област Смолян 2014-2020”. Нещо повече, дори изграждането на сепариращата и компостираща инсталация на депото в Теклен дол е съобразено с „бъдещия спортно-туристически център „Перелик”. За това свидетелства техническото задание за изпълнението на обществената поръчка, изготвено от Община Смолян.

Към общинския план за развитие има и програма за реализацията му. Там на стр. 8 е записано, че чрез публично-частно партньорство и финансови инструменти Община Смолян и инвеститори до 2020 г. ще вложат 192 милиона лева в периода 2015 – 2020 г.
Дали нещо е постигнато в тази насока? Отговор ни дават годишните доклади за изпълнението на общинския план за развитие. В сайта на Община Смолян са публикувани три доклада – за 2015, 2016 и 2017 г. В тях няма и ред за изпълнението на този стратегически приоритет. Тук се съдържа и отговорът защо кметът Николай Мелемов не иска да участва лично в годишното събрание на дружеството, в което Община Смолян е апортирала 8000 декара гори.

Нови стандарти в политиката на (не)прозрачност

Докладна записка на кмета Николай Мелемов е и сигнал за срамно отдалечаване от самохвално прокламираната прозрачност и криворазбрана защита на лични данни, граничещи с правно невежество. В публикуваната на сайта на Община Смолян докладна на Мелемов вместо имената на предложеното от него за упълномощаване лице Златко Карамучев бяха изписани инициалите му З. С. К. По т. 3 от дневния ред на събранието на З. С. К. се указва да гласува „за” и да изрази положително становище за освобождаване на К. К. А. като член на съвета на директорите и освобождаването му от отговорност, както и да гласува „за” и да изрази положително становище за избиране на К. И. А. за член на съвета на директорите.

Във вторник след острата ми реакция пред председателя на Общинския съвет Димитър Кръстанов в качеството ми и на гражданин на Смолян и на координатор на Програма „Достъп до информация”, инициалите З. С. К. бяха заменени със Златко Карамучев. Но тези на Кирил Асенов – баща и син, останаха. За да ни показват какви безумия може да сътвори администрацията на кмета на Община Смолян Н. Т. М. в тяхното усърдие за постигане на нови висоти по (не)прозрачно управление.

Зарко Маринов

Докладната записка на кмета Николай Мелемов, в която предлага З. С. К. да бъде упълномощен да представлява Община Смолян на общото събрание на „Перелик инфраструктурна компания” 

т_ 01
Advertisement
Back to top button
Close