НОВИНИ

Арексим инженеринг ЕАД изпълнява проект „Добри и безопасни условия на труд“

От 01.07.2017 година Арексим инженеринг ЕАД изпълнява проект по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. по процедура BG05М9ОР001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

Наименованието на проекта е „Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на Арексим инженеринг ЕАД“

Общата стойност на дейностите по проекта е 196 560,00 лв., от които 157 248,00 лв. безвъзмездна финансова помощ по линия на Европейския социален фонд и 39 312,00 лв. собствен принос.

Проектът ще подпомогне финансово, допълни и надгради мерки за повишаване удовлетвореността от работата, безопасността и сигурността на работните места в Арексим инженеринг ЕАД.

Основната цел на проекта – подобряване на работната среда и условията на труд в Арексим инженеринг ЕАД, ще бъде постигната чрез изпълнение на дейностите: 1) Организация, управление и публичност на проекта; 2) Осигуряване на транспорт от и до работното място; 3) Осигуряване на средства за колективна защита – изграждане на две аспирационни системи, 4) Осигуряване на качествено защитно работно облекло и лични предпазни средства за работниците, 5) Изграждане на мултифункционална спортна площадка.

Като косвен резултат от проекта ще се повиши производителността на труда на заетите в предприятието вследствие на повишената им мотивация за работа. Това от своя страна ще подобри и конкурентоспособността на фирмата.

Постигнатите резултати и цели ще бъдат устойчиви във времето, тъй като фирмата ще продължи да финансира със собствени средства както обезпечаването на работно облекло и лични предпазни средства, транспорта на работниците, така и различни социални дейности.


Проект „Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на Арексим инженеринг ЕАД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Advertisement
Back to top button
Close
Close