ИНТЕРВЮ

Филип Топов: Свидетели сме на безхаберие, облечено във власт

На заседанието на ОбС – Смолян, проведено във вторник (11.09.2018 г.) бяха приети от новото мнозинство редица спорни решения, сред които отчетът на бюджет 2017 година, бюджетната прогноза за следващите три години и др.

Кметът Мелемов не отговори на депозираното от общинските съветници Кирил Хаджихристев и адвокат Филип Топов на 31.08.2018 година (десет дни преди заседанието) питане за неизпълнение на взетото на 29.03.2018 година решение на общинския съвет за „обходния път Тикале-Влахово”. Председателят на ОбС Данчо Киряков заяви, че кметът се възползва от правото си да отговори на следващо заседание. „Отзвук” потърси за становище единият от вносителите на питането Филип Топов как възприема този „отказ”.

Г-н Топов, как ще коментирате нежеланието на кмета Николай Мелемов да отговаря на питания на общински съветници за срутището край Тикdле?

Не можах да присъствам на заседанието по обективни причини. Нямам никакво логическо обяснение за този отказ. Преди нашето питане имаше друго от групата на колегите от КРОС пак във връзка със срутището и по него не последва отговор. Овладяването на срутището и затварянето на обходния път преди зимата, са много важни въпроси. Създаде се висока нетърпимост сред обществото. Най-важното обаче е да не се допускат пътно-транспортни произшествия по видимо опасния обходен път „Тикале-Влахово”. Пак казвам въпросът тук е не дали, а кога ще настъпи пътно-транспортно произшествие на този изграден и пуснат в експлоатация в нарушение на закона обходен път. Това всички го виждат, но… Дано компетентните контролни органи този път се самосезират и те, съгласно техните задължения, също да потърсят отговори на зададените въпроси. Въпреки че беше обявено бедствено положение, въпреки че беше допуснато предварително изпълнение на решението с единствените мотиви за спешното решаване на проблема, кметът мълчи и отлага с месец. Щял да ни отговаря на следващото заседание.

Решение беше взето на 29.03.2018 г. и към 11.09.2018 г. да не си наясно какво се прави по него и какво е извършено до момента… просто нямам думи, пълно безхаберие. Остава да се молим да не се случи някоя катастрофа с непредвидими последици. Тук не става въпрос нито за политика, нито за популизъм, нито за дребни „заяждания”. Всички обективно разсъждаващи хора, преминаващи по този път, искат спешни и неотложни мерки за недопускане на пътно-транспортни произшествия.

На заседанието станахме свидетели и на едно странно гласуване по т. 21, свързана със замяна на имот в Дълбокото дере с „ТЕРРА НОСТРА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. Първоначално докладната на кмета Николай Мелемов беше отхвърлена . След няколко други точки и взета почивка, общинските съветници „размислиха”, председателят на ОбС Данчо Киряков я подложи на гласуване отново и тя беше приета. Какъв е вашият коментар като юрист и като бивш председател на Общинския съвет?

Запознат съм отчасти с този „казус” от преди това, защото на миналото заседание (02.08.2018 г.) в дневния ред беше внесена докладна записка под №13 . Там се искаше сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за ПРОДАЖБА на 262 кв.метра от поземлен имот 67653.917.607, целият с площ 2913 кв.м. (който е публична общинска собственост). На комисиите преди заседанието изложих съображения защо считам, че в този вид докладната записка не следва да се приема.

За мое удовлетворение кметът оттегли тази докладна записка. На въпроса на общинския съветник Михаил Генчев защо го прави, кметът му отговори, защото така е решил, което е негово право.

Сега на заведението на 11.09.2018 г. отново е внесена докладна записка, но този път с искане на ЗАМЯНА на реални (подчертавам израза реални) части , чрез ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ на 305 кв.м. от един имот (собственост на едно дружество) към друг имот (публична общинска собственост), срещу което частното дружество получава в замяна 262 кв. м. от общинската собственост. При тази доста „сложна” според мен ситуация общинските съветници са възложили на кмета да сключи договор за замяна.

Моето мнение е, че областният управител би следвало да върне това решение за ново обсъждане, по две причини.

Първо, заради неясната бих казал схема, по която от имот с площ  2913 кв.м. ( публична общинска собственост), СА ОБОСОБЕНИ само 262 кв. м. в частна общинска собственост. Не става ясно защо само на 262 кв. м. е отпаднала необходимостта да бъде публична собственост? Как тези 262 кв. м. са обособени (индивидуализирани) като отделни реални части? Вярно е, че с решение на Експертен съвет от 30.05.2018 година е допуснато изработване и частично изменение на ПУП –план за регулация и застрояване на УПИ XXXVII, УПИ VI и улична регулация , кв.1 по плана на гр. Смолян. Възниква въпросът има  ли извършено застрояване , и ако има, от кога е то – преди или след решението на Експертния съвет? В  докладната записка на кмета липсват еднозначни отговори по тези и редица други въпроси, за да се прецени законосъобразността на едно такова решение. Казусът е сложен. В интерес на всички е да не се допусне приемане на решение, което в последствие може да бъде отменено.

Второ, считам, че това „повторно” приемане на решението е в нарушение на предвидената в правилника на ОбС процедура по начина на гласуване, и приемане на решенията от Общинския съвет. Визирам чл.83 ал.1 и алинея 2, където се казва, „Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването ВЕДНАГА!!! Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени ВЕДНАГА, след приключването му, председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Обръщам внимание и в двата случая на израза ВЕДНАГА.

Това „прегласуване” на точка 21 след като тя първоначално е отхвърлена, и след като вече са разгледани следващите няколко други докладни записки, независимо по какви причини са се „върнали”, образно казано, на т. 21, според мен е в нарушение на процедурата, предвидена в правилника ни. Разписаната процедура по начина на приемане на едни решения следва да се спазва стриктно. За това се приема и утвърждава дневен ред. Нямам информация дали докладна записка с №21 „повторно”с изрично решение на общинския съвет е включена за разглеждане чрез допълване на вече утвърдения дневния ред. Вероятно не е прието такова решение, което пък води до извода, че е разглеждано нещо (независимо от нуждата и мотивите за повторното му разглеждане) без да е прието в дневния ред. В случая е нарушен един от основните принципи за СТАБИЛНОСТ на вече приетите актове от общинския съвет. Те са факт до възникване на доказана необходимост за тяхната отмяна, изменение или потвърждение, по предвидения в закона ред и начин, а не по „хрумването на някой” пост фактум. Иначе едно решение ще може да бъде променено (изменено) многократно в едно заседание на общинския съвет по волята на мнозинството. Възниква въпроса под кой номер ще бъдат изведени двете решения (първото за отхвърляне и после за приемане). Гласуването по него не е оспорено ВЕДНАГА след приемането му, и това е записано в протокола.

Тези две съображения според ме няма да убягнат от вниманието на областния управител и вероятно той ще разпореди по-задълбочена проверка по начина на гласуване и приемане на решенията по т. 21 от дневния ред.

Зарко Маринов

 

 

 

 

Advertisement
Back to top button
Close
Close