Местна власт

Административният съд отмени Правилника на ОбС Девин

Административен съд – Смолян отмени Правилника за организацията и дейността, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение № 5 по протокол № 3 от 26.11.2015 г. на ОбС – Девин, изменен с решение № 6 по протокол №1 от 28.01.2016 г. и решение № 96 по протокол № 8 от 27.06.2016 г. на Общински съвет Девин.

Делото е  образувано по протест на Окръжна прокуратура – Смолян. В протеста се навеждат доводи, че процедурата по приемане на правилника е била опорочена поради неспазване на чл. 26 от Закона за нормативните актове, при което моли съда да постанови  решение, с което да го отмени изцяло.

В мотивите си съдът приема, че оспорения правилник е бил приет в нарушение на императивните изисквания не само на чл.26, ал.3, но и на чл.26, ал.4 ЗНА. Тъй като тези изисквания са от императивен характер и не могат да бъдат заместени с диспозитивни правила по усмотрение на Общински съвет, следва да се приеме, че процедурата по приемане на правилника е незаконосъобразна и същия следва да бъде отменен. При приемането на правилника не са  били спазени изискванията той да бъде публикуван ведно с мотивите на интернет страницата на община за обществено обсъждане. Не е спазен и 30-дневния срок за обществено обсъждане, като същия преждевременно е приет на заседание на Общински съвет на 26.11.2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Advertisement
Back to top button
Close