ГОРУБСО

„ГОРУБСО – МАДАН“ АД залага на иновативните решения за устойчивото си развитие

За разлика от много други предприятия, които се сринаха или отбелязаха съществен спад в производството си през последните три месеца, „Горубсо-Мадан“ АД и неговият мажоритарен собственик „Върба-Батанци“ АД са едни от малкото, които в условията на тежката финансова криза, започнала със срива на цените на металите на Лондонска метална борса от началото на годината и продължила с предизвикателствата на пандемията от COVID-19, запазиха напълно дейността си, както на добив и преработка на оловно-цинкови руди, така и на търсене и проучване на нови полезни изкопаеми, без да се спира нито за ден производственият процес.

Компанията изпълнява ангажимента си за прилагане и спазване на най-добрите практики в минния бранш като се съобразява с принципите, заложени в Кодекса за устойчиво развитие:

1. Ежегодно се повишава ефективността на добива и преработката на оловно-цинкови руди и се разкриват нови запаси в рамките на предоставените ни концесии за добив и първична преработка на минерални суровини – в находищата „Петровица“, „Крушев дол“, „Върба-Батанци“ и в Рудоземска обогатителна фабрика, където се извършва първичната преработка на рудата и добива на оловни и цинкови концентрати.

2. Инвестира се непрекъснато в търсене и проучване на нови запаси и находища – вече 6-та година се проучва площ „Петровица-север“, получени са разрешения и в най-скоро време ще се сключат договори за търсене и проучване и на съседните площи – „Петровица-запад“ и „Бориева-изток“, стартирана е процедурата за предоставяне на нова концесия за добив от находище Северна Петровица (Кралев дол).

3. Инвестираме в качествени, най-добри налични техники и иновативни продукти, както в рудодобива, така и в обогатяването. Постоянно се обновява минното оборудване чрез закупуване на енергийноефективно и с по-висока производителност подземно мобилно оборудване – челни товарачи, пробивни карети и минни камиони. След подмяна на трошачния корпус в Рудоземска обогатителна фабрика предстои закупуване на още една мелница за смилане на рудата, както и внедряване на патентован нов полезен модел в обогатяването и флотацията на рудата, което ще доведе до снижаване на вредните примеси от силициев диоксид в цинковия концентрат, респективно до подобряване на неговото качество и извличане на полезния компонент.
Реализацията на новата иновация ще позволи оптимизиране на производствените разходи, подобряване на технологичните показатели, производство на висококачествени концентрати с повишено съдържание на извлекаемите метали и редуциране на вредните примеси в тях, както и на тежките метали в крайния отпадък.

4. Осъществяваме непрекъснат контрол по спазване правилата по безопасност на труда в минните и другите обекти на дружеството за осигуряване здравето и безопасността на всички свои работници и служители.
Въвеждаме в действие, тъй наречените „Златни правила“ за безопасни и здравословни условия на труд в мините, спазваме правилото за нулева толерантност към нарушителите на трудовата и технологична дисциплина. Веднага след появата на инфекцията от коронавирус в страната, още преди обявяване на извънредното положение и последващата извънредна епидемична обстановка взехме своевременно всички необходими противоепидемични мерки, създавайки Кризисен Щаб за действие в предприятието, осигуряване на персонала с маски и дезинфектанти, създаване на нова организация на работа за осигуряване на по-голяма дистанция между хората, ежедневна и ежесменна дезинфекция на работните помещения и автобусите, преминаване от столово хранене в режим „Кетъринг“ чрез раздаване на пакетирана храна и всички други мерки, въведени по-късно от Министъра на здравеопазването, които позволиха да не се спира нито за ден производствения процес и същевременно да предпазим персонала от заразяване с коронавирус и др. вирусни инфекции.

5. Стремим се винаги да повишаваме професионалната удовлетвореност и стандарта на живот на своите служители.
Въпреки финансовата криза развитието на човешките ресурси е основен приоритет за ръководството и собствениците на компанията. Нито ден не е забавяно изплащането на работните заплати дори и през най-трудните периоди. От началото на миналата година ежемесечно към паричните преводи на всеки служител се предоставят допълнително и ваучери за храна в размер на 60 лв. освен столовото хранене, което се предоставя по Наредба № 11 за безплатна предпазна храна и добавки към нея. Наблюдава се трайна тенденция за повишаване на доходите на персонала, което е гаранция за стабилност и сигурност в осигуряването на кадровия потенциал за изпълнението на производствените задачи, които стоят пред фирмата.

6. Инвестираме в устойчивото развитие на местните общности в общините Мадан и Рудозем. Непрекъснато правим дарения и подпомагаме провеждането на публични прояви по повод Национални и религиозни празници, организиране тържествата за Деня на града и Деня на миньора. Последното дарение, което сме направили е за болницата в гр. Мадан за закупуване на Респираторен апарат за лечение на болни от COVID-19 на стойност 44 440 лв.

7. Управляваме системно и отговорно всички аспекти на въздействието си върху околната среда, както от дейността на рудодобива, така и при преработката на рудата в РОФ. Ежегодно инвестираме милиони лева в изграждане на пречиствателни съоръжения при заустване на руднични води, депониране на баластрата в отработени пространства под земята и в надграждането и поддръжката на Хвостохранилището, в което се депонират вредните компоненти, получени при флотацията на рудата. По този начин минимизираме неизбежното замърсяване и контролираме отпадъците, свързани с дейността ни.

8. Повишаваме енергийната си ефективност и намаляваме преките и непреки въглеродни емисии. – През миналата година успешно изпълнихме европейски проект на стойност близо 5 млн. лв. като 50% от средствата съставляват безвъзмездна финансова помощ. Изпълненият договор за БФП между Министерство на икономиката и „Горубсо-Мадан“ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на „Горубсо Мадан“ АД“ бе насочен към подобряване на енергийната ефективност и повишаване на производствения капацитет на „Горубсо Мадан“ АД, чрез закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с нови машини за минната промишленост: 4 бр. подземни минни товарачи, 3 бр. универсални минни карети, 2 бр. подземни минни камиони.

Допълнително по проекта са изпълнени мерки за въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, система за оползотворяване на отпадната енергия от компресорите, внедряване и сертифициране на стандарт БДС EN ISO 50 001, както и извършването на финансов одит. Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ чрез Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 4 779 914.00 лв., от които 2 389 957.00 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (2 031 463.45 лв. европейско и 358 493.55 лв. национално съфинансиране) и 2 389 957.00 лв. собствено съфинансиране.

Разширяването на производството трябва да продължи и в бъдеще. Това е заложено и в програмата за устойчиво развитие на дружеството през следващите 10 години, която включва търсене и проучване на запаси в нови площи. На площ „Петровица-север“ се проучва вече шеста година, а за площите „Бориева-изток“ и „Петровица-запад“ предстои в най-скоро време да се сключат договори с Министерството на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми. Така също бъдеща цел на минната компания „Горубсо-Мадан“ АД е разширяване на концесионните площи, чрез придобиване на концесия за добив на полезни изкопаеми от находище Кралев дол (Северна Петровица), като е внесено заявление в МЕ и е стартирала процедурата за предоставяне на исканата концесия за добив. Това ще допринесе след 2022 година до увеличаване добива на оловно-цинкови руди и до натоварване мощностите на Рудоземска обогатителна фабрика (РОФ), която е част от активите на мажоритарния собственик на дружеството „Върба-Батанци“. По този начин ще се открият и нови работни места.

През 2019 г. „Горубсо – Мадан“ за трета поредна година получи признание от Българската минно-геоложка камара като голямо предприятие постигнало най-високи годишни резултати в минерално-суровинната индустрия.

От началото на 2020 година въпреки финансовата криза и епидемичната обстановка в страната „Горубсо-Мадан“ АД не се огъна от трудностите и запази като цяло основната си производствена дейност – добив на оловно-цинкови руди. Това е много важен период от развитието на дружеството по изграждане на новия минен модел, включващ въвеждане на нови технологии, замяна на старата техника с най-съвременно мобилно минно оборудване с цел постигане на по-висока производителност на труда и въвеждане на по-добри и безопасни условия на труд.

За петте месеца на годината са добити над 155 хил. тона руда и произведени 10,5 хил. тона оловни и цинкови концентрати, като не се наблюдава спад в производството и в производителността на труда спрямо същия период на предходната година въпреки неблагоприятната конюнктура за отрасъла.
С помощта на новата техника от пробивни карети, подземни челни товарачи и камиони ежемесечно се прокарват и стотици метри наклонени галерии в дълбочина, обезпечаващи разкриване на доказаните геоложки запаси и подготовката за въвеждане в експлоатация на нови работни места.

Тези положителни резултати се дължат на упорития и всеотдаен труд на всички работници и специалисти, отдадени в нелеките си минни професии. Основна заслуга в устойчивия темп на развитие на дружеството през последните седем години имат мажоритарните собственици „Минстрой холдинг“ АД и „КЦМ 2000“ АД, които ежегодно инвестират по десетки милиони лева за увеличаване на производствения капацитет, осигуряване на нови работни места и подобряване на условията на труд, чрез закупуване на най-съвременно оборудване – пробивни карети, челни товарачи и подземни камиони, с които се заменя тежкия ръчен миньорски труд с нови минни професии, които са далеч по-привлекателни за младите хора.
Инвестиционна програма за 2020 година за нова минна техника, оборудване и реконструкции е на стойност над 9 млн. лв. Поради форсмажорните обстоятелства от кризата и пандемията нейното изпълнение се отложи временно. Предвидено е закупуването на 4 броя челни товарачи, 2 броя подземни камиони, 2 броя багери, 1 мелница за обогатителната фабрика, 2 броя автосамосвали за надземен транспорт и друго оборудване.

Продължава и работата по хвостохранилището в РОФ. Само за последните 4 години се извършиха СМР за над 2 млн. лв за да се осигури нормална работа на предприятието, а в инвестиционната програма за 2020 година са предвидени дейности на стойност 500 хил лева.

Обогатителната фабрика, която е в активите на „Върба-Батанци“ АД също е в процес на технологично преоборудване. След изпълнение на проект на стойност близо 2 млн. лв за цялостна реконструкция на трошачното отделение на РОФ, чрез който е извършена подмяна на амортизираните и с изключително висока енергоемкост трошачни и пресевни машини, магнитни сепаратори и помпи като същите са заменени с нови за постигане на по-добри технологични показатели, по-висока производителност и по-нисък разход на ел.енергия, дружеството ще инвестира в модернизацията и на други технологични процеси. За тази и следващата година се предвижда обновяване и реконструкция на мелнично отделение, с което значително ще се подобри извличането и качеството на добиваните оловни и цинкови концентрати..

Освен производствената дейност, основен приоритет за дружеството е осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, така че независимо от специфичните условия на работа всеки служител на фирмата да се прибира жив и здрав при семейството си.

В съответствие с оценката на риска за всяко работно място, за всеки работещ се осигуряват необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло така също и немалко средства за колективна защита. Ежедневно и ежесменно се вменява на персонала чрез инструкции, периодични обучения, нагледни материали и личен пример на ръководителите от най-ниско до най-високо ниво да се работи по безопасен начин, всеки да мисли както за собствената си безопасност така и тази на колегата си.

„Горубсо-Мадан“ АД и „Върба-Батанци“ АД като съществена част от Добивната индустрия в страната, успешно се справят с предизвикателствата дори и в периода на финансова криза и пандемия, отбелязвайки ръст в своето развитие и спомагайки за устойчивото развитие на българската икономика, за разкриване на нови работни места и ефективно оползотворяване на природните ресурси.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close