Advertisement
ЧЕРНОВИ

Има ли “златоградска” схема за нагласяване на обществени поръчки?

Санкции за около 2 млн. лв. по европейски проекти е отнесла Община Златоград заради опорочени конкурси при управлението на кмета Янчев

На 14 декември в Община Златоград е постъпило уведомление от инициативен комитет, че ще поиска провеждане на местен референдум с въпроси да се построи ли нов кооперативен пазар в центъра на града до парка при съществуващ такъв, както и да се изтегли ли банков кредит от 1.7 млн. лв., който да се изплаща от златоградчани в продължение на 10 години. За поискания референдум съобщи председателят на Общинския съвет адв. Григор Джангалов в началото на съвместното заседание на постоянни комисии, което се проведе същия ден. Според Джангалов, инициативният комитет е спазил всички изисквания на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. И ще има три месеца, за да го събере подписите на 20% от избирателите в общината.

Искането за референдум предизвика острата реакция на кмета Мирослав Янчев. „Предлагам не да чакаме с триковете – сега го искаме, но ще го направим по законовите процедури в тримесечен срок. Ние още днес да направим формулировка след комисиите и в много къси срокове да направим референдума, поиска той след като сам се определи като „демократ“. Според него целта с този инициативен комитет, „събран набързо и на крак“, е да не се случи пазарът в годината преди изборите.

Защо бърза да усвоява кредита кметът на Златоград?

Евентуалният референдум в последната година от четвъртия му мандат очевидно обърква плановете на Мирослав Янчев за предстоящите местни избори догодина. Допитването до избирателите има силата да се превърне в референдум искат ли златоградчани Янчев за кмет и каква е оценката им за неговото управление. Затова и си позволява твърдението, че правата на гражданите, уредени със закон, са трикове. Кметът признава, че новият пазар е част от предизборната му кампания – неговата и на партията му ГЕРБ. Но не казва и дума за другата причина за неговото бързане. А тя е, че още на 27 ноември е подписал договор с фирмата, която да усвои въпросните 1.7 млн. лв. „за нов кооперативен пазар“ – „Екип холдинг“ ЕООД – Кърджали.

Конкурсът с предизвестен победител

Обществената поръчка за „изграждането на общински кооперативен пазар“ е обявена на 18 август т. г. с прогнозна стойност без ДДС 1 399 976,68 лева. Срокът за подаване на оферти е бил до 13 септември 2022 г. . А критериите за избор на изпълнител са: Цена – 50% и „Програма за управление на дейностите – П1“ – също 50%. Подадени са две оферти – от „Екип холдинг“ ЕООД и „ЕНЧЕВГРУП“ – Златоград. Комисия с председател инж. Цветелина Бодурова провежда заседание от 5 до 7 октомври и констатира, че техническото предложение на „ЕНЧЕВГРУП“ „не отговаря на изискванията на възложителя“ и предлага на кмета Мирослав Янчев да го отстрани от участие. 

На 14 октомври същата комисия прави оценка на „Програма за управление на дейностите – П1“, предложена от „Екип холдинг“ ЕООД. И излиза със становище, че кърджалийската фирма не само изпълнява изискванията на възложителя, но дори ги надгражда, за което й дава максималните 100 точки. Следва решение на кмета Мирослав Янчев от 27 октомври, с което „ЕНЧЕВГРУП“ е отстранен от участие, а за изпълнител е определен „Екип холдинг“.

Янчев поискал след като започва при ясен „победител“

Законът за общинския дълг задължава кметовете на общини да оповестяват проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, и да отправят покана за обсъждането му до местната общност най-малко месец преди внасянето му в общинския съвет. На 9 ноември поканата на кмета Мирослав Янчев е публикувана във вестник „Отзвук“ и в същия ден е качена на сайта на Община Златоград. Обсъждането е проведено на 17.11.2022 г. (четвъртък) от 17,00 часа, в заседателната зала на Общински съвет – Златоград.

И тъй като обвинява свои съграждани в „трикове“ с цел да забавят изтеглянето на заема с три месеца Янчев дължи отговор на своите съграждани на няколко въпроса:

1. Защо не е провел общественото обсъждане за поемане на дълг преди да обяви обществената поръчка? И ако е искал да пести време, защо не е започнал двете процедури заедно? И едва след като получи одобрение на Общинския съвет да подпише договора с избрания от него изпълнител.

2. След като се определя за демократ, защо кметът не е поискал референдум дали хората искат нов пазар в центъра на Златоград и дали са съгласни Общината да задлъжнее с 1.7 милиона лева? Впрочем такъв кредит е твърде голям за Община като Златоград. Той е равен на собствените й приходи за една година. Справката сочи, че през 2020 година собствените приходи на Общината са 1 759 946 лева, а през 2021 г. – 1 863 263 лева.

3. След като дългосрочният дълг е за „финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност“ (чл. 4, ал. 1 от Закона за общинския дълг), както твърди Янчев, защо в обосновката си никъде не сочи какви ще са приходите в Общината от този кооперативен пазар през следващите 10 години? Дали не се страхува, че такъв анализ ще покаже, че проектът не е инвестиционен, а предизборен, и не е в полза на местната общност, а само на няколко търговци, и то предимно от съседни общини.

Когато цената губи значение, печели корупцията

Възложителите на обществените поръчки нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които я ограничават. Така повелява повелява законът (чл. 2, ал. 2 от ЗОП). Той задължава възложителите като кмета на Златоград, които харчат публични пари, да ги възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта – най-ниска цена, ниво на разходите или оптимално съотношение качество/цена.

Мирослав Янчев е избрал да търси „оптималното“ съотношение качество/цена. За новия кооперативен пазар в обявлението от 18 август т. г. е заложил 50% тежест на цената и 50% – на качеството. В случая критерият му за качество е „Програма за управление на дейностите – П1“, която всеки кандидат представя намеренията си как смята да изпълни възложената му поръчка. Не качество на материалите, не качество на строителството. Защо Янчев е избрал този критерий в методиката за оценка и то с тежест, равна на цената? Защото му дава неограничена свобода при избора на изпълнител. Но влиза в противоречие със закона, който го задължава да приложи измерител на качество. Какъв е измерителят за качество в една „програма за управление на дейностите“? Аз не виждам, надявам се кметът Янчев да отговори.

Според съдебната практика и на Пловдивския административен съд, и на Върховния административен съд, методики, в които има критерии без количествено измерими показатели като „организация на персонала“, “организация за изпълнение на поръчката“, „програма за управление на дейностите“ и пр. ограничават конкуренцията и имат потенциален разубеждаващ ефект. Затова все по-малко фирми участват в обявените от някои кметове обществени поръчки. Когато видят методика с цитираните по-горе „критерии“, за тях е ясно, че кметът има възможност да избере точно определена фирма. И се отказват да подават документи, за да не пилеят напразно време, ресурс и пари. И твърде често „избраният“ кандидат предлага близка до максималната цена. В конкретния случай ценовата оферта на „Екип холдинг“ е от 1 398 616,30 лв., или само 1 360,38 лева по-малко, или само 0,001% по-малко.

За „Екип холдинг“, Хасан Азис, Цвета Караянчева и професионализма

„Екип холдинг“ е фирма, сочена в медийни публикации за близка до ДПС. Седалището й е в Кърджали. Нейният собственик и управител е Джевдет Адем – първи братовчед на майката на кмета на община Кърджали Хасан Азис. Роднинската им връзка стана публична и предизвика скандал преди години след изявление на бившия председател на Народното събрание от ГЕРБ Цвета Караянчева, която обяви, че Хасан Азис наливал пари през обществени поръчки във фирми, близки до ДПС и БСП. Една от които – „Екип холдинг“, е получила 1.3 млн. лева. В отговор до Караянчева Джевдет Адем заявява, че „не роднинските връзки са определящи при изпълнение на обществени поръчки в Община Кърджали, а професионализмът на фирмата, качественото и срочно изпълнение на възложената работа.“

Справка на „За истината“ в Агенцията за обществени поръчки сочи, че „Екип холдинг“ има два договора с Община Кърджали. Единият за 1.3 млн. лв. с ДДС е от 2008 г., и и за който говори Караянчева, и втори от 2018 г. – за ремонт на детска градина „МИР“ в града за 1.3 млн. лв. без ДДС. В консорциум с други компании фирмата е участвала в изграждането на пазара на производителите в Кърджали.

Порочният модел на Янчев не е прецедент, а практика от години

Критерият „програма за управление на дейностите“, не се появява инцидентно при възлагането на строителството на новия кооперативен пазар в Златоград. А любим способ при определянето на изпълнители на обществени поръчки в Общината от години.

На 8 октомври 2020 г. кметът на Златоград обявява конкурс за изработване на технически проект за изграждане на вътрешната разпределителна мрежа за минерална вода за гр. Златоград, която да се ползва за балнеолечение. Критериите за избор на изпълнител са: цена с тежест 45%, „работна програма за изпълнение“ – с 20%, и „мерки за осигуряване на качеството в процеса на проектиране“ – с 35%.

27 април 2021 г. е публикувано обявление за възлагане на ремонт на улична мрежа и общински пътища в общината. По четири обособени позиции. И тук цената е с тежест само 40%, колкото е на „работна програма за изпълнение на строителството”, а с 20% тежест придобиват “мерки за намаляване на затрудненията на ползвателите при изпълнение на СМР”. Трите позиции печели „Одесосстрой“ – гр. Аксаково, Варненско, а четвъртата „Югстрой“ – Златоград.

На 11 март 2022 е обявен конкурс за изграждане на паркова среда в Златоград“. И тук критерият за качество на Янчев е любимата му „програма за управление на дейностите“ – с 50% тежест. Затова не е странно, че има само един кандидат – „Вера строй“ ЕООД – София, който предлага само 17 лева и 67 стотинки по-ниска цена от максималната и подписва договор за над 464 хиляди лева без ДДС.

На 16 май 2022 е обявена друга поръчка за основен ремонт на улици в Златоград за над 2 милиона лева с ДДС. За кмета Янчев отново цената не е най-важна. Тежестта й е 40%, колкото е на любимата му “работна програма за изпълнение на строителството”, както и още 20% – за “мерки за намаляване на затрудненията“ на гражданите.  Договора печели „Дани трейдинг“ – Смолян. Две от отстранените дружества – ДЗЗД „Аква – Одесос“ и „Парсек груп“ обаче подават жалби в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). На 27.10.2022 г. КЗК отменя заповедта на кмета на Златоград за определяне на изпълнител заради съществен порок в процедурата за възлагане на обществената поръчка. И разпорежда на Община Златоград да плати 5 250 лева разноски на ДЗЗД „Аква – Одесос“.

На 4 август 2022 г. без да има осигурено финансиране Мирослав Янчев сключва договор за близо 2.5 млн. лв. без ДДС за външен водопровод до Златоград с фирма „НАР“ – Момчилград. Избрана отново с порочната методика, в която значението на цената е 40%, а програмата за изпълнение на строителството се оказва по-важна – с тежест 50%  и 10% срок за строителство. По договор водопроводът трябваше да бъде готов за 120 дни, т. е. до 4 декември. Само че прокарването на водопровода още не е започнало. Защото кметът така и не успява да осигури пари за проекта.

Въпреки решението на КЗК от 27.10.2022 г. кметът на Златоград продължава с еквилибристиките „работна програма за изпълнение“ и „мерки за намаляване на затрудненията“. На 14 декември обявява поредната поръчка с тези критерии, на които тежестта отново е 60%, а на цената – само 40%. Тя е за рехабилитация на ул. „Христо Ботев“ в града и е на стойност близо 400 хиляди лева с ДДС. Срокът за подаване на оферти е до 9 януари 2023 г. И за този обект няма осигурено финансиране. Дали кметът ще поиска нов дългосрочен заем, предстои да видим. Очевидно е обаче, че само през последната година той е поел ангажименти за над 5.5 милиона лева, с което е влошил чувствително финансовото състояние на Община Златоград. И не само. В периода на неговото управление градът е понесъл и около около 2 милиона щети от санкции по европейски проекти – от опорочени конкурси, с които кметът необосновано е ограничил конкуренцията и не е допуснал до участие фирми, които да предложат по-ниски цени по обявените обществени поръчки.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!