Advertisement
МНЕНИЯ

Филип Топов: Съзнават ли Мелемов и Аръчкова в какъв ГЕЙТ щяха да въвлекат министър Горанов и ПП ГЕРБ?

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК АДВ. ФИЛИП ТОПОВ

Advertisement

Уважаеми граждани на община Смолян,

В последните дни по повод повторното неприемане от Общинския съвет в Смолян решение за даване на съгласие кметът на общината да изготви искане до министъра на финансите за поредното отпускане на безлихвен заем с цел да рефинансира заема от предишни години от г-н кмета Мелемов и зам.-кмета г-жа Аръчкова последваха редица изявления в масмедиите, социалните мрежи и по време на публичните обсъждания. Това  поражда съмнението, че те се опитват да „настроят” негативно обществеността на Смолян към част от общинските съветници.

Те твърдят, че някои общински съветници работят НАПУК, вероятно защото гласуват не така, както иска кметът. Тези общински съветници, според двамата, нарушават клетвата, която са дали да спазват Конституцията и законите на страната и да работят в интерес на обществото.

До сега подминавах тези упреци. Убеден, че това е опит да се прехвърли отговорността от „болната” на здравата глава, както е казал народът. Но не мога да не реагирам на изявлението, дадено на 08.01.2018 г. от кмета пред радио „Фокус”, че на 12.01.2018 г. за трети път ще внася докладна записка с искане общинските съветници да дадат съгласие той да кандидатства пред Министерството на финансите (МФ) за отпускане на поредния безлихвен кредит от 3 950 000 лева въпреки изпуснатите всякакви срокове и отношението на МФ, изразено в поредицата писмени указания от 2016 и 2017 година. Въпреки, че вече два пъти – на 30.11.2017 г. (последния ден в който взетия безлихвен заем следваше ВЕЧЕ ДА Е ВЪЗСТАНОВЕН, а не тепърва да вземаме Решение за кандидатстване пред МФ) и на 21.12.2017 г., Общинският съвет с 14 гласа „за” не прие това меко казано „доста позакъсняло” искане на кмета.

Не приемам и думите му, че на 12.01.2018 г. ЩЕ ДАДАТ ПОСЛЕДЕН ШАНС на общинските съветници ДА ОСЪЗНАЯТ необходимостта на общината от поемане на този заем от 4 милиона?????? И понеже до сега се чуваше само тяхната (на Мелемов и Аръчкова) позиция, аз като общински съветник трети мандат от ПП ГЕРБ, бивш председател на Общинския съвет 2011-2015 година и настоящ председател на Постоянната комисия по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, желая да изложа пред вашето внимание някои факти по конкретния казус.

Нека всеки непредубеден гражданин с оглед на тези факти да направи извод сам за себе си кой е за „осъзнаване”, и трябва ли да се спазват законовите срокове. Кой и в каква степен следва да поеме своята отговорност за ПРОПУСНАТАТА ВЪЗМОЖНОСТ СВОЕВРЕМЕННО да се вземе решение от Общинския съвет за кандидатстване пред МФ за пореден безлихвен заем. Ако беше спазена процедурата и беше получен СВОЕВРЕМЕННО този нов безлихвен заем, с него щеше да се ВЪЗСТАНОВИ /рефинасира/ миналогодишния такъв в задължителния ДО подчертавам ДО 01.12.2017 г. срок. В резултат на чие бездействие от поемането на предишния безлихвен заем на 28.11.2016 година и през цялата 2017 година, въпреки указанията на министъра на финансите, Общината не можа СВОЕВРЕМЕННО да кандидатства пред МФ, и да получи нов такъв, с който своевременно да „възстанови” предишния.

Невъзстановяването на стария безлихвен заем в срока до 01.12.2017 година е СЕРИОЗЕН ГАФ, с тежки икономически последици за община Смолян за през 2018 и 2019 година, за което отговорността не е в общинския съвет.

Няколко реда по така наречена „процедура” за кандидатстване пред МФ и отпускане на безлихвен заем от държавния бюджет за общините в страната. Предвидена е възможност общините да кандидатстват пред МФ за финансова помощ (отпускане на безлихвени заеми за една година) със срок за възстановяване до 1-ви Декември на годината. Чрез погасяване с лични средства или, чрез рефинансиране с нов безлихвен заем.

Условията за кандидатстване са няколко:

 1. Обосновано предложение до Общинския съвет за поемане на общински дълг, което да е резултат от предварителна оценка на необходимостта от използване на заемни средства и анализ за размера им, както и подробен разчет на източниците за тяхното ПОГАСЯВАНЕ. Поради тази причина, в глава четвърта на Закона за общинския дълг, е предвидено изискване ЗА КМЕТА на общината да внася за разглеждане и ОДОБРЕНИЕ в Общинския съвет предложение за поемане на дълг, което да съдържа финансовите параметри на предвиждания за поемане дълг, включително НАМЕРЕНИЯТА и ИЗТОЧНИЦИТЕ за погасяването му и влиянието на дълговото финансиране върху бюджета на общината.
 2. Положително решение – съгласие на общинския съвет.
 3. Искане до МФ, придружено с обоснованото предложение и решението на общинския съвет.
 4. Разрешаване от МФ – безлихвен заем (ако същият се използва за рефинансиране на стар такъв, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО следва да е до 01.12. на следващата година. След този срок заемът се олихвява и МФ започва удържането му чрез прихващане от подлежащите за отпускане трансфери към общината.

Тази процедура се нуждае от един по дълъг период от време, през който обоснованото предложение да се обсъди, да се приеме ПОЛОЖИТЕЛНО РЕШЕНИЕ от общинския съвет, което да влезне в сила, след което да се направи искане до МФ за отпускане на нов заем, с който пък реално да се възстанови (рефинансира) старият до 1-ви декември на годината.

Важно е да се знае, че с искането за поемане на НОВ безлихвен заем в нашия случай, дори и да беше одобрен от МФ – по сметката на Община Смолян няма да постъпят реални парични средства, а ще се извърши „възстановяване” на предишния само по документи.

Първият безлихвен заем от 3 950 000 лева е получен и изразходван през 2014 година. След това всяка година общината поема нов безлихвен заем, с който се рефинансира предишния. Хората трябва да са наясно, че и дори да беше прието на 30.11.2017г. положително решение от общинския съвет, дори и при допуснато предварително изпълнение (чл.60 АПК), то срокът за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (01.12.2017 година) ВЕЧЕ Е ПРОПУСНАТ. Защото кметът тепърва следва да прави искане до МФ И ДА ЧАКА НЕГОВОТО РАЗРЕШАВАНЕ. Чак тогава може да „рефинансира” старият.

Освен това този заем, макар и да е безлихвен, в един момент трябва РЕАЛНО да бъде възстановен, дори и да е безлихвен той не е ДАРЕНИЕ. Освен ако сегашното ръководство на общината е решило да го остави в „наследство” на следващото управление.

 1. КАКВИ СА ФАКТИТЕ?

За поредна година община Смолян се е възползвала от горепосочената процудера и в 2015 година е получила безлихвен заем в размер на 3 950 000 лева, подлежащ за възстановяване в указаните срокове. Ще се спра на „действията” по „своевременното” провеждане на горепосочената процедура от страна на г-н кмета и г-жа Аръчкова само 2016 и 2017 година.

 1. В писмо №08-00-1855 от 8.11.2016 г. до кмета и председателя на общинския съвет, министърът на финансите им пише:

„…през 2015г. бе отпуснат безлихвен заем в размер на 3 950 000 лева, чийто краен срок за възстановяване е 01.12.2016 г. Поради това, че заемът към 31.10.2016 г. не е погасен Ви НАПОМНЯМ!!! че дължимите средства следва да бъдат преведени В ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК по сметка на МФ. При не предприемане от Ваша страна на действия по погасяване в срок Ви уведомявам, че ще бъде приложена разпоредбата на чл.106 от ЗПФ, съгласно която подлежащи на отпускане трансфери подлежат на прихващане с подлежащи на въстановяване трансфери и безлихвени заеми. Обръщам Ви внимание и че съгласно чл. 105, ал. 1 от ЗПФ ПРИ НЕВЪЗСТАНОВЯВАНЕ в СРОК, на отпуснатите безлихвени заеми за общините се дължат лихви.”

Тогава без да се проведе обществено обсъждане и без да ни се представи ОБОСНОВАНО предложение на 28.11.2016 г. „на пожар” се проведе извънредно заседание с една точка „вземане решение за поемане на временен безлихвен заем, с който да се погаси съществуващ дълг”. С „отпуснатия” безлихвен заем е погасен този за 2015 година, като „НОВИЯТ” заем следва да се ВЪЗСТАНОВИ до 01.12.2017г..

До месец юни 2017 г. Общинската администрация не предприема никакви действия по този въпрос. Може би притеснен от това „бездействие” министърът на финансите с писмо 091-00-251 от 22.06.2017 г. пише до кмета (цитатите са в курсив):

НАПОМНЯМ ВИ (!!!), че през 2017 година общината има задължения за погасяване на средства, отпуснати на основание чл. 103 алинея 1 от ЗПФ – безлихвен заем…СРЕДСТВАТА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕВЕДЕНИ по сметка на МФ №… В тази връзка е необходимо да предприемете своевременно мерки за обслужване на дължимата сума и ПОГАСЯВАНЕТО Й В СРОК. Следва да имате предвид и разпоредбата на чл.40 от ЗПФ, съгласно която дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общински дълг СЪСТАВЛЯВАТ ПРИОРИТЕТНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ на общинския бюджет.

В случай на невъзстановяване В СРОК на отпуснатия от ЦБ временен (!!!) безлихвен заем съгласно чл. 105, ал.1 от ЗПФ, общината ще дължи лихви… а разпоредбата на чл. 106 от същия закон допуска подлежащите на отпускане трансфери за бюджетни организации да се прихващат с подлежащите на възстановяване безлихвени заеми.”

Буди интерес фактът, че това писмо е резюлирано до зам.-кмета г-жа Аръчкова не от кмета Мелемов, а от секретаря Момчил Николов. Под тази резолюция г-жа Аръчкова е „добавила” Д. Настанлиев, без дата. Не е ясно защо секретарят е „иззел” функциите на кмета, кога и дали наистина Д. Настанлиев е получил това писмо. Не е ясно дали г-н кметът първо се е запознал с това писмо изобщо и какви конкретни контролни функции по изпълнението му (защото то е адресирано лично до него) е осъщиствил лично. Както не е ясно и какво е извършено по него до м.септември 2017 г. когато беше проведено т.н. публично обсъждане.

И така, отново „бездействие” до 20.11.2017 г. когато министърът на финансите пише до кмета поредното НАПОМНИТЕЛНО писмо №91-00-438, с което:

 „Отново Ви напомням, че през 2017 г. общината има задължения да ВЪЗСТАНОВИ в централния бюджет средства по отпуснат безлихвен заем. В тази връзка следва да предприемете СВОЕВРЕМЕННИ (подчертано от МФ) мерки за обслужване на дължимата сума за погасяването Й В СРОК (подчертано от МФ) по сметка на МФ… В случай на невъзстановяване на дължимата сума в срок (т.е. ДО 01.12.2017 г.) Ви уведомявам, че съгласно чл. 105, ал. 1 ЗПФ, от деня следващ изтичането му, ЩЕ ДЪЛЖИТЕ ЛИХВА…., а на основание чл. 106 на същия закон, от месеца, следващ крайния срок за възстановяване, ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРИХВАЩАНЕ от подлежащите на отпускане трансфери за общината с подлежащата на възстановяване сума по заема ведно с лихвите.

Обръщам внимание на чл.103 ал.4 от ЗПФ ( изменен с & 16 на Закона за изменение и допълнение на ЗПФ, обн. в ДВ91 от 14.11.2017 г.) УДЪЛЖАВАНЕТО на срока и ОТПУСКАНЕТО на нов заем се извършва въз основа на МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на кмета на общината и при наличие на решение на общинския съвет. В случай, че предприемете действия за прилагане на тази законова разпоредба, предложението на общината следва да е ОБОСНОВАНО и ФИНАНСОВО ОБВЪРЗАНО.”

На редовното заседание на общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., кметът е внесъл докладна записка с искане на съгласие „за пореден път” да поеме нов безлихвен заем с цел рефинансиране. Това решение не е прието – гласували 14 съветника при необходими 15.

Въпреки отрицателното решение №604/30.11.2017 г., кметът с писмо №ДЛО11288/05.12.2017 г. изпраща предложение с прилагане на това решение с ИСКАНЕ за отпускане на нов безлихвен заем за рефинансиране на дължимия до 01.12.2017г. заем в размер на 3 950 000 лева. Това действие за мен е необяснимо. На каво са разчитали кметът и г-жа Аръчкова? Дали, че администрацията на МФ няма да забележи, че в приложеното решение 604/30.11.2017 г. ЛИПСВА СЪГЛАСИЕ от общинския съвет (без което не може по закон да се отпусне нов заем) или пък има някаква друга ДОГОВОРЕНА „схема” не знам. Резонен е въпросът и те следва да отговорят защо е направен опит да бъде ПОДВЕДЕН министър Горанов? Ами ако министърът на финансите не беше „забелязал” какво гласи това решение и беше отпуснал нов заем, СЪЗНАВАТ ли кметът и г-жа Аръчкова в какъв ГЕЙТ щяха да въвлекат този министър и ПП ГЕРБ? Лично аз недоумявам как е възможно това. Вместо двамата да „осъзнават” общинските съветници е по добре ТЕ да се осъзнаят какво правят години наред. Затова настоявам за поемане и на ПОЛИТИЧЕСКА отговорност от тях.

Естествено с писмо №08.00-1357/14.12.2017 г. в стил картината „Казаците пишат писмо до султана” – министър Горанов уведомява кмета и председателя на общинския съвет, че на община Смолян не може да бъде предоставен нов безлихвен заем, тъй, като липсва едно от условията по отпускането му, предвидени в закона, а именно решение на общинския съвет за даване съгласие за поемане на нов заем. Уведомява ни, че ще приложи чл.105 и 106 от ЗПФ и от месец януари 2018 г. ще започне прихващане от подлежащите на отпускане трансфери.

На редовното заседание, проведено на 21.12.2017 г., на общинския съвет кметът отново внася докладна записка с искане на съгласие за отпускане на нов безлихвен заем, което отново е отхвърлено с 14 гласа.

С писмо №08-00-1357 от 02.01.2018 г. финансовият министър ни уведомява, че ще започне прихващане на дължимата от общината сума по предоставения през 2015 г. и невъзстановен в срок безлихвен заем от ЦБ в размер на 3 950 000 лева. Приложен е и погасителния план по това прихващане. Тоест министърът на финансите е направил това, което го задължава законът.

С оглед тези факти всеки може да си направи изводи кой е за „осъзнаване”, кой и как спазва законите и предвидените в тях срокове и кой следва да понесе съответната отговорност за този голям ГАФ, довел до тежки финансови последици община Смолян.

Обществото и общинските съветници имат право да получат отговор на следните няколко въпроса:

 1. Община Смолян в крайна сметка има ли намерение да възстановява този безлихвен кредит, изразходван през 2014 г., и кога, или ще го „завещае” на следващото управление?
 2. Кметът Мелемов и зам.-кметът Аръчкова считат ли, че трябва да изпълняват указанията на министъра на финансите и смятат ли, че законоустановените срокове следва да се спазват?
 3. Защо в писмо №ДЛО11288/05.12.2017 г. ведно с ИСКАНЕТО за отпускане на нов безлихвен заем СА ПРИЛОЖИЛИ Решение №604/30.11.2017г. на Общинския съвет въпреки, че с него не се дава съгласие за такова искане?!!!!! Не считат ли това за опит да бъде „заблуден” министърът на финансите? Какво според тях щеше да последва, ако министърът на финансите беше „отпуснал” безлихвен заем без положително решение на общинския съвет?
 4. Смятат ли, че заради пропуснатата възможност своевременно да се организира и проведе процедурата по искане на нов заем, с който да се рефинансира старият в определения до 01.12.2017 г. срок, ТЕ НОСЯТ накава вина и ще поемат ли съответна отговорност за това?
 5. Смятат ли г-н Мелемов и г-жа Аръчкова да поднесат извинения на обществеността за неоснователните „притеснения”, че ако не се приеме този безлихвен заем, ще настъпи Апокалипсис в общитната и на общинските съветници, ПО НАЧИНА ПО КОЙТО ДНИ НАРЕД продължават необосновано да ни обвиняват, че гласуваме ”НАПУК” И ЧЕ ТЕЗИ общински съветници ЕДИНСТВЕНО СА ВИНОВНИ за пропуснатите възможности за своевременното поемане на нов безлихвен заем, с който да бъде ВЪЗСТАНОВЕН (РЕФИНАНСИРАН) стария заем до 01.12.2017 г.
 6. Какви реални действия (след приемане на решението за поредния безлихвен заем през 2016 г. със срок за възстановяване до 01.12.2017 г.) СА ОРГАНИЗИРАЛИ и ИЗВЪРШИЛИ през цялата 2017 година, за да може този заем да бъде възстановен в този срок? Смятат ли, че въпреки писмените указания на министъра на финансите, единственно проведеното обществено обсъждане през м. септември и внесената докладна записка на заседанието на 30.11.2017 г. СА ДОСТАТЪЧНИ като действия за своевременното организиране изпълнението на тези указания? Защо веднага след проведеното през м. септември 2017 год. „обществено обсъждане” НЕ ИЗГОТВИХА ОБОСНОВАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ и не внесоха своевременно докладната записка в общинския съвет за даване съгласие за този прословут безлихвен заем? Защо не искаха извънредно заседание, примерно през м. септември, октомври, до средата на м. ноември, а извършиха това едва на 30.11.2017 г. – последният ден, когато след 00 часа на 01.12.2017 г. заемът вече е ПРОСРОЧЕН.
 7. Нормално ли е според тях, те почти да бездействат до 30.11.2017 г., а да прехвърлят основно вината за това, че кредитът не е възстановен до 01.12.2017 г., върху част от общинските съветници, които не са гласували със „ЗА” на заседанието, проведено на 30.11.2017 г.?
 8. Защо отново (след законовите срокове) за трети път се внася докладна записка при вече влезли в сила две решения, с които тя е отхвърлена с 14 гласа при необходими 15, или вече може би са успели да „осъзнаят” (мотивират) петнадесетия гласоподавател?

С уважение: Филип Топов – общински съветник от ПП ГЕРБ

 

Advertisement
Back to top button
Close