НОВИНИ

Градушка повреди част от популацията на Родопски крем

Две от находищата на Родопски крем (Lilium rhodopaeum Delip.) в Родопите – защитената местност Ливадите в с. Сивино и местността Кичик кая в землището на Рудозем, провериха експертите от РИОСВ – Смолян. Установено беше, че популацията на защитеното растение е стабилна, но след падналите през юни градушки има екземпляри, увредени от абиотично въздействие.

Родопският крем се среща на още няколко места в Родопите – Куцинското блато край с. Проглед, резерват „Сосковчето“ край Смолян, в с. Стойките и в местността Циганско градище, край Рудозем. С цел ограничаване на антропогенното въздействие, оказващо се основен лимитиращ фактор за естественото разпространение на вида, голяма част от находищата на растението са обявени за защитени територии, съгласно Закона за защитените територии, а останалата част попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Видът е с природозащитен статут „критично застрашени“ и е включен в Червената книга на България.

Advertisement
Back to top button
Close
Close