Обществени поръчки

Доставка и внедряване на софтуер за над 1 млн. лв. във ВиК – Смолян

Срок за подаване на оферти: 15.05.2018 г.
Стойност на поръчката без ДДС: 900 000 лева
Критерии за възлагане:
Цена за изпълнение на поръчката – 30%
Концепция за изпълнение – 60%
Организация и професион. компетентност – 10%

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните основни дейности: 1) Дейност 1 „Разширяване на SCADA, чрез доставка и инсталация на сензори и контролери за ВиК инфраструктурата“, разделена на 4 етапа – Анализ и спецификация на изискванията;Проектиране SCADA инфраструктурата;Доставки;Разширяване на SCADA/ГИС. 2) Дейност 2 „Разширяване на наличната SCADA система с интегриране на ГИС и реализиране електронно на всички регистри и база данни, които задължително следва да бъдат водени от ВиК операторите“, разделена 5 етапа – Анализ и спецификация на изискванията;Проектиране SCADA/ГИС решението; Доставки; Разширявне на SCADA/ГИС;Обучение. 3) Дейност 3 „Доставка на софтуер за хидравлично моделиране и изготвяне на хидравличен модел на ВиК мрежата“, разделена на 6 етапа – Избор на софтуер;Зареждане на необх. данни от SCADA/ГИС с-мата;Изработка на теор. модели;Изработка на скелетни хидравличен модели;Изработване на детайлни хидравлични модели и Калибриране на моделите.

Advertisement

https://www.vik-smolyan.com/bg/profil_na_kupuvacha/15

Back to top button
Close
Close